1.6 Balans en kapitaaluitgaven

1.6.1 Kapitaaluitgaven

De kapitaaluitgaven voor materiële vaste activa voortvloeiend uit de biofarmaceutische activiteiten van UCB bedroegen € 94 miljoen (2017: € 100 miljoen). De kapitaaluitgaven voor materiële vaste activa hielden in 2018 vooral verband met andere vaste activa.

De verwerving van immateriële vaste activa bedroeg € 247 miljoen in 2018 (2017: € 109 miljoen) and is gerelateerd aan licentieovereenkomsten, software en geactiveerde ontwikkelingskosten. Voor 2018 waren de voornaamste verwervingen gerelateerd aan € 129 miljoen voor de verwerving van midazolam van Proximagen en de laatste € 33 miljoen mijlpaalbetaling aan Dermira voor het klinische programma dat de werkzaamheid en veiligheid evalueert van Cimzia® bij volwassen patiënten met matige-tot-ernstige chronische plaque psoriasis.

Bovendien heeft UCB, zoals bepaald in de overeenkomst tussen UCB en Lonza voor de productie door Lonza van gepegyleerde actieve bulkproducten op basis van antilichaamfragmenten, deelgenomen in de voorfinanciering van de gerelateerde kapitaaluitgaven. De afschrijvingskosten op deze investering zijn opgenomen in de kostprijs van de omzet en werden weer toegevoegd met het oog op de berekening van de recurrente EBITDA.

1.6.2 Balans

De immateriële activa stegen met € 53 miljoen van € 817 miljoen per 31 december 2017 tot € 870 miljoen per 31 december 2018. Dit omvat de lopende afschrijvingen op immateriële activa (€ 170 miljoen), gedeeltelijk gecompenseerd door toevoegingen resulterend uit de aankoop van Proximagen, een mijlpaalbetaling aan Dermira, software en geactiveerde in aanmerking komende ontwikkelingskosten.

Goodwill bedraagt € 4 970 miljoen, en verhoogde met € 132 miljoen, door de aankoop van Element Genomics (€ 22 miljoen) en een sterkere Amerikaanse dollar in vergelijking met december 2017.

Overige vaste activa stegen met € 139 miljoen, gedreven door materiële vaste activa als gevolg van de erkenning van gebruiksrechten van activa als gevolg van de implementatie van IFRS 16.

De stijging van de vlottende activa van € 2 677 miljoen per 31 december 2017 tot € 2 950 miljoen per 31 december 2018 is het gevolg van een licht toegenomen commerciële en ontwikkelingsvoorraden en verhoogde kaspositie.

Het eigen vermogen van UCB bedraagt € 6 255 miljoen, een toename van € 519 miljoen tussen 31 december 2017 en 31 december 2018. De voornaamste wijzigingen komen voort uit de nettowinst na minderheidsbelangen (€ 800 miljoen), de kasstroomafdekkingen (€ -141 miljoen), omrekening in Amerikaanse dollar en Britse pond (€ 68 miljoen), de dividendbetalingen (€ -222 miljoen) en de verwerving van eigen aandelen (€ -38 miljoen).

De langlopende verplichtingen bedroegen € 2 021 miljoen, een afname van € 211 miljoen die vooral te maken heeft met lange termijn schuld en de verschuiving van obligaties naar kortlopende verplichtingen.

De kortlopende verplichtingen bedroegen € 2 238 miljoen, een stijging van € 289 miljoen, door de impact van kortlopende leningen en obligaties, alsook hogere handelsverplichtingen.

De nettoschuld daalde met € 288 miljoen van € 525 miljoen eind december 2017 tot € 237 miljoen eind december 2018, vooral als gevolg van de onderliggende rentabiliteit, gecompenseerd door de verwerving van activa, de dividendbetaling op de resultaten van 2017 en de verwerving van eigen aandelen. De nettoschuld ten opzichte van de recurrente EBITDA-ratio bereikte voor 2018 0,17 na 0,38 voor 2017.