3.3 Aandeelhouders en aandeelhoudersstructuur

3.3.1 Referentieaandeelhouder

De grootste aandeelhouder van UCB is Financière de Tubize SA (hierna ook de “Referentieaandeelhouder” of “Tubize” genoemd), een Belgische vennootschap genoteerd op Euronext Brussel. Tubize bezit 68 076 981 UCB aandelen op een totaal van 194 505 658 (d.i. 35,00%) op 31 december 2018.

Op basis van de transparantiekennisgevingen ontvangen door Tubize en, in voorkomend geval, recentere publieke informatie, kan de aandeelhouderstructuur van Tubize op 31 december 2018 samengevat worden als volgt:

 

 

 

 

 

 

 

 

In onderling overleg

Buiten onderling overleg

Totaal

 

Stemrechten

%

Stemrechten

%

Stemrechten

%

Financière Eric Janssen SPRL

8 525 014

19,14%

1 988 800

4,46%

10 513 814

23,60%

Daniel Janssen

5 881 677

13,20%

5 881 677

13,20%

Altaï Invest SA

4 969 795

11,16%

26 468

0,06%

4 996 263

11,22%

Barnfin SA

3 903 835

8,76%

3 903 835

8,76%

Jean van Rijckevorsel

11 744

0,03%

11 744

0,03%

Totaal stemrechten gehouden door de referentieaandeehouders

23 292 065

52,28%

2 015 268

4,52%

25 307 333

56,81%

Andere aandeelhouders

19 241 265

43,19%

19 241 265

43,19%

Totaal stemrechten

23 292 065

52,28%

21 256 533

47,72%

44 548 598

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Altaï Invest SA wordt gecontroleerd door Evelyn du Monceau, geboren Evelyn Janssen. Barnfin SA wordt gecontroleerd door Bridget van Rijckevorsel.

De referentieaandeelhouders van Tubize, behorend tot de familie Janssen, handelen in onderling overleg, d.w.z. zij hebben een aandeelhoudersovereenkomst gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van Tubize te voeren en aangaande het bezit, de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten, conform artikel 3, §1, 13°, a), b) en c) van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en artikel 3, §1, 5°, a) en b) van de Wet op de openbare overnamebiedingen.

3.3.2 Transparantieverklaringen

In de loop van 2018 heeft UCB de volgende transparantieverklaringen ontvangen:

  • Op 25 januari 2018 kreeg UCB een transparantieverklaring van Tubize, die vermeldde dat Tubize op 19 januari 2018 de bevestiging kreeg dat de overeenkomst om te handelen in onderling overleg met Schwarz Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG (hierna ook genoemd “Schwarz”) was beëindigd. UCB kreeg een gelijkaardige kennisgeving van Schwarz op 29 januari 2018.
  • UCB ontving transparantieverklaringen van BlackRock, Inc., respectievelijk gedateerd op 3 juli (2 kennisgevingen op dezelfde dag, één verwijzend naar de situatie op 29 juni en de andere verwijzend naar de situatie op 2 juli), 9 juli, 19 juli, 20 juli, 31 juli, 2 augustus (2 kennisgevingen op dezelfde dag, één verwijzend naar de situatie op 31 juli en de andere verwijzend naar de situatie op 1 augustus), 3 augustus, 6 augustus, 7 augustus, 8 augustus, 10 augustus, 23 augustus, 24 augustus, 28 augustus, 29 augustus, 31 augustus, 11 september, 13 september, 17 september, 18 september, 26 september, 27 september, 28 september, 1 oktober, 3 oktober, 4 oktober, 8 oktober, 16 november, 19 november, 10 december, 11 december, 27 december en 28 december 2018. De laatste kennisgeving in 2018 verklaarde dat BlackRock Inc. op 27 december 2018, rekening houdend met de participaties van verbonden vennootschappen, 9 072 842 UCB aandelen met stemrecht aanhield, die 4,66% vertegenwoordigen van het totale aantal aandelen uitgegeven door UCB, en 720 194 gelijkgestelde financiële instrumenten, die 0,37% van het totale aantal aandelen uitgegeven door UCB vertegenwoordigen.
  • UCB ontving ook een transparantieverklaring van The Capital Group Companies, Inc., gedateerd op 29 maart 2018. Deze kennisgeving meldde dat The Capital Group Companies, Inc. op 27 maart 2018, rekening houdend met de participaties aangehouden door verbonden vennootschappen, 5 655 000 UCB aandelen met stemrecht aanhield, die 2,91% vertegenwoordigen van het totale aantal aandelen uitgegeven door UCB.

Al deze kennisgevingen, alsook meer recente kennisgevingen ontvangen in 2019, zijn beschikbaar op de website van UCB.

3.3.3 Relaties met en tussen aandeelhouders

Wij verwijzen u naar toelichting 43.2 voor een overzicht van de relaties tussen UCB en haar aandeelhouders. Verder is UCB niet op de hoogte van overeenkomsten tussen zijn aandeelhouders, met uitzondering van de informatie hieronder vermeld.

Wat zijn deelneming in UCB betreft, handelde Tubize tot januari 2018 in onderling overleg met Schwarz, d.w.z. zij hadden een akkoord gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van UCB te voeren en aangaande het bezit, de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten (conform artikel 3, §1, 13°, b) en c) van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en artikel 3, §1, 5°, b) van de Wet op de openbare overnamebiedingen).

UCB kreeg kennisgevingen in toepassing van artikel 74, §7 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van Tubize, Schwarz en UCB Fipar SA, respectievelijk op 11 november 2007, 11 december 2007 en 28 december 2007. Op 16 augustus 2018 ontving UCB, in uitvoering van artikel 74, §8 van de Wet op de openbare overnamebiedingen, een bijgewerkte kennisgeving van Tubize en Schwarz (deze kennisgeving is beschikbaar op de website van UCB), waarin wordt verklaard:

  • dat Tubize geen UCB aandelen verwierf sinds 31 juli 2017;
  • dat het onderling overleg tussen Financière de Tubize SA en Schwarz ten einde kwam begin 2018;
  • dat Tubize 68 076 981 UCB aandelen aanhield op 31 juli 2018, op een totaal aantal van 194 505 658 (d.w.z. 35,00%).

Zoals vermeld in paragraaf 3.3.2. hierboven ontving UCB op 25 januari 2018 een transparantieverklaring van Tubize die meldde dat Tubize op 19 januari 2018 de bevestiging kreeg dat de overeenkomst om te handelen in onderling overleg met Schwarz was beëindigd, en een transparantieverklaring van Schwarz die deze informatie bevestigde op 29 januari 2018.

3.3.4 Aandeelhoudersstructuur

Naast de kennisgevingen hierboven vermeld onder 3.3.2 en 3.3.3 en de kennisgeving gedaan in 2014 door Vanguard Health Care Fund verwerkt in de tabel hieronder, houden ook UCB en zijn dochtervennootschappen UCB aandelen aan.

De overige UCB aandelen zijn in handen van het publiek.

Op de volgende pagina vindt u een bijgewerkt overzicht van de aandeelhoudersstructuur van UCB (inclusief gelijkgestelde financiële instrumenten), op basis van het aandelenregister van UCB, de transparantieverklaringen ontvangen in uitvoering van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, de kennisgeving ontvangen in uitvoering van artikel 74, §8 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgevingen aan de FSMA in uitvoering van de Wet van 2 augustus 2002 op het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en, in voorkomend geval, recentere publieke bekendmakingen (situatie op 31 december 2018):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update

(alle percentages zijn berekend op basis van het huidige totale aantal stemrechten)

1

Gelijkgestelde financiële instrumenten in de zin van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen die, indien uitgeoefend, bijkomende stemrechten verlenen, d.w.z. effecten, opties, futures, swaps, rentetermijnovereenkomsten en andere derivatenovereenkomsten m.b.t. bestaande stemrechtverlenende effecten die hun houder het recht verlenen om, uitsluitend op eigen initiatief van de houder, zulke stemrechtverlenende effecten te verwerven, in uitvoering van een overeenkomst die bindend is onder de toepasselijke wetgeving.

2

UCB NV controleert onrechtstreeks UCB Fipar SA | artikel 6, §5, 2° en artikel 9, §3, 2° van de Wet op openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

3

Free Float zijn de UCB aandelen die niet gehouden worden door de Referentieaandeelhouder (Tubize), UCB NV of UCB Fipar SA. Voor deze berekening wordt enkel rekening gehouden met stemrechtverlenende effecten (aandelen) gehouden door deze entiteiten, gelijkgestelde financiële instrumenten worden uitgesloten.

 

Kapitaal

€ 583 516 974

13 maart 2014

 

Totaal aantal stemrechten (noemer)

194 505 658

1

Financière de Tubize SA (‘Tubize’)

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

68 076 981

35,00%

19 januari 2018

2

UCB NV

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

2 102 356

1,08%

31 december 2018

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (opties)1

0

0,00%

06 maart 2017

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (andere)1

0

0,00%

18 december 2015

 

Totaal

2 102 356

1,08%

 

3

UCB Fipar SA

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

3 494 828

1,80%

31 december 2018

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (opties)1

435 000

0,22%

03 juni 2015

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (andere)1

0

0,00%

25 december 2015

 

Totaal

3 929 828

2,02%

 

 

UCB NV + UCB Fipar SA(2)

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

5 597 184

2,88%

 

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (opties)1

435 000

0,22%

 

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (andere)1

0

0,00%

 

 

Totaal

6 032 184

3,10%

 

 

 

 

 

 

 

Free float3

120 831 493

62,12%

 

4

Vanguard Health Care Fund

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

9 741 353

5,01%

28 oktober 2014

5

BlackRock, Inc.

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

9 072 842

4,66%

27 december 2018

In lijn met het lange-termijn dividendbeleid van UCB stelt de Raad een bruto-dividend voor van € 1,21 per aandeel (2017: € 1,18). Als dit dividend wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 25 april 2019, zal het netto-dividend van € 0,847 per aandeel betaalbaar zijn vanaf 30 april 2019 tegen afgifte van coupon nummer 22.

3.3.5 Algemene vergadering van aandeelhouders

In overeenstemming met de statuten, vindt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders plaats op de laatste donderdag van april om 11.00u MET. In 2019 is dit op 25 april.

De regels aangaande de agenda, de procedure voor het bijeenroepen van vergaderingen, toelating tot de vergaderingen, de procedure voor het uitoefenen van stemrecht en andere details kan men vinden in de statuten en in het Corporate Governance Charter, die beschikbaar zijn op de UCB website.