19 Immateriële activa

2018

 

 

 

€ miljoen

Handelsmerken, patenten, licenties

Overige

Totaal

Bruto-boekwaarde per 1 januari

2 525

342

2 867

Verwervingen

194

15

209

Afstotingen

-4

-16

-20

Bedrijfscombinaties

0

0

0

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

1

20

21

Verkopen

-14

-5

-19

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

0

0

0

Effect van wisselkoerswijzigingen

35

2

37

Bruto-boekwaarde per 31 december

2 737

358

3 095

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen per 1 januari

-1 837

-213

-2 050

Afschrijvingen voor het jaar

-136

-34

-170

Afstotingen

-2

14

12

Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening

0

0

0

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

0

0

0

Verkopen

13

2

15

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

0

0

0

Effect van wisselkoerswijzigingen

-30

-2

-32

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen per 31 december

-1 992

-233

-2 225

Netto-boekwaarde per 31 december

745

125

870

 

 

 

 

2017

 

 

 

€ miljoen

Handelsmerken, patenten, licenties

Overige

Totaal

Bruto-boekwaarde per 1 januari

2 278

396

2 674

Verwervingen

73

31

104

Afstotingen

-3

-15

-18

Bedrijfscombinaties

5

0

5

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

295

-68

227

Verkopen

0

0

0

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

0

0

0

Effect van wisselkoerswijzigingen

-123

-2

-125

Bruto-boekwaarde per 31 december

2 525

342

2 867

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen per 1 januari

-1 489

-310

-1 799

Afschrijvingen voor het jaar

-604

444

-160

Afstotingen

1

15

16

Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening

-1

0

-1

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

163

-366

-203

Verkopen

0

0

0

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

0

0

0

Effect van wisselkoerswijzigingen

93

4

97

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen per 31 december

-1 837

-213

-2 050

Netto-boekwaarde per 31 december

688

129

817

 

 

 

 

De Groep schrijft alle immateriële activa af zodra ze in gebruik worden genomen. De afschrijving van immateriële activa wordt toegeschreven aan de kostprijs van de omzet voor alle immateriële activa die verband houden met compounds. De afschrijvingen met betrekking tot software worden toegeschreven aan de functies die deze software gebruiken.

Het merendeel van de immateriële activa van de Groep is uit vorige overnames voortgekomen. In 2018 verwierf de Groep immateriële activa voor een totaal van € 209 miljoen (2017: € 104 miljoen). Deze verwervingen betreffen aangegane licentieovereenkomsten, software en in aanmerking komende geactiveerde ontwikkelingskosten, waarvan de meest belangrijke betrekking hebben op de verwerving van de intranasale midazolam van Proximagen voor € 132 miljoen en de laaste mijlpaalbetaling aan Dermira voor € 33 miljoen. Er waren ook toevoegingen voor in totaal € 24 miljoen met betrekking tot de kapitalisatie van externe ontwikkelingskosten voor studies uitgevoerd na goedkeuring door de regelgevende instanties.

Afstotingen in 2018 en 2017 hadden voornamelijk betrekking op software.

In de loop van het jaar erkende de Groep bijzondere waardeverminderingen voor een totaal bedrag van € 0 miljoen (2017: € 1 miljoen). De bijzondere waardevermindering van € 1 miljoen in 2017 had betrekking op narcotische hoestonderdrukkers (€ 6 miljoen) en Metadate® (€ 1 miljoen), gecompenseerd door een terugname van de bijzondere waardevermindering op inotuzumab ozogamicin, een actief dat in licentie werd gegeven voor een bedrag van € 6 miljoen. De bijzondere waardeverminderingen worden nader omschreven in Toelichting 13 en zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen onder de rubriek “Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa”.

Afstotingen met een netto-boekwaarde van € 4 miljoen hebben betrekking op de immateriële activa van UCB Innere Medizin GmbH & Co. KG.

Overige immateriële activa omvatten vooral software en lopende ontwikkelingsprojecten. Deze activa worden pas afgeschreven zodra ze beschikbaar zijn voor gebruik (d.w.z. wanneer de betreffende producten voor het eerst gecommercialiseerd worden) en overgeboekt naar de rubriek licenties.