22 Financiële en overige activa

22.1 Financiële en overige vaste activa

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten (zie onder)

52

69

Investeringen in geassocieerde ondernemingen

3

4

Deposito’s in contanten

9

8

Afgeleide financiële instrumenten (Toelichting 38)

38

45

Restitutierechten voor toegezegd-pensioenregelingen in Duitsland

23

23

Overige financiële activa

34

48

Financiële en overige vaste activa

159

197

 

 

 

22.2 Financiële en overige vlottende activa

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Materiaal voor klinische tests

77

49

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten (zie onder)

17

14

Afgeleide financiële instrumenten (Toelichting 38)

11

131

Financiële en overige vlottende activa

105

194

 

 

 

22.3 Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten

De financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten zoals opgenomen onder de vaste en vlottende activa omvatten het volgende:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Aandelen

69

83

Schuldinstrumenten

0

0

Voor verkoop beschikbare financiële activa

69

83

 

 

 

De evolutie van de boekwaarde van de financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten is als volgt samengesteld:

 

 

 

 

 

 

2018

2017

€ miljoen

Aandelen

Schuldin­strumenten

Aandelen

Schuldin­strumenten

Per 1 januari

83

0

64

3

Verwervingen

23

0

31

0

Afstotingen

0

0

0

-3

Reële waardeverminderingen met verwerking on niet-gerealiseerde resultaten

-37

0

-12

0

Per 31 december

69

0

83

0

 

 

 

 

 

Voor de financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs, benadert de boekwaarde de reële waarde.

De Groep heeft geen investeringen in schuldinstrumenten.

De aandelen omvatten voornamelijk de investeringen in Dermira Inc., Heidelberg Pharma AG, Clementia Pharmaceuticals Inc., Ceribell Inc. en investeringen in UCB Ventures die geclassificeerd werden als financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten. Deze investeringen worden gewaardeerd aan reële waarde. Winsten en verliezen ten gevolge van de wijzigingen in reële waarde worden getoond in de niet-gerealiseerde resultaten.

Eind 2018 bedroegen de belangen van UCB in Dermira Inc., Heidelberg Pharma AG, Clementia Pharmaceuticals Inc. en Ceribell Inc. respectievelijk 4,45%, 4,03%, 0,77% en 4,41% (2017: 4,45%, 5,04%, 0,92% en 0%). Aangezien UCB geen invloed van betekenis heeft in deze ondernemingen, worden deze eigen-vermogensinstrumenten geclassificeerd als financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten.

De verwervingen van financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten gedurende het jaar omvatten € 18 miljoen investeringen gedaan in UCB Ventures, het risicokapitaalfonds van UCB.

De verliezen op reële waardeverminderingen verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten hebben voornamelijk betrekking op de daling van de waarde van UCB’s belang in Dermira Inc. (€ 31 miljoen)

De financiële vlottende activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten (€ 17 miljoen) hebben betrekking op definitief verworven lange-termijnincentives toegekend aan werknemers. Deze worden in bewaring gehouden voor rekening van de relevante deelnemers op een afzonderlijke effectenrekening van UCB. Er is een overeenkomstige verplichting opgenomen onder Overige verplichtingen (Toelichting 34).

22.4 Investeringen in geassocieerde deelnemingen

In december 2017 heeft de Groep een investering gedaan in Syndesi Therapeutics SA, een Belgisch bedrijf. Deze investering wordt beschouwd als een investering in een geassocieerde deelneming en wordt opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, omdat UCB een invloed van betekenis heeft via haar aandelenbelang (18,1%) en aanwezigheid in de Raad van bestuur. Het aandeel van de Groep in het verlies van de geassocieerde deelneming voor 2018 bedraagt € 1 miljoen en er zijn geen niet-gerealiseerde resultaten verbonden aan de investering van de Groep in deze geassocieerde deelneming. Deze investering is opgenomen in de financiële en overige vaste activa in de balans.

22.5 Gezamenlijke activiteiten

Er werden geen gezamenlijke activiteiten aangegaan door de Groep in 2018.

22.6 Dochterondernemingen met materiële minderheidsbelangen

De geaccumuleerde minderheidsbelangen bedragen € -55 miljoen op 31 december 2018 en hebben betrekking op Edev S.à r.l. (”Edev”). Er zijn geen dividenden betaald aan minderheidsbelangen, noch in 2018 noch in 2017.

Het in Luxemburg gevestigde Edev is volledig eigendom van minderheidsbelangen en het overzicht van de financiële informatie in de onderstaande tabellen is gebaseerd op de financiële situatie voor eliminatie van de intragroepstransacties.

Samenvatting van de balans

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Vaste activa

0

0

Vlottende activa

1

0

Totaal activa

1

0

Langlopende verplichtingen

29

52

Kortlopende verplichtingen

27

24

Totaal verplichtingen

56

76

Minderheidsbelangen

-55

-76

 

 

 

Samenvatting van de winst- en verliesrekening

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Opbrengsten

29

30

Kosten

-6

-12

Winst (verlies) toewijsbaar aan de minderheidsbelangen

23

18

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst (verlies) toewijsbaar aan de minderheidsbelangen

22

30

 

 

 

Samenvatting van het kasstroomoverzicht

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Netto kasinstroom (uitstroom) uit operationele activiteiten

0

0

Netto kasinstroom (uitstroom) uit investeringsactiviteiten

0

0

Netto kasinstroom (uitstroom) uit financieringsactiviteiten

0

0

Netto kasinstroom (uitstroom)

0

0