1.1 Gedragscode

UCB blijft zich ten volle inzetten voor een cultuur van integriteit, transparantie en ethisch leiderschap. De waardenverklaring van UCB beschrijft de kernprincipes en waarden die bepalend zijn voor hoe de organisatie te werk gaat en hoe beslissingen worden genomen. De Gedragscode is een instrument dat mensen helpt om te begrijpen hoe het besluitvormingsproces wordt beïnvloed vanuit integriteit, transparantie en ethiek. Tijdens het onderzoek van de Belangrijke Onderwerpen, wordt zakelijk gedrag beschouwd als een zeer relevant Belangrijk Aspect.

Om UCB’s Gedragscode aan te vullen en onze medewerkers verder te ondersteunen in het maken van ethische beslissingen, heeft UCB in 2018 een Ethisch Besluitvormingskader opgezet voor de senior leiders binnen het bedrijf, vooraleer deze training ook verder uit te rollen naar de bredere organisatie.

Het succes van het bedrijf is afhankelijk van de integriteit van zijn medewerkers.

De UCB Gedragscode, intern beschikbaar in 14 talen, stelt de grenzen en legt de verwachtingen vast voor het gedrag van UCB medewerkers.

De Gedragscode vereist Prestatie met Integriteit en bepaalt de bindende principes van het zakelijk en ethisch gedrag dat wordt verwacht van iedere medewerker en van derden die handelen namens UCB. Het omvat verschillende onderwerpen zoals beleidsregels over belangenconflicten, vertrouwelijkheid, naleving van wet- en regelgeving, bestrijding van omkoping en corruptie, respect, mensenrechten en kinderarbeid, evenals procedures voor klokkenluiders.

De Gedragscode is ook beschikbaar op onze website.

Toezicht op naleving


 

De Gedragscode maakt deel uit van de verplichte trainingen die jaarlijks moet worden voltooid. In 2018 heeft 85% van de medewerkers deze training voltooid. Nieuwe medewerkers hebben twee maanden de tijd om hun training te voltooien en dit vormt een deel van de resterende 15%.

De training over Verplichte Veiligheidsrapportering helpt de medewerkers van UCB begrijpen waarom de rapportering van veiligheidssignalen over medicatie belangrijk is, wat ze moeten melden, en hoe ze deze informatie moeten melden om onze patiënten te beschermen. Deze training moet om de 2 jaar gevolgd worden. Op een totaal van 1 944 in aanmerking komende collega’s, heeft 92% de training voltooid.

De training ter Bestrijding van Omkoping en Corruptie heeft tot doel UCB personeel een beter begrip te verschaffen over het brede scala aan risico’s verbonden aan omkoping en corruptie, hoe ze te identificeren en hoe ze te vermijden. Deze module dient om de 2 jaar gevolgd te worden door een geselecteerde doelgroep. Op een totaal van 1 067 in aanmerking komende collega’s, heeft 91% de training voltooid.

 

 

 

 

 

Gedragscode

Verplichte veiligheidsrapportage

Anti-omkoping en anticorruptie

De berekening van de naleving van 2018 voor verplichte opleidingen houdt enkel rekening met gegevens van 2018. Bij de berekening van de naleving in 2017 zijn daarentegen ook de gegevens van de voorgaande jaren in aanmerking genomen.

Publiek

Alle medewerkers

Geselecteerde medewerkers

Geselecteerde medewerkers

Frequentie

Elk jaar

Elke 2 jaar

Elke 2 jaar

Nalevingspercentage 2018

85%

92%

91%

Nalevingspercentage 2017

91%

96%

91%

Het Talent en Bedrijfsreputatie departement is een speciaal programma gestart om erop toe te zien dat medewerkers deze verplichte trainingen effectief volgen.