17 Winstbelastingen (-)/tegoeden

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Over de verslagperiode verschuldigde winstbelasting

-145

16

Uitgestelde winstbelasting

-55

-234

Totale winstbelastingen (-) / tegoeden

-200

-218

 

 

 

De Groep is actief in verschillende landen en is bijgevolg onderworpen aan winstbelastingen in veel verschillende fiscale jurisdicties.

De kost uit hoofde van winstbelastingen op de winst van de Groep vóór belastingen verschilt van het theoretische bedrag dat tot stand zou komen bij gebruik van het gewogen gemiddelde belastingtarief dat van toepassing is op de winsten (verliezen) van de geconsolideerde ondernemingen.

De winstbelastingen die erkend werden in de winst- en verliesrekening kunnen als volgt worden gedetailleerd:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Winst vóór belastingen

1 015

988

Winstbelastingen(-) berekend op basis van lokale belastingpercentages die van toepassing zijn in de respectievelijke landen

-213

-206

Theoretisch belastingpercentage

21%

21%

Erkende winstbelasting voor de periode

-145

16

Erkende uitgestelde winstbelasting

-55

-234

Totale winstbelastingen

-200

-218

Effectief belastingpercentage

19,7%

22,0%

Verschil tussen theoretische en erkende winstbelastingen

13

-12

Verworpen uitgaven

-27

-34

Niet-belastbare inkomsten

15

8

Stijging (-)/daling in verplichtingen voor onzekere belastingposities

-33

181

Effect van het gebruik gedurende de periode van voorheen niet erkende belastingtegoeden en verliezen

4

43

Belastingtegoeden

73

37

Wijziging in belastingpercentages

59

-124

Effect van de tegenboeking van voorheen erkende uitgestelde belastingvorderingen op fiscale verliezen

0

0

Aanpassingen aan de winstbelasting voor de periode gerelateerd aan voorgaande jaren

6

35

Aanpassingen aan de uitgestelde winstbelasting gerelateerd aan voorgaande jaren

8

-71

Netto-effect van voorheen niet erkende uitgestelde belastingvorderingen en niet-erkenning van uitgestelde belastingvorderingen voor huidig boekjaar

-95

-89

Bronbelasting

-1

-2

Overige belastingen

4

3

Totaal verschil tussen theoretische en erkende winstbelastingen

13

-12

 

 

 

Het theoretische belastingpercentage bleef stabiel in vergelijking met vorig jaar.

Het effectief belastingpercentage van 19,7% is licht lager dan voorgaand jaar en is samengesteld uit een kost voor wat betreft de winstbelasting die over de verslagperiode verschuldigd is en een kost voor wat betreft de uitgestelde winstbelasting. De voornaamste drijfveren voor dit belastingpercentage kunnen als volgt worden samengevat:

Over de verslagperiode verschuldigde winstbelasting:

  • De impact van fiscale stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling in belangrijke jurisdicties.
  • Een toename van de reserves voor onzekere belastingposities die de technische aspecten van de posities en de huidige status van de besprekingen met de belastingadministratie in belangrijke jurisdicties weergeven. Deze reserves worden gedeeltelijk gecompenseerd door de verdere erkenning van activa voor Onderling Overlegprocedures.
  • De impact van de Belgische belastinghervorming die de aanwending van overgedragen fiscale verliezen beperkt.

Uitgestelde winstbelasting

  • In lijn met voorgaande jaren is het belastingpercentage gestegen als gevolg van verliezen en verrekenbare innovatie-aftrek die tijdens de periode werden gegenereerd maar waarvoor geen uitgestelde belastingvordering werd erkend.
  • Uitgestelde belastingvorderingen met betrekking tot de activiteiten in de VS konden geherwaardeerd worden op basis van verdere richtlijnen rond de Amerikaanse belastinghervorming, waarbij het van toepassing zijnde belastingtarief werd bevestigd.

Factoren die de kost voor winstbelastingen in de toekomst zullen beïnvloeden

De Groep is op de hoogte van verschillende factoren die het toekomstige effectieve belastingpercentage van de Groep zouden kunnen beïnvloeden, meer bepaald de mix van winsten en verliezen tussen de verschillende landen waarin de Groep actief is, het bedrag van niet erkende verliezen die in de toekomst op de balans kunnen worden gebracht alsook het resultaat van toekomstige belastingcontroles.

Wijzigingen in de fiscale wetgeving in jurisdicties waarin de Groep actief is alsook de impact van internationale fiscale regelgeving, zoals de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag (CCCTB) van de Europese Unie en de aanbevelingen van de OESO inzake belastingerosie en winstverschuiving (BEPS), kunnen een belangrijke impact hebben.

Bedrijfsherstructureringen, acquisities en desinvesteringen, toekomstige planning evenals de wijzigingen in fiscale wetgeving kunnen ook gevolgen hebben voor de toekomstige kost voor winstbelastingen van de Groep.

De Groep heeft vooral aandacht voor het volgende:

  • Zwitserland: Zwitserland wordt verwacht een belastinghervorming door te voeren in de nabije toekomst, wat zou leiden tot een verminderd tarief voor de vennootschapsbelasting (afhankelijk van het kanton in Zwitserland). De wijziging van de belastingwetgeving wordt verwacht om op langere termijn een positief effect te hebben op de over de periode verschuldigde winstbelasting.
  • Verenigde Staten: De Amerikaanse overheid is momenteel de wetteksten en interpretaties van de Amerikaanse belastinghervorming uit 2017 aan het uitvaardigen. UCB blijft haar belastingposities in de Verenigde Staten consistent herbeoordelen op basis van de meest recente richtlijnen.
  • Verenigd Koninkrijk: Het management van UCB volgt de Brexit van nabij op, alsook elke invloed die deze zou kunnen hebben op het gebied van de vennootschapsbelasting.