3 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

 1. 1 Algemene informatie
 2. 2 Overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving
 3. 3 Kritische beoordelingen en boekhoudkundige schattingen
 4. 4 Financieel risicobeheer
 5. 5 Gesegmenteerde informatie
 6. 6 Opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten
 7. 7 Bedrijfscombinatie
 8. 8 Beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassifieerd als aangehouden voor verkoop
 9. 9 Overige opbrengsten
 10. 10 Operationele kosten volgens aard
 11. 11 Kosten voor personeelsbeloningen
 12. 12 Overige bedrijfsbaten/-lasten
 13. 13 Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa
 14. 14 Reorganisatiekosten
 15. 15 Overige baten/lasten
 16. 16 Financiële opbrengsten en financiële kosten
 17. 17 Winstbelastingen (-)/tegoeden
 18. 18 Componenten van niet-gerealiseerde resultaten (inclusief minderheidsbelangen)
 19. 19 Immateriële activa
 20. 20 Goodwill
 21. 21 Materiële vaste activa
 22. 22 Financiële en overige activa
 23. 23 Voorraden
 24. 24 Handelsvorderingen en overige vorderingen
 25. 25 Geldmiddelen en kasequivalenten
 26. 26 Kapitaal en reserves
 27. 27 Op aandelen gebaseerde betalingen
 28. 28 Leningen
 29. 29 Obligaties
 30. 30 Overige financiële verplichtingen
 31. 31 Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen
 32. 32 Personeelsbeloningen
 33. 33 Voorzieningen
 34. 34 Handels- en overige verplichtingen
 35. 35 Te betalen belastingen
 36. 36 Toelichting bij het geconsolideerde kasstroomoverzicht
 37. 37 Financiële instrumenten per categorie
 38. 38 Afgeleide financiële instrumenten
 39. 39 Leaseovereenkomsten
 40. 40 Winst per aandeel
 41. 41 Dividend per aandeel
 42. 42 Verbintenissen en voorwaardelijke gebeurtenissen
 43. 43 Transacties met verbonden partijen
 44. 44 Gebeurtenissen na balansdatum
 45. 45 UCB-ondernemingen (volledig geconsolideerd)