1.4 Nettowinst

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Recurrente EBIT

1 105

1 130

-2%

1%

Kosten van bijzondere waardeverminderingen

0

-1

-74%

-69%

Reorganisatiekosten

-20

-23

-11%

-10%

Nettowinst op afstotingen

47

3

>100%

>100%

Overige niet-recurrente baten/lasten (-)

-23

-22

6%

7%

Totale niet-recurrente baten/lasten (-)

4

-43

>-100%

>-100%

EBIT (operationele winst)

1 109

1 087

2%

5%

Netto financiële kosten (-)

-93

-99

-6%

-5%

Resultaat van geassocieerde deelnemingen

-1

0

niet van toepassing

niet van toepassing

Winst vóór belastingen

1 015

988

3%

6%

Winstbelastingen

-200

-218

-8%

-5%

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

815

770

6%

9%

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

1

>100%

>100%

Winst

823

771

7%

10%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

23

18

26%

32%

Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

 

 

 

 

 

De totale niet-recurrente baten/lasten (-) bedroegen € 4 miljoen baten vóór belastingen, tegenover € 43 miljoen lasten vóór belastingen in 2017. De baten voor 2018 zijn gerelateerd aan nettowinst op afstotingen van UCB’s niet-kernactiva, inkomsten voortvloeiend uit het cumulatief bedrag van wisselkoersverschillen voor buitenlandse entiteiten die geliquideerd werden in 2018, gecompenseerd door reorganisatiekosten en voorzieningen voor proceskosten. In 2017 hielden de lasten verband met reorganisatie en proceskosten.

De netto financiële kosten daalden van € 99 miljoen naar € 93 miljoen.

De winstbelastingen daalden met 8% tot € 200 miljoen in vergelijking met € 218 miljoen in 2017. Het gemiddeld effectief belastingpercentage op recurrente activiteiten bedroeg 19,7%, in vergelijking met 22,0% in 2017. Het effectief belastingpercentage voor 2018 is gedaald dankzij fiscale stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling.

De winst/verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten leidde tot een boekwinst van € 8 miljoen tegenover € 1 miljoen in 2017.

De winst van de Groep bedroeg € 823 miljoen (tegenover € 771 miljoen), waarvan € 800 miljoen kan worden toegerekend aan de aandeelhouders van UCB en € 23 miljoen aan minderheidsbelangen. Voor 2017 haalde UCB een winst van € 771 miljoen, waarvan € 753 miljoen toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB en € 18 miljoen aan minderheidsbelangen.