2.1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Netto-omzet

5

4 412

4 182

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

 

92

108

Overige opbrengsten

9

128

240

Opbrengsten

 

4 632

4 530

Kostprijs van de omzet

 

-1 198

-1 200

Brutowinst

 

3 434

3 330

Marketing- en verkoopkosten

 

-964

-940

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

 

-1 161

-1 057

Algemene en administratiekosten

 

-180

-192

Overige bedrijfsbaten/-lasten (-)

12

-24

-11

Operationele winst vóór bijzondere waardevermindering van activa, reorganisatiekosten en overige baten en lasten

 

1 105

1 130

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa

13

0

-1

Reorganisatiekosten

14

-20

-23

Overige baten/lasten (-)

15

24

-19

Operationele winst

 

1 109

1 087

Financiële opbrengsten

16

16

15

Financiële kosten

16

-109

-114

Aandeel in het verlies van geassocieerde deelnemingen

 

-1

0

Winst vóór belastingen

 

1 015

988

Winstbelastingen

17

-200

-218

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

815

770

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

8

1

Winst

 

823

771

Toerekenbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van UCB NV

 

800

753

Minderheidsbelangen

 

23

18

Gewone winst per aandeel (€)

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

40

4,20

3,99

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

40

0,04

0,01

Totale gewone winst per aandeel

 

4,24

4,00

Verwaterde winst per aandeel (€)

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

40

4,20

3,99

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

40

0,04

0,01

Totale verwaterde winst per aandeel

 

4,24

4,00