33 Voorzieningen

De wijzigingen in de voorzieningen worden hieronder weergegeven:

 

 

 

 

 

€ miljoen

Milieu

Herstructurering

Overige

Totaal

Per 1 januari 2018

19

18

121

158

Ontstaan in het jaar

3

8

81

92

Tegenboeking ongebruikte bedragen

-2

-2

-17

-21

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

0

-2

2

0

Effect van wisselkoerswijzigingen

0

0

1

1

Gebruikt in het jaar

-1

-14

-9

-24

Per 31 december 2018

19

8

179

206

Langlopend gedeelte

18

0

137

155

Kortlopend gedeelte

1

8

42

51

Totale voorzieningen

19

8

179

206

 

 

 

 

 

33.1 Milieuvoorzieningen

UCB heeft bepaalde milieuverplichtingen behouden die voornamelijk verband hielden het afstoten van Films en Surface Specialties in het verleden. Dit laatste heeft betrekking op de afgestoten vestigingen waarvoor UCB volledig verantwoordelijk is gebleven, in overeenstemming met de contractuele bepalingen die zijn overeengekomen met Cytec Industries Inc. In 2018 werd een bijkomende milieuvoorziening met betrekking tot de folie-activiteiten geboekt.

33.2 Reorganisatievoorzieningen

De voorzieningen voor reorganisatie die in 2018 werden aangelegd, hebben betrekking op verdere optimalisatie en reorganisatie in Europa. Het gebruik van de voorzieningen heeft vooral betrekking op eerdere reorganisaties in Europa.

33.3 Overige voorzieningen

Overige voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op:

  • voorzieningen voor rechtszaken die voornamelijk voorzieningen omvatten voor geschillen waar UCB of een dochteronderneming gedagvaard wordt voor claims van voormalige werknemers van UCB;
  • voorzieningen voor productaansprakelijkheid die betrekking hebben op de risico’s die gepaard gaan met de normale bedrijfsvoering en waarvoor de Groep aansprakelijk kan worden gesteld door de verkoop van dit soort geneesmiddelen. UCB is momenteel gedaagde in verschillende productaansprakelijkheidsrechtzaken in Frankrijk met betrekking tot Distilbène, een voormalig product van de UCB Groep. De eisers in deze rechtszaken beweren dat hun moeders tijdens hun zwangerschap Distilbène genomen hebben en dat zij als gevolg daarvan lichamelijke letsels hebben opgelopen. De voorziening met betrekking tot Distilbène nam met € 31 miljoen toe tot een totaal van € 99 miljoen om de netto geschatte toekomstige kasuitstromen weer te geven. De voorziening werd verdisconteerd op basis van een disconteringsvoet van 0,83%. Indien de disconteringsvoet 25 basispunten hoger (lager) zou zijn, zou de voorziening dalen (stijgen) met € 3 miljoen;
  • voorzieningen voor herstelkosten voor geleasede gebouwen ingevolge de toepassing van IFRS 16 (€ 10 miljoen) (zie Toelichting 2.2.1 en Toelichting 39);
  • voorzieningen met betrekking tot de recupereerbaarheid van te ontvangen belastingen, andere dan winstbelastingen.

Er wordt met betrekking tot de bovenvermelde risico’s een evaluatie gemaakt samen met de juridische adviseurs van de Groep en verschillende vak-experts.