2.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

Jaarwinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

 

800

753

Minderheidsbelangen

 

24

18

Aanpassing voor winst(-)/verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

-11

0

Aanpassing voor winst(-)/verlies uit geassocieerde deelnemingen

 

1

0

Aanpassing voor niet-geldelijke transacties

36

254

150

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit operationele activiteiten

36

202

218

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten

36

2

35

Wijzigingen in het werkkapitaal

36

-35

-79

Ontvangen rente

16

20

16

Kasstromen uit operationele activiteiten

 

1 257

1 111

Betaalde belastingen gedurende de periode

 

-168

-184

Netto kasstromen gebruikt voor (-) / uit operationele activiteiten:

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

1 098

896

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-9

31

Netto kasstromen uit operationele activiteiten

 

1 089

927

Verwerving van materiële vaste activa

21

-94

-100

Verwerving van immateriële activa

19

-247

-109

Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen

 

-13

-7

Verwerving van overige investeringen

 

-21

-17

Subtotaal verwervingen

 

-375

-233

Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa

 

1

0

Ontvangsten uit verkoop van andere bedrijfsactiviteiten, na aftrek van overgedragen geldmiddelen

 

52

2

Ontvangsten uit de verkoop van andere investeringen

 

2

3

Subtotaal ontvangsten uit verkopen

 

55

5

Netto kasstromen gebruikt voor (-)/uit investeringsactiviteiten:

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

-320

-228

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

0

Netto kasstromen gebruikt voor (-)/uit investeringsactiviteiten:

 

-320

-228

Ontvangsten uit leningen

28

8

19

Terugbetalingen van leningen (-)

28

-177

-45

Terugbetaling van financiële leaseverplichtingen

28

-33

-1

Inkoop (-)/vervreemding van eigen aandelen

26

-51

-105

Uitgekeerde dividenden aan aandeelhouders van UCB, na aftrek van dividenden betaald op eigen aandelen

26.2, 41

-222

-217

Betaalde rente

16

-63

-53

Netto kasstromen gebruikt voor (-)/uit financieringsactiviteiten

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

-538

-402

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

0

Netto kasstromen gebruikt voor financieringsactiviteiten

 

-538

-402

Netto toename / afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

 

231

297

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

240

266

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-9

31

Netto geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

 

1 022

756

Effect van wisselkoersschommelingen

 

-16

-31

Netto geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

 

1 237

1 022