1.1 Kerncijfers

  • De opbrengsten voor 2018 stegen met 2%, of +5% bij constante wisselkoersen (CW), tot € 4 632 miljoen. De netto-omzet bedroeg € 4 412 miljoen, een verhoging van 5% (+8% CW). Deze groei werd gedreven door de voortdurende prestaties van de kernproducten in immunologie, Cimzia®, de epilepsie franchise: Vimpat®, Keppra® en Briviact®, alsook Neupro®, het geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson. Royaltyinkomsten en -vergoedingen bedroegen € 92 miljoen. De overige opbrengsten daalden naar € 128 miljoen.
  • De recurrente EBITDA groeide met 2% (+5% CW) tot € 1 398 miljoen, wat te danken is aan de groei van onze kernproducten, en dit ondanks hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten.
  • De winst bereikte € 823 miljoen van € 771 miljoen, waarvan € 800 miljoen toe te rekenen is aan de aandeelhouders van UCB tegenover € 753 miljoen in 2017.
  • De kern-WPA bereikte € 4,78 in vergelijking met € 4,82 in 2017.

 

 

 

 

 

 

Actueel1

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW2

1

Ten gevolge van afrondingen is het mogelijk dat het totaal van bepaalde financiële cijfers in de tabellen in dit overzicht van de bedrijfsprestaties niet gelijk is aan de weergegeven som.

2

CW: Constante wisselkoersen

Opbrengsten

4 632

4 530

2%

5%

Netto-omzet

4 412

4 182

5%

8%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

92

108

-15%

-11%

Overige opbrengsten

128

240

-47%

-46%

Brutowinst

3 434

3 330

3%

6%

Marketing- en verkoopkosten

-964

-940

3%

6%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

-1 161

-1 057

10%

11%

Algemene en administratiekosten

-180

-192

-6%

-5%

Overige bedrijfsbaten/-lasten (-)

-24

-11

>100%

>100%

Recurrente EBIT (rEBIT)

1 105

1 130

-2%

1%

Niet-recurrente baten/lasten (-)

4

-43

>-100%

>-100%

EBIT (operationele winst)

1 109

1 087

2%

5%

Netto financiële kosten

-93

-99

-6%

-5%

Winst vóór belastingen

1 015

988

3%

6%

Winstbelastingen

-200

-218

-8%

-5%

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

815

770

6%

9%

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

1

>100%

>100%

Winst

823

771

7%

10%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

23

18

26%

32%

Recurrente EBITDA

1 398

1 375

2%

5%

Kapitaalinvesteringen (inclusief immateriële activa)

341

209

63%

 

Netto financiële schuld

237

525

-55%

 

Netto kasstroom uit voortgezette operationele bedrijfsactiviteiten

1 098

896

23%

 

Gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd (miljoen)

188

188

0%

 

Winst per aandeel (€ per gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd)

4,24

4,00

6%

6%

Kernwinst per aandeel (€ per gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd)

4,78

4,82

-1%

3%

Dit overzicht van de bedrijfsprestaties is gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingsgroep UCB, opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen. De afzonderlijke statutaire jaarrekening van UCB NV, opgesteld volgens de Belgische boekhoudkundige normen, evenals het verslag van de Raad van bestuur aan de Algemene aandeelhoudersvergadering en het verslag van de commissaris, zullen binnen de statutaire termijnen neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en zijn verkrijgbaar op aanvraag of via onze website.

Opleiding en kennis rond jouw ziekte, welke dan ook, zal je in staat stellen om betere keuzes te maken. Dus alsjeblieft, lijdt niet in stilte.

Caroline, heeft psoriatische artritis

Wijziging van de reikwijdte: als gevolg van de afstoting van de activiteiten Films (in september 2004), Surface Specialties (in februari 2005) en Kremers Urban Pharmaceuticals Inc. (in november 2015), rapporteert UCB de resultaten van deze activiteiten als deel van de winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Recurrente en niet-recurrente posten: Eenmalige transacties en beslissingen die de resultaten van UCB beïnvloeden, worden afzonderlijk weergegeven (“niet-recurrente” posten). Naast de EBIT (winst vóór rente en belastingen, of operationele winst), wordt ook “recurrente EBIT” (rEBIT of recurrente operationele winst) opgenomen, die de lopende rentabiliteit van de biofarmaceutische activiteiten van de onderneming weerspiegelt. De recurrente EBIT is gelijk aan de lijn “operationele winst vóór bijzondere waardeverminderingen van activa, herstructurering en overige baten en lasten” die in de geconsolideerde jaarrekening gerapporteerd wordt.

Kern-WPA is de kern-nettowinst, of de nettowinst die kan worden toegerekend aan UCB aandeelhouders, aangepast voor de impact na belasting van niet-recurrente posten, financiële eenmalige posten, de bijdrage na belasting van beëindigde activiteiten, en de netto afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet, per niet-verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen.