3.1 Reikwijdte van de rapportering

Als een vennootschap met hoofdzetel in België, die de hoogste normen inzake deugdelijk bestuur nastreeft, heeft de Raad van bestuur (de “Raad”) van UCB NV (“UCB”) in oktober 2005 een Corporate Governance Charter (het “Charter”) aangenomen, zoals vereist door de Belgische Corporate Governance Code (eerste versie, 2004). Zoals vereist door artikel 96, 1, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, volgt UCB de “Belgische Corporate Governance Code 2009” (“de Corporate Governance Code”) als haar referentiecode, rekening houdend met het specifieke internationale karakter van UCB1.

Het Charter is beschikbaar op de website van UCB en beschrijft de belangrijkste aspecten van het deugdelijk bestuur van UCB, inclusief de bestuursstructuur en het intern reglement van de Raad, zijn comités en het Uitvoerend Comité, en van de aandeelhoudersvergaderingen. Het Charter wordt gedurende het jaar regelmatig bijgewerkt en jaarlijks herzien door de Raad om in overeenstemming te zijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de Corporate Governance Code en de interpretatie ervan.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance Code, voorzien de volgende pagina’s feitelijke informatie over het deugdelijk bestuur van UCB. Het verslag bevat een overzicht van de wijzigingen op het vlak van het deugdelijk bestuur binnen UCB en van relevante gebeurtenissen die in de loop van 2018 hebben plaatsgevonden, zoals wijzigingen in UCB’s kapitaal- of aandeelhoudersstructuur, de wijzigingen aan UCB’s bestuur en aan de samenstelling van de Raad en zijn Comités, de belangrijkste kenmerken van UCB’s interne controle- en risicobeheerssystemen, en het remuneratieverslag. Verder verschaft het verslag, indien nodig, bijkomende informatie over de eventuele afwijkingen van de Corporate Governance Code.

Je kan niet groeien zonder anderen te helpen.

Denelle, UCB

1 De “Belgische Corporate Governance Code 2009” is beschikbaar op de website van de Corporate Governance Commissie.