38 Afgeleide financiële instrumenten

 

 

 

 

 

 

Activa

Verplichtingen

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

Valutatermijncontracten – kasstroomafdekkingen

4

112

97

9

Valutatermijncontracten – reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

7

19

10

20

Rentederivaten – kasstroomafdekkingen

1

0

0

1

Rentederivaten – reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

37

45

3

4

Totaal

49

176

110

34

waarvan:

 

 

 

 

Langlopend (Toelichtingen 22 en 30)

38

45

3

5

Kortlopend (Toelichtingen 22 en 30)

11

131

107

29

 

 

 

 

 

De volledige reële waarde van een afgeleid financieel afdekkingsinstrument wordt geclassificeerd als een vast actief of langlopende verplichting als de resterende looptijd van het gehedged item meer dan 12 maanden bedraagt, en als een vlottend actief of kortlopende verplichting als de looptijd van het gehedged item minder dan 12 maanden bedraagt.

De kasstroomafdekkingen die door de Groep werden uitgevoerd, werden als bijzonder effectief beoordeeld en in 2018 werd een netto niet-gerealiseerd verlies van € 141 miljoen (2017: netto niet-gerealiseerde winst van € 110 miljoen) na uitgestelde belasting opgenomen in het eigen vermogen aangaande deze transacties. Deze winsten/verliezen zullen in de winst- en verliesrekening worden geboekt in de periode waarin de gehedged verwachte transacties de winst- en verliesrekening beïnvloeden.

Het niet-effectieve deel dat in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen en dat ontstaat bij kasstroomafdekkingen, bedraagt € 0 miljoen (2017: € 0 miljoen).

38.1 Wisselkoersderivaten

Het beleid van de Groep met betrekking tot het gebruik van financiële derivatencontracten wordt beschreven in Toelichting 4 “Financieel risicobeheer”.

De Groep heeft verschillende valutatermijncontracten afgesloten om een deel van de zeer waarschijnlijke toekomstige omzet en royaltyinkomsten, die voor 2019 en 2020 worden verwacht, af te dekken.

De reële waarden van de valutaderivatencontracten zijn als volgt:

 

 

 

 

 

 

Activa

Verplichtingen

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

USD

4

111

93

17

GBP

0

2

1

3

JPY

1

13

10

0

CHF

3

0

0

8

RUB

1

0

0

0

Overige valuta’s

2

5

3

1

Totaal valutaderivaten

11

131

107

29

 

 

 

 

 

De looptijdanalyse voor de valutaderivaten wordt hieronder vermeld:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

1 jaar of minder

-96

102

1-5 jaar

0

0

Langer dan 5 jaar

0

0

Totaal valutaderivaten – netto activa/netto passiva (-)

-96

102

 

 

 

De volgende tabel toont de opsplitsing van de valutaderivaten per uitdrukkingsvaluta (verkochte valuta weergave) per 31 december 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

Notionele bedragen in € miljoen

USD

GBP

EUR

JPY

CHF

Overige valuta’s

Totaal

Futures

1 002

5

418

171

2

202

1 800

Valutaswaps

548

140

782

121

13

115

1 719

Optie/collar

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

1 550

145

1 200

292

15

317

3 519

 

 

 

 

 

 

 

 

38.2 Rentederivaten

De Groep gebruikt verschillende rentederivaten om haar blootstelling aan de wijzigende rentevoeten op haar leningen te beheren. De data voor de prijsherzieningen en de afschrijvingskenmerken komen overeen met die van de vastrentende obligaties. De uitstaande rentederivaten zijn als volgt:

 

 

 

 

 

 

 

Contract­type

Nominale waarde van contracten (miljoen)

Gemiddelde rentevoet (betalend (-)/ontvangend (+))

Marge in punten (betalend (-)/ ont­vangend (+))

Voor periode van/tot

Variabele renteopbrengsten

IRS

EUR 200

1,53%

 

4-okt-13

4-jan-21

-EURIBOR 3 maanden

IRS

EUR 150

1,59%

 

4-okt-13

4-jan-21

-EURIBOR 3 maanden

IRS

EUR 250

1,36%

 

27-nov-13

27-maart-20

-EURIBOR 3 maanden

IRS

EUR 175

1,91%

 

27-nov-13

2-okt-23

-EURIBOR 3 maanden

IRS

EUR 150

-1,12%

 

27-maart-14

27-maart-20

EURIBOR 3 maanden

IRS

USD 100

-1,97%

 

20-nov-14

22-nov-21

USD LIBOR 3 maanden

IRS

EUR 100

0,44%

 

17-dec-15

2-april-22

-EURIBOR 6 maanden

IRS

EUR 100

0,45%

 

17-dec-15

2-april-22

-EURIBOR 6 maanden

CCIRS

USD 230

-USD LIBOR 3 maanden

-0,16%

27-nov-13

2-okt-23

EURIBOR 3 maanden

CCIRS

EUR 205

USD LIBOR 3 maanden

0,45%

2-april-16

2-okt-23

-EURIBOR 3 maanden

 

 

 

 

 

 

 

38.3 Afdekking van netto-investeringen in een buitenlandse entiteit

Alle niet-gerealiseerde gecumuleerde wisselkoerswinsten of -verliezen als gevolg van de afdekking van netto-investeringen worden opgenomen in Cumulatieve Omrekeningsverschillen. Deze niet‑gerealiseerde winsten en verliezen zullen in het eigen vermogen geboekt blijven en zullen alleen in de winst- en verliesrekening opgenomen worden als de Groep de onderliggende activa niet meer in bezit heeft.