1.3 Mensenrechten

Zoals vermeld in de Gedragscode, zijn UCB en haar collega's verplicht om alle van toepassing zijnde wetten na te leven en de mensenrechten te respecteren en met de nodige voortvarendheid te handelen om te voorkomen dat ze inbreuk maken op de rechten van anderen, zoals uitgedrukt door het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens en de beginselen die zijn uiteengezet in de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over Fundamentele Beginselen en Rechten op het Werk. UCB neemt de bescherming van mensenrechten zeer serieus en steunt overheidsinitiatieven die zijn gericht op het handhaven en bevorderen van mensenrechten over de hele wereld. Hoewel UCB geen lid is van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), heeft het bedrijf de tien principes inzake mensenrechten, arbeid en milieu opgenomen in zijn bedrijfsvoering.

Een bedrijfsbreed zorgvuldigheidseisen-proces is uitgerold om de initiële en vervolgbetrokkenheid met nieuwe partners, leveranciers, enz. te bepalen. Meer specifiek, als een nieuwe partner wordt geïdentificeerd, voert UCB een diepgaande beoordeling uit van specifieke risico’s gerelateerd aan een aantal kritische standaarden, waaronder mensenrechten. Dit zorgvuldigheidseisen-proces kan bijv. de beslissing beïnvloeden over het weerhouden van partners en bepaalde opvolgingen van activiteiten en processen van derden die in onze Gedragscode beschreven staan te activeren.

UCB is vastbesloten om invloed uit te oefenen op het gebied van mensenrechten en de nodige stappen te ondernemen om hoge ethische normen voor arbeid en eerlijke behandeling van mensen te bevorderen en aan te moedigen. Tot op heden is er geen melding gemaakt van een inbreuk op de mensenrechten in verband met UCB of haar leveranciers. Om onze vooruitgang te meten, worden de relevante Key Performance Indicators vermeld in de GRI-Normenindicatoren.

Slavernij en mensenhandel

In overeenstemming met de Britse Wet op de Moderne Slavernij van 2015 hebben de Britse dochtermaatschappijen van UCB voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2017 een Moderne Slavernijverklaring gepubliceerd. De 2017-verklaring, gepubliceerd in 2018, is beschikbaar op de UCB VK-website. In deze Verklaring worden de stappen beschreven die UCB-bedrijven hebben genomen om het risico van moderne slavernij en mensenhandel in hun bedrijfs- en toeleveringsketen aan te pakken. De verklaring verwijst in het bijzonder naar de implementatie van een nieuw Zorgvuldigheidseisen proces voor Derden met een beoordeling van de slavernij- en mensenhandelrisico's voor partners, leveranciers, enz. Evenals processen om het melden van bezorgdheden aan te moedigen en klokkenluiders te beschermen.

UCB heeft het grootste respect voor de mensenrechten en een nultolerantie voor moderne slavernij en zet zich in voor verdere verbeteringen om deze risico's te bewaken en om, voor zover mogelijk, te garanderen dat er geen mensenhandel of moderne slavernij in haar toeleveringsketens plaatsvindt. Er zijn tot op heden geen incidenten gemeld of geïdentificeerd.

In de loop van 2019 zullen de relevante dochterondernemingen van UCB een bijgewerkte Verklaring van de Moderne Slavernij publiceren voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.