Productverantwoordelijkheid

Promotie en verkoop

UCB voldoet volledig aan alle geldende wetten, voorschriften en industriegedragslijnen, bijv., de richtlijn van het Europees Parlement en de raad tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende genees­middelen voor menselijk gebruik, EFPIA, IFPMA en PhRMA.

De interacties van UCB met gezondheidswerkers richten zich op het verstrekken en uitwisselen van informatie, met als einddoel de gezondheidswerkers in staat te stellen de geschiktste behandeling voor hun patiënten te kiezen. Deze interacties zijn gebaseerd op normen voor ethiek, integriteit en eerlijke marktwaarde.

In 2017 werden er geen onderbouwde klachten over de privacy van klanten­gegevens gerapporteerd en er werden geen inbreuken op of verlies van klantengegevens gemeld of vastgesteld na interne controles.

Marketingcommunicatie en ongevraagde verzoeken om medische informatie.

Reclame, persberichten en wetenschappelijke mededelingen met betrekking tot onze verbindingen en producten worden voorgelegd aan de wereldwijde of lokale wetenschappelijke promotionele beoordelings­commissies, waarvan de leden vakkundig zijn opgeleid.

In 2017 zijn er in totaal 853 wereldwijde mededelingen beoordeeld. UCB heeft interne processen om te reageren op elk ongevraagd verzoek voor medische informatie.

UCB heeft interne processen opgesteld om te reageren op elk ongevraagd verzoek voor medische informatie. In 2017 ontving UCB gemiddeld 7 126 productgerelateerde vragen per maand.

Wereldwijde communicatie herbekeken (Icoon)

853

In 2017 werden wereldwijde mededelingen beoordeeld

Klanttevredenheid

In 2017 ging UCB door met verschillende tevredenheids­onderzoeken voor patiënten en gezondheids­medewerkers. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een externe partij en/of medewerkers die contact met klanten hebben. Wij meten transactionele tevredenheid (na congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten, interacties met UCB-zorg, enz.) en de relationele tevredenheid (vragen over algehele tevredenheid aan klanten in relatie tot het bedrijf).

Ook al zijn de resultaten van de tevredenheids­onderzoeken bij patiënten en zorgverleners over het algemeen positief, de resultaten zijn bedrijfseigen informatie en worden daarom niet gepubliceerd.

Veiligheid van patiënten en geneesmiddelen

Alle producten van UCB moeten steeds een actuele productbijsluiter bevatten en zijn onderhevig aan voortdurende voordeel-risicobeoordeling.

Een belangrijke verplichting van UCB en haar medewerkers is het controleren van het veiligheidsprofiel van onze producten. Net als andere biotechbedrijven ontvangt UCB elk jaar duizenden meldingen van bijwerkingen. Deze meldingen worden samen met andere interne en externe gegevens (bijv. wetenschappelijke literatuur, externe databases, enz.) geanalyseerd en beoordeeld door onze veiligheidsteams om mogelijke veiligheidsproblemen met onze geneesmiddelen te identificeren. Het doel van deze analyses is om ervoor te zorgen dat het voordeel-risicoprofiel van onze geneesmiddelen duidelijk wordt gecommuniceerd en dat de juiste acties worden ondernomen om de potentiële risico’s voor de patiënten tot een minimum te beperken. Deze voordeel-risicobeoordelingen worden, samen met de productbijsluiters, regelmatig geëvalueerd door een multidisciplinaire raad voor voordelen-risico’s (d.w.z. jaarlijks of om het jaar, afhankelijk van het risiconiveau van de producten).

In 2017 werd 100% van de productprofielen die moesten worden beoordeeld ook daadwerkelijk beoordeeld. In overeenstemming met de voorschriften verstrekt UCB aan de gezondheidsinstanties informatie over afzonderlijke meldingen van bijwerkingen, periodieke overzichtsrapporten en de voordeel-risicobeoordelingen. UCB zet zich in voor de volksgezondheid en handhaaft een hoge norm van professionele en persoonlijke integriteit.

UCB heeft processen ingesteld voor het doorlopen en systematisch beoordelen van het voordeel-risico profiel voor alle producten in het portfolio, waaronder die op de markt of in ontwikkeling. Deze processen zijn ontworpen om de best mogelijke veiligheid en therapeutische voordelen voor patiënten te waarborgen. De efficiëntie van de processen en naleving van regelgeving worden periodiek beoordeeld door de Corporate Quality-afdeling. Als er risico’s geïdentificeerd zijn worden passende preventieve en corrigerende maatregelen geïmplementeerd.

UCB verkoopt geen producten die op een bepaalde markt zijn verboden. Alle UCB-producten voldoen aan drugswetgeving en veiligheidsvereisten.