Mensenrechten

UCB neemt de bescherming van mensenrechten ernstig en steunt overheidsinitiatieven die zijn gericht op het handhaven en bevorderen van mensenrechten over de hele wereld. UCB heeft de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (United Nations Global Compact, UNGC) over mensenrechten, arbeid en het milieu opgenomen in de gedragscode van het bedrijf. Daarnaast onderschrijft UCB de verklaring over fundamentele principes en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie. De gedragscode omvat die verschillende richtlijnen en is beschikbaar op de externe website van UCB, onder de paragraaf Governance.

Een bedrijfsbreed zorgvuldigheidseisen proces wordt uitgerold om de initiële en vervolgbetrokkenheid met nieuwe partners, leveranciers, enz. te bepalen. Meer specifiek, als een nieuwe partner, leverancier enz. wordt geïdentificeerd, voert UCB een diepgaande beoordeling uit van specifieke risico’s gerelateerd aan een aantal kritische standaarden, waaronder mensenrechten.

Het zorgvuldigheidseisen-proces kan bijv. de beslissing beïnvloeden over het weerhouden van partners, leveranciers enz., om bepaalde opvolgingen aan te sturen van activiteiten en processen van derden en om bepaalde trainingsactiviteiten over industriële en UCB-standaarden die in onze gedragscode beschreven staan aan te moedigen.  

Opvolging van partners, leveranciers, enz. omvat screening van ongunstige media berichtgeving rond mensenrechten. Deze observaties worden gedetailleerd onderzocht om ervoor te zorgen dat passende besluiten worden genomen, zoals een overeenkomst niet aangaan of deze voortijdig ontbinden, als een substantieel bewijs is verkregen.

Bij UCB zijn voldoende procedures en regels voorhanden om risico's te beperken, waaronder anti-omkoping, anti-corruptie, en beleid tegen kinderarbeid, en te zorgen dat er geen schendingen van mensenrechten plaatsvinden. Doch risico’s op het gebied van mensenrechten kunnen worden geassocieerd met de samenwerking met leveranciers, partners, joint ventures en vooral in landen met een verhoogd risico.

Tot nu toe is er bij UCB geen voorval van schending van mensenrechten geconstateerd.  Om ons succes te meten zijn de relevante KPI’s weergegeven in de GRI G4 indicatoren van duurzaamheid, categorie ‘Mensenrechten’.

Slavernij en mensenhandel

In overeenkomst met de V.K. Modern Slavery Act van 2015 voert UCB een beoordeling uit van de wereldwijde activiteiten voor het identificeren van risicogebieden in de leveringsketens. UCB volgt zijn leveringsketens en de leveranciers op om, in de mate van het mogelijke, te waarborgen dat slavernij en mensenhandel niet plaatsvindt binnen die leveringsketens; er zijn systemen die het melden van zorgen en het beschermen van klokkenluiders aanmoedigen.

UCB heeft het grootste respect voor mensenrechten en hanteert een zero tolerance-beleid tegen moderne slavernij, ondersteund door de lopende invoering van een nieuw Third Party Due Diligence-proces in 2017, waarbij risico’s voor slavernij en mensenhandel worden beoordeeld voor nieuwe samenwerkingen. Tot nu toe zijn dergelijke incidenten niet gemeld of geïdentificeerd.

UCB’s toewijding aan ethische naleving en integer handelen is ook beschreven in onze wereldwijde Gedragscode.

De afdeling Global Internal Audit van UCB controleert volgens een vastgestelde kalender de bedrijfsactiviteiten van UCB regelmatig op mogelijke risico’s met betrekking tot de hierboven beschreven gebieden.

Daarnaast voldoet UCB aan de verplichtingen voor publieke openbaarmaking van financiële transacties met zorginstellingen, gezondheidswerkers en patiëntenorganisaties. Er zijn specifieke verplichtingen van kracht in Europa, de VS, Japan, Nieuw-Zeeland en Australië en UCB streeft ernaar aan alle bestaande voorschriften en gedragslijnen omtrent transparantie.