1.4 Bestrijding van omkoping en corruptie

UCB's Gedragscode, die deel uitmaakt van de verplichte training voor alle UCB medewerkers, omvat Anti-omkoping en Anticorruptie (ABAC) -standaarden - beschouwd als een zeer relevant Materiaal Aspect. Bovendien neemt UCB deze standaarden op in haar Business Compliance-beleid en procedures met betrekking tot de betrokkenheid van belanghebbenden bij de gezondheidszorg.

Risico’s van omkoping en corruptie in de gezondheidssector bestaat vooral uit omkoping bij het leveren van medische diensten, corruptie in de inkoopketen, ongepaste marketingrelaties, misbruik van posities, ongeldige terugbetalingsclaims en fraude en verduistering van medicijnen. Deze risico’s van omkoping of corruptie kunnen zowel van UCB medewerkers, als van derde partijen die namens UCB optreden, komen.

Er zijn diverse processen ter ondersteuning van het ABAC-beleid, zoals:

  • specifieke ABAC-trainingen voor die medewerkers die contact hebben met externe belanghebbenden;
  • systematische procescontroles van financiële transacties aan belanghebbenden in de gezondheidszorg, waaronder evaluatie en goedkeuring van activiteiten en de daaraan gekoppelde overdracht van waarde door het management van UCB en/of onafhankelijke functies, zoals Ethics and Compliance;
  • regelmatige monitoring van naleving en doeltreffendheid van die beheersmaatregelen is ingesteld, waaronder monitoring van overdracht van waarde en controle van deze door de Finance, Ethics and Compliance en Global Internal Audit departementen;
  • Integriteit Zorgvuldigheidseisen worden doorgevoerd binnen UCB om voorgaande geschiedenis van overtredingen van ABAC-standaarden door onze potentiële partners die contact hebben met belanghebbenden in de gezondheidszorg namens UCB te identificeren;
  • effectieve monitoring van waardeoverdracht door een systematische evaluatie van financiële transacties in de vorm van een vergoeding voor diensten, rechten, donaties of sponsoring van die belanghebbenden, en niet-financiële transacties als organisatie van zakelijke reizen en wetenschappelijke/medische evenementen;
  • elke derde partij, handelend in naam van UCB, die interageert met belanghebbenden wordt verwacht en is contractueel verplicht om te handelen volgens de hoogste normen, inclusief de ABAC-normen. De externe partijen moeten beschikken over interne standaarden en controles of zich ertoe verbinden zich te houden aan die welke door UCB zijn gedefinieerd.

Het Global Internal Audit departement van UCB controleert op regelmatige basis en volgens een vastgestelde kalender de bedrijfsactiviteiten van UCB op mogelijke risico’s met betrekking tot de hierboven beschreven gebieden. In 2018 werden drie corruptiezaken geïdentificeerd waarbij UCB medewerkers of derden die in opdracht van UCB handelen, werden geïdentificeerd. Gerapporteerde beschuldigingen van individueel wangedrag werden systematisch onderzocht en disciplinaire acties werden ondernomen.

Daarnaast voldoet UCB aan de verplichtingen voor publieke openbaarmaking van financiële transacties met zorginstellingen, zorgverleners en patiëntenorganisaties. Er zijn specifieke verplichtingen van kracht in Europa, Turkije, Rusland, de VS, Japan, Nieuw-Zeeland en Australië en UCB streeft ernaar om aan alle bestaande voorschriften en gedragslijnen omtrent transparantie te voldoen.