24 Handelsvorderingen en overige vorderingen

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Handelsvorderingen

625

583

Min: provisie voor waardeverminderingen

-9

-8

Handelsvorderingen – netto

616

575

Te ontvangen BTW

43

56

Te ontvangen interesten

11

10

Vooruitbetaalde onkosten

95

83

Nog te ontvangen inkomsten

0

6

Overige vorderingen

54

63

Te ontvangen royalty’s

16

16

Handelsvorderingen en overige vorderingen

835

809

 

 

 

De boekwaarde van handelsvorderingen en overige vorderingen benadert hun reële waarde. Met betrekking tot handelsvorderingen wordt de reële waarde geacht overeen te komen met de boekwaarde verminderd met de voorziening voor waardeverminderingen, en voor alle andere vorderingen benadert de boekwaarde de reële waarde, gezien de korte looptijd van deze bedragen.

Er bestaat enige concentratie van kredietrisico bij de handelsvorderingen. Voor bepaalde kredietposities in kritieke landen, zoals sommige Zuid-Europese landen, heeft de Groep kredietverzekeringen afgesloten. De Groep werkt samen met specifieke groothandelaars in bepaalde landen. De grootste uitstaande handelsvordering op één klant in 2018 was 18% (2017: 17%) namelijk op McKesson Corp. U.S.

De ouderdomsanalyse van de handelsvorderingen van de Groep per jaareinde is als volgt:

 

 

 

 

 

 

2018

2017

€ miljoen

Bruto boekwaarde

Waarde­verminderingen

Bruto boekwaarde

Waarde­verminderingen

Niet vervallen

556

0

505

0

Vervallen – minder dan één maand

43

0

57

-1

Vervallen – langer dan een maand en niet langer dan drie maanden

6

0

6

0

Vervallen – langer dan drie maanden en niet langer dan zes maanden

4

0

4

0

Vervallen – langer dan zes maanden en niet langer dan één jaar

9

-3

5

-3

Vervallen – langer dan één jaar

7

-6

6

-4

Totaal

625

-9

583

-8

 

 

 

 

 

Op basis van historische percentages van wanbetaling, meent de Groep dat er geen voorziening voor waardeverminderingen nodig is voor handelsvorderingen die nog niet vervallen zijn, tenzij er een specifieke indicatie of bewijs van een bijzondere waardevermindering is. Dit betreft 89% (2017: 87%) van het uitstaande saldo op de balansdatum.

De bewegingen in de voorziening voor waardeverminderingen op handelsvorderingen worden hieronder vermeld:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Saldo per 1 januari

-8

-6

Waardeverminderingsverliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening

-1

-5

Benutting/afname van provisie voor waardeverminderingen

-1

3

Effect van wisselkoerswijzigingen

1

0

Balans per 31 december

-9

-8

 

 

 

De overige categorieën binnen handels- en overige vorderingen bevatten geen activa die een waardevermindering hebben ondergaan.

De boekwaarden van de handels- en overige vorderingen van de Groep zijn in de volgende valuta’s uitgedrukt:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

EUR

264

360

USD

318

226

JPY

58

20

GBP

40

42

CNY

30

31

CHF

20

22

KRW

3

9

Andere valuta’s

102

99

Handelsvorderingen en overige vorderingen

835

809

 

 

 

De maximale blootstelling aan kredietrisico op de rapporteringsdatum is de reële waarde van elke categorie van vorderingen zoals hierboven vermeld.

De Groep houdt geen enkel onderpand als zekerheid aan.