1.2 Dialoog met belanghebbenden

Onze ambitie is om in een wereld waarin de gebruiken inzake gezondheid en geneesmiddelen snel wijzigen, de biofarmaceutische leider te zijn, die verkozen en vertrouwd wordt.

Om vertrouwen op te bouwen, is het belangrijk om transparant te zijn - open en duidelijk bekendmaken wat UCB doet, hoe UCB werkt, waar UCB succesvol is, en waar de uitdagingen liggen voor UCB en de industrie. Dit is van toepassing op alle aspecten van ons wereldwijd zakendoen. UCB heeft getracht informatie te verstrekken met verwijzing naar de Global Reporting Initiative Standards (Normen voor Werelwijd Rapporteringsinitiatief). Daarenboven worden in dit 2018 Geïntegreerd Jaarverslag ook de volgende 5 duurzaamheidsdomeinen besproken die in de Belgische wetgeving van 2017 werden geïdentificeerd (milieuaangelegenheden; sociale- en personeelsaangelegenheden, mensenrechten, anti-corruptie en omkoping en diversiteit en inclusie).

Als je de hulp van je partner, ouders, kinderen, vrienden en artsen kunt accepteren, groei je mee met de taken die je moet oplossen.

Esther, heeft de ziekte van Crohn

1.2.1 Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

Bij UCB geloven we dat het bedrijf op lange termijn succesvol zal zijn als het waarde creëert voor zowel onze aandeelhouders als voor de samenleving in zijn geheel. De stem van de belanghebbenden is essentieel tijdens deze tocht en hun aanbevelingen om te concentreren op belangrijke materiële aspecten zijn ingebakken in de visie van het bedrijf. De vraag “hoe gaat dit waarde creëren voor mensen met ernstige chronische ziekten?” blijft het leidende holistische principe van UCB om te bepalen wat de impact zal zijn van beslissingen van het bedrijf voor patiënten, onze zaken, het personeel van UCB, onze omgeving en onze samenleving. Het Duurzame Ontwikkelingsdoel #3 Een goede gezondheid en welzijn stemt overeen met de missie van UCB, om te streven naar een betere gezondheid en toekomst voor mensen met ernstige chronische ziekten door toonaangevende innovatie in geneeskunde.

UCB onderhoudt een open dialoog met belanghebbenden op globaal, regionaal en nationaal niveau en betrekt belanghebbenden zonder enige beperking om deze Belangrijke Aspecten te bespreken. Om de drie jaar voert UCB een studie uit over de belangrijke aspecten - huidige zowel als toekomstige. In 2018 heeft UCB meer dan 350 externe en 700 interne belanghebbenden 1uitgenodigd om 30 belangrijke economische, sociale en milieuaspecten geselecteerd door UCB te beoordelen en hun respectievelijke relevantie vast te stellen. Belanghebbenden konden ook bijkomende belangrijke aspecten aanreiken, die zij als belangrijk beschouwden, zonder grenzen.

De antwoordgraad op het online onderzoek was 23%. Externe en interne belanghebbenden beschouwden de volgende negen belangrijke aspecten als zeer relevant:

1 De interne belanghebbenden werden geïdentificeerd in alle operaties van UCB wereldwijd. De externe belanghebbenden bestonden uit verschillende vertegenwoordigers van de samenleving, zoals gedetailleerd in de infografiek.

2 UCB verstaat onder “Toegang tot Gezondheidszorg en Geneesmiddelen” de pijplijn van innovatieve nieuwe verbindingen, maar ook de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg voor kansarme personen die leven met ernstige aandoeningen in bepaalde landen. Samen met partners worden initiatieven genomen om de beperkte of ontbrekende zorgcapaciteit, diagnose, behandeling, levenskwaliteit, opvoeding over ziektes, bewustwording van de gemeenschap en het stigma dat de mensen hun gezondheid en toekomst negatief beïnvloedt, te verbeteren.

Hoewel de belanghebbenden het milieu niet identificeerden als zeer relevant, heeft UCB toch besloten om het milieu te beschouwen als een belangrijk onderwerp, gezien UCB’s engagement om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te reduceren en ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen. Daarnaast verkoos UCB om te rapporteren over bepaalde belangrijke onderwerpen, die niet als zeer belangrijk werden beschouwd door belanghebbenden maar wel voor UCB.

Gebaseerd op de feedback van de belanghebbenden en op de beslissing van UCB over het milieu, bevestigt de onderneming deze vijf Belangrijke Onderwerpen:

1.2.2 Raad voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Raad voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt toezicht op de activiteiten van het MVO-departement in de verschillende toegang tot gezondheids- en geneesmiddeleninitiatieven in Azië en Afrika, evenals de beoordeling van de Materialiteitsonderwerpen en de identificatie van de relevante Belangrijke Aspecten. De MVO Raad begeleidt en bewaakt de sociale en ecologische verantwoordelijkheden, acties en impact van UCB.

In 2018 werd de samenstelling van de MVO-Raad geëvalueerd en drie leden van het Uitvoerend Comité (Emmanuel Caeymaex, Jean-Luc Fleurial, Charl van Zyl) en twee externe personen brengen nu extra interne en externe expertise in beslissingen die van invloed kunnen zijn op de maatschappij en het milieu.

1.2.3 Relaties met openbare instanties

Hoewel UCB in 2018 geen belangrijke punten of formele beleidsposities rapporteert, onderhoudt UCB actief contact met publieke beleidsmakers, wetgevers en andere belanghebbenden. Landen waarin UCB zaken doet hebben wetten en voorschriften over de betrokkenheid van bedrijven bij het politieke proces. Sommige van deze wetten stellen strikte grenzen aan bijdragen door ondernemingen aan politieke partijen en kandidaten, terwijl andere wetten deze volledig verbieden.

UCB heeft geen significante politieke bijdragen gedaan in de landen waarin het actief is. Nochtans maakt UCB Inc., onze Amerikaans filiaal, bedrijfsbijdragen over aan politieke kandidaten in deelstaten, in bedragen beperkt door de wet en in overeenstemming met toepasselijke rapporterings- en bekendmakingsverplichtingen. UCB Inc. heeft een Federaal Politiek Actie Comité, dat bijdragen overmaakte aan federale en politieke kandidaten van deelstaten in de Verenigde Staten, eveneens in bedragen beperkt door de wet en in overeenstemming met toepasselijke rapporterings- en bekendmakingsverplichtingen. Er werden geen klachten over gegevensprivacy of schending daarvan ontvangen.

In België werd de Waarnemingspost voor de Farmaceutische Sector opgericht om aanbevelingen te analyseren, evalueren en formuleren over de concurrentiepositie van de Belgische farmaceutische sector. UCB wordt vertegenwoordigd door zijn Head of Public Affairs.

In 2018 was UCB niet betrokken bij enige actie met betrekking tot wetten en voorschriften over concurrentiebeperkend gedrag, antitrust of monopolie.

1.2.4 Relaties met vakverenigingen

UCB is lid van verschillende internationale en lokale beroepsverenigingen:

UCB is lid van de Pharmaceutical Research and Manufacturers Association (Farmaceutische Onderzoek en Productie Vereninging) (PhRMA, VS) de Biotechnology Innovation Organization (Biotechnologische Innovatie Organizatie) (BIO, VS), het R&D-based Pharmaceutical Association Committee (O&O-gebaseerde Farmaceutische Vereniging Comité (RDPAC, China) alsook lid van verschillende nationale kamers van koophandel, verenigingen en initiatieven voor duurzame ontwikkeling.

UCB is een actief lid van de EFPIA-werkgroep die zich richt op de implementatie van de ‘Falsified Medicine Directive (FMD)’ (Vervalste Geneesmiddelenrichtlijn), ontworpen om patiënten te beschermen door het minimaliseren van de kans dat vervalste geneesmiddelen de gevestigde geneesmiddelenketen binnentreden en is een kernbijdrager in de EFPIA-werkgroep over de implementatie van de Europese Verordening voor Medische Hulpmiddelen.

Als Belgisch bedrijf is UCB bestuurslid van verschillende Belgische handelsverenigingen en -organisaties, zoals:

Gezien het strategische belang nemen verschillende medewerkers actief deel aan allerlei taakgroepen, projecten en comités die zich bezighouden met huidige problemen in de sector, bijv. Gezondheid, Veiligheid en Milieu, Intellectuele Eigendom, Publiek Beleid, Wereldwijde Gezondheidszorg en Naleving. Jean-Christophe Tellier, de CEO van UCB, is bijvoorbeeld lid van de Raad van Bestuur van EFPIA, Penningmeester, en Voorzitter van de Innovatie EFPIA door de Raad Gesponsorde Comités. Hij is ook Voorzitter van de Raad van bestuur van het ‘Innovative Medicines Initiative’ (IMI -Innovatieve Geneesmiddelen Initiatief) een publiek-private samenwerking tussen EFPIA en de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie. Hij is ook lid van de IFPMA CEO Steering Committee, lid van de Raad van Bestuur van PhRMA, Washington (VS) en de Waalse Excellence in Life Sciences and Biotechnology (WELBIO), Wavre (België) om oplossingen te bespreken op het gebied van innovatie, biotechnologie en farmaceutica. Meer informatie vindt men hier.

UCB is ook lid van de Transported Asset Protection Association (Vervoerde Activa Beschermingsvereniging - TAPA), en het EFPIA Security (Veiligheid) Forum in een samenwerking met andere belanghebbenden om benchmarking mogelijk te maken, samen oplossingen te vinden en te bespreken en de productintegriteit en transparantie van de toeleveringsketen te garanderen.

UCB is ook een van de 19 aangesloten bedrijven in TransCelerate Biopharma Inc., een organisatie zonder winstbejag met een missie om samen te werken in de hele biofarmaceutische onderzoeks- en ontwikkelingsgemeenschap om de implementatie van oplossingen voor te identificeren, te prioriteren, te ontwerpen en te vergemakkelijken, om zo effectieve en hoogwaardige levering van nieuwe medicijnen te bevorderen. Via TransCelerate Biopharma Inc. werken UCB en de andere aangesloten bedrijven samen met organisaties voor patiëntenbetrokkenheid, gezondheidsautoriteiten, onderzoekssites, onderzoeksgemeenschappen en andere industriële groepen en initiatieven wereldwijd.

UCB is ook lid van Patient Focused Medicines Development (PFMD), een initiatief dat patiëntenorganisaties, farmaceutische bedrijven en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg bijeenbrengt. Het doel van PFMD is om de wereldwijde gezondheid te verbeteren door samen met patiënten de toekomst van de gezondheidszorg voor patiënten mee te ontwerpen. Het heeft tot doel initiatieven en beste praktijken samen te brengen die de stem van de patiënt gedurende de hele levenscyclus van geneesmiddelenontwikkeling integreren, waardoor het opzetten en implementeren van een effectief, wereldwijd gestandaardiseerd kader en de nodige hulpmiddelen en ondersteuning om adoptie mogelijk te maken door verschillende belanghebbenden, wordt bespoedigd.

UCB is lid van het ‘Access Accelerated’ initiatief “een wereldwijd samenwerkingsverband dat zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN(#3) om vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van niet-overdraagbare ziekten tegen 2030 te verminderen", beheerd vanuit de IFPMA-kantoren.

Er wordt geen financiering verleend naast de gewone jaarlijkse lidmaatschappen, met uitzondering van het Access Accelerate-initiatief waarvoor we een afzonderlijke financiële bijdrage leveren bovenop onze jaarlijkse IFPMA-lidmaatschapsgelden.