36 Toelichting bij het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft de operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten weer.

UCB past de indirecte methode toe voor de operationele kasstromen. Het nettoresultaat is aangepast voor:

  • de effecten van niet-geldelijke transacties zoals afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingsverliezen, provisies, waarderingen tegen reële waarde enz., alsook de wijzigingen inzake werkkapitaal;
  • opbrengsten en kosten die verband houden met kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten.

Belangrijke niet-geldelijke transacties voor 2018 hebben voornamelijk betrekking op cumulatieve omrekeningsverschillen op geliquideerde entiteiten die overgeboekt werden naar de winst- en verliesrekening (€ 32 miljoen) en belastingkredieten (€ 74 miljoen) waarvoor het cashvoordeel pas in latere jaren zal ontvangen worden.

Belangrijke niet-geldelijke transacties voor 2017 hebben voornamelijk betrekking op een vordering voor een bedrag van € 46 miljoen met betrekking tot de licentieverlening van Xyzal® en belastingkredieten voor O&O voor een bedrag van € 71 miljoen waarvoor het cashvoordeel pas in latere jaren zal ontvangen worden.

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

1

Niet-geldelijke posten houden hoofdzakelijk verband met transfers van de ene rubriek naar de andere, met niet-geldelijke bewegingen die verband houden met een nieuwe waardering van een geassocieerde deelneming in een vreemde munt en andere bewegingen die verband houden met toevoegingen aan/verwijderingen uit de consolidatiekring of met fusies van entiteiten.

Aanpassing voor niet-geldelijke transacties

 

254

150

Afschrijvingen

10, 21, 19

288

234

Bijzondere waardeverminderingsverliezen/terugname (-)

10, 13

1

1

Kost voor in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingen

 

12

8

Overige niet-geldelijke transacties in de winst- en verliesrekening

 

-110

-76

Als gevolg van de toepassing van IFRS 9

16

4

-1

Niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (-)/verlies

 

8

6

Wijziging in voorzieningen en personeelsbeloningen

 

26

-17

Voorraadwijzigingen en voorzieningen voor dubieuze debiteuren

 

25

-5

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit operationele activiteiten

 

202

218

Belastingkost voor de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

17

199

218

Belastingkost voor de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

3

0

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten

 

2

35

Winst (-)/verlies uit de verkoop van vaste activa

 

-41

-2

Opbrengsten uit (-)/kosten van dividenden

 

0

0

Renteopbrengsten (-)/-kosten

 

43

37

Wijzigingen in het werkkapitaal

 

 

 

Voorraadbewegingen per geconsolideerde balans

 

-53

-19

Handels- en overige vorderingen en andere activa, beweging per geconsolideerde balans

 

-32

95

Handels- en overige schulden, beweging per geconsolideerde balans

 

69

-140

Zoals opgenomen in de geconsolideerde balans en gecorrigeerd met:

 

-16

-64

Niet-geldelijke posten1

 

33

-116

Wijzigingen in voorraden en voorzieningen voor dubieuze debiteuren afzonderlijk vermeld onder kasstromen uit operationele activiteiten

 

-25

5

Wijzigingen in te ontvangen/te betalen intresten afzonderlijk vermeld onder kasstromen uit operationele activiteiten

 

0

2

Wijzigingen in te ontvangen dividenden afzonderlijk vermeld onder kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

0

0

Wijzigingen in te betalen dividenden afzonderlijk vermeld onder kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

0

0

Aanpassingen voor de omrekening van vreemde valuta

 

-27

94

Zoals opgenomen in het geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

-35

-79