2.3 Geconsolideerde balans

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

Activa

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

Immateriële activa

19

870

817

Goodwill

20

4 970

4 838

Materiële vaste activa

21

805

673

Uitgestelde belastingvorderingen

31

760

715

Financiële en overige activa (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

22

159

197

Totaal vaste activa

 

7 564

7 240

Vlottende activa

 

 

 

Voorraden

23

647

597

Handelsvorderingen en overige vorderingen

24

835

809

Te ontvangen belastingen

 

81

12

Financiële en overige activa (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

22

105

194

Geldmiddelen en kasequivalenten

25

1 262

1 049

Activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassifieerd als aangehouden voor verkoop

8.2

20

16

Totaal vlottende activa

 

2 950

2 677

Totaal activa

 

10 514

9 917

Eigen vermogen en verplichtingen

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal en reserves toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

26

6 310

5 813

Minderheidsbelangen

22.6

-55

-77

Totaal eigen vermogen

 

6 255

5 736

Langlopende verplichtingen

 

 

 

Leningen

28

198

303

Obligaties

29

1 152

1 231

Andere financiële verplichtingen (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

32

57

Uitgestelde belastingverplichtingen

31

39

53

Personeelsbeloningen

32

419

441

Voorzieningen

33

155

121

Handels- en overige verplichtingen

34

26

26

Totaal langlopende verplichtingen

 

2 021

2 232

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

Leningen

28

74

39

Obligaties

29

75

0

Andere financiële verplichtingen (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

133

53

Voorzieningen

33

51

37

Handels- en overige verplichtingen

34

1 786

1 724

Te betalen belastingen

35

119

96

Verplichtingen van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

8.2

0

0

Totaal kortlopende verplichtingen

 

2 238

1 949

Totaal verplichtingen

 

4 259

4 181

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

10 514

9 917