43 Transacties met verbonden partijen

43.1 Verkopen en diensten binnen de Groep

Gedurende de boekjaren afgesloten op 31 december 2018 en 2017 werden alle transacties binnen de UCB-Groep uitgevoerd op basis van beoordelingen van wederzijds economisch voordeel van de betrokken partijen, en werden de toepasselijke voorwaarden vastgesteld in overeenstemming met criteria van marktconforme onderhandelingen en eerlijk handelen, en met het oog op de creatie van waarde voor de gehele UCB-Groep. De voorwaarden die van toepassing waren op transacties binnen de UCB-Groep waren gelijkaardig aan de voorwaarden die van toepassing waren op transacties met derde partijen.

Met betrekking tot de verkoop van tussentijdse en afgewerkte producten gingen deze criteria gepaard met het principe van de verhoging van de productiekosten van elke partij met een onafhankelijk vastgestelde winstmarge. Met betrekking tot de diensten die geleverd werden binnen de UCB-Groep gingen deze criteria vergezeld van het principe van voldoende vergoedingen om de kosten te dekken die door elke partij werden gemaakt en een marktconforme winstmarge. De binnen de UCB-Groep uitgevoerde transacties vormen standaardtransacties voor een biofarmaceutische groep. Deze transacties omvatten de aankoop en verkoop van tussentijdse en afgewerkte medische producten, deposito's en leningen voor verbonden ondernemingen van de UCB-Groep, alsook gecentraliseerde functies en activiteiten van de UCB-Groep om de operaties te optimaliseren door middel van schaal- en synergievoordelen.

43.2 Financiële transacties met andere verbonden partijen dan verbonden ondernemingen van UCB NV

In 2018 zijn er geen financiële transacties geweest met andere verbonden partijen dan de verbonden ondernemingen van UCB NV.

43.3 Vergoedingen van managers op sleutelposities

De onderstaande vergoedingen van managers op sleutelposities omvatten de vergoedingen die zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening voor de leden van de Raad van bestuur en het Uitvoerend Comité voor het jaargedeelte waarin ze hun mandaat uitoefenden.

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Korte-termijnpersoneelsbeloningen

17

18

Ontslagvergoedingen

0

0

Vergoedingen na uitdiensttreding

3

4

Op aandelen gebaseerde betalingen

8

11

Totale vergoedingen van managers op sleutelposities

28

33

 

 

 

Korte-termijnpersoneelsbeloningen omvatten lonen (inclusief socialezekerheidsbijdragen), tijdens het jaar verdiende bonussen, autoleasing en andere vergoedingen indien van toepassing. Op aandelen gebaseerde betalingen omvatten de afschrijving over de wachtperiode van de reële waarde van toegekende aandeelbewijzen en omvatten ook aandelenopties, toegekende aandelen en prestatieaandelen zoals in Toelichting 27 nader wordt uitgelegd. De ontslagvergoedingen omvatten alle gecompenseerde bedragen, waaronder voordelen in natura en uitgestelde vergoedingen. Er zijn door de Vennootschap of door een dochteronderneming van de Groep geen leningen toegekend aan een bestuurder of kaderlid van de Groep en er zijn evenmin garanties in die zin gegeven.

43.4 Aandeelhouders en aandeelhoudersstructuur

De grootste aandeelhouder van UCB is Financière de Tubize SA (hierna ook de “Referentieaandeelhouder” of “Tubize” genoemd), een Belgische vennootschap genoteerd op Euronext Brussel. Tubize bezit 68 076 981 UCB aandelen op een totaal van 194 505 658 (d.i. 35,00%) op 31 december 2018.

Op basis van de transparantiekennisgevingen ontvangen door Tubize en, in voorkomend geval, recentere publieke informatie, kan de aandeelhouderstructuur van Tubize op 31 december 2018 samengevat worden als volgt:

 

 

 

 

 

 

 

 

In onderling overleg

Buiten onderling overleg

Totaal

 

Stemrechten

%

Stemrechten

%

Stemrechten

%

Financière Eric Janssen SPRL

8 525 014

19,14%

1 988 800

4,46%

10 513 814

23,60%

Daniel Janssen

5 881 677

13,20%

5 881 677

13,20%

Altaï Invest SA

4 969 795

11,16%

26 468

0,06%

4 996 263

11,22%

Barnfin SA

3 903 835

8,76%

3 903 835

8,76%

Jean van Rijckevorsel

11 744

0,03%

11 744

0,03%

Totaal stemrechten gehouden door de referentieaandeehouders

23 292 065

52,28%

2 015 268

4,52%

25 307 333

56,81%

Andere aandeelhouders

19 241 265

43,19%

19 241 265

43,19%

Totaal stemrechten

23 292 065

52,28%

21 256 533

47,72%

44 548 598

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Altaï Invest SA wordt gecontroleerd door Evelyn du Monceau, geboren Evelyn Janssen. Barnfin SA wordt gecontroleerd door Bridget van Rijckevorsel, geboren Paule Bridget Janssen.

De referentieaandeelhouders van Tubize, behorend tot de familie Janssen, handelen in onderling overleg, d.w.z. zij hebben een aandeelhoudersovereenkomst gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van Tubize te voeren en aangaande het bezit, de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten, conform artikel 3, §1, 13°, a), b) en c) van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en artikel 3, §1, 5°, a) en b) van de Wet op de openbare overnamebiedingen.

Wat zijn deelneming in UCB betreft, handelde Tubize in onderling overleg met Schwarz, d.w.z. zij hebben een akkoord gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van UCB te voeren en aangaande het bezit, de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten (conform artikel 3, §1, 13°, b) en c) van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en artikel 3, §1, 5°, b) van de Wet op de openbare overnamebiedingen).

Op 25 januari 2018 ontving UCB van Tubize een transparantiekennisgeving waarin werd vermeld dat Tubize op 19 januari 2018 een bevestiging ontving van de beëindiging van de overeenkomst om in overleg met Schwarz te handelen, en een transparantiekennisgeving van Schwarz ter bevestiging van deze informatie op 29 januari 2018.

UCB en haar dochtervennootschappen houden ook UCB aandelen aan (zie hierna voor een overzicht van hun deelnemingen per 31 december 2018). De overige UCB aandelen zijn in handen van het publiek.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de grote aandeelhouders van UCB (inclusief gelijkgestelde financiële instrumenten) op basis van de transparantie­kennisgevingen ontvangen in toepassing van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (situatie op 31 december 2018):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update

(alle percentages zijn berekend op basis van het huidige totale aantal stemrechten)

1

Gelijkgestelde financiële instrumenten in de zin van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen die, indien uitgeoefend, bijkomende stemrechten verlenen, d.w.z. effecten, opties, futures, swaps, rentetermijnovereenkomsten en andere derivatenovereenkomsten m.b.t. bestaande stemrechtverlenende effecten die hun houder het recht verlenen om, uitsluitend op eigen initiatief van de houder, zulke stemrechtverlenende effecten te verwerven, in uitvoering van een overeenkomst die bindend is onder de toepasselijke wetgeving.

2

UCB NV controleert onrechtstreeks UCB Fipar SA | artikel 6, §5, 2° en artikel 9, §3, 2° van de Wet op openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

3

Free Float zijn de UCB aandelen die niet gehouden worden door de Referentieaandeelhouder (Tubize), UCB NV of UCB Fipar SA. Voor deze berekening wordt enkel rekening gehouden met stemrechtverlenende effecten (aandelen) gehouden door deze entiteiten, gelijkgestelde financiële instrumenten worden uitgesloten.

 

Kapitaal

€ 583 516 974

13 maart 2014

 

Totaal aantal stemrechten (noemer)

194 505 658

1

Financière de Tubize SA (‘Tubize’)

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

68 076 981

35,00%

19 januari 2018

2

UCB NV

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

2 102 356

1,08%

31 december 2018

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (opties)1

0

0,00%

06 maart 2017

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (andere)1

0

0,00%

18 december 2015

 

Totaal

2 102 356

1,08%

 

3

UCB Fipar SA

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

3 494 828

1,80%

31 december 2018

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (opties)1

435 000

0,22%

03 juni 2015

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (andere)1

0

0,00%

25 december 2015

 

Totaal

3 929 828

2,02%

 

 

UCB NV + UCB Fipar SA(2)

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

5 597 184

2,88%

 

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (opties)1

435 000

0,22%

 

 

Gelijkgestelde financiële instrumenten (andere)1

0

0,00%

 

 

Totaal

6 032 184

3,10%

 

 

 

 

 

 

 

Free float3

120 831 493

62,12%

 

4

Vanguard Health Care Fund

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

9 741 353

5,01%

28 oktober 2014

5

BlackRock, Inc.

 

 

 

 

Stemrechtverlenende effecten (aandelen)

9 072 842

4,66%

27 december 2018