6 Verkorte statutaire jaarrekening van UCB NV

6.1 Inleiding

Overeenkomstig het Belgische Wetboek van Vennootschappen, is er besloten om een ingekorte versie van de statutaire jaarrekening van UCB NV te presenteren.

De statutaire jaarrekening van UCB NV wordt opgesteld volgens de Belgische algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (Belgische GAAP).

Er dient opgemerkt dat enkel de hierboven weergegeven geconsolideerde jaarrekening een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand en de resultaten van de UCB Groep.

De statutaire commissaris heeft een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd en bevestigd dat de niet-geconsolideerde jaarrekening van UCB NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand en de resultaten van UCB NV en overeenstemt met alle wettelijke en reglementaire bepalingen.

Overeenkomstig de wetgeving zullen deze afzonderlijke jaarrekeningen, samen met het managementverslag van de Raad van bestuur aan de algemene aandeelhoudersvergadering en het verslag van de commissaris ingediend worden bij de Nationale Bank van België binnen de statutaire termijnen.

Deze documenten zijn beschikbaar op onze website www.ucb.com of op eenvoudig verzoek aan:

UCB NV
Corporate Communication
Researchdreef 60
B-1070 Brussel (Belgium)

6.2 Balans

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Activa

 

 

Oprichtingskosten

11

12

Immateriële activa

0

0

Materiële vaste activa

18

9

Financiële activa

4 128

4 813

Vaste activa

4 157

4 834

Vorderingen op meer dan 1 jaar

1 596

1 150

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

883

1 591

Korte-termijninvesteringen

113

156

Banktegoed en beschikbaar saldo

122

28

Overlopende rekeningen en transitorische posten

176

211

Vlottende activa

2 890

3 136

Totaal activa

7 047

7 970

Verplichtingen

 

 

Capital

584

584

Uitgiftepremie

2 000

1 999

Reserves

2 729

2 929

Overgedragen winst

22

36

Eigen vermogen

5 334

5 548

Voorzieningen

38

41

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

38

41

Schulden op meer dan 1 jaar

1 261

1 501

Schulden op ten hoogste 1 jaar

375

830

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten

39

50

Kortlopende verplichtingen

1 675

2 381

Totaal verplichtingen

7 047

7 970

 

 

 

6.3 Winst- en verliesrekening

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Bedrijfsopbrengsten

74

77

Bedrijfskosten

-128

-131

Bedrijfsresultaat

-55

-54

Financiële opbrengsten

258

181

Financiële kosten

-181

-91

Financieel resultaat

77

90

Winst vóór belastingen

22

36

Winstbelastingen

0

0

Voor bestemming beschikbare winst van het jaar

22

36

 

 

 

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 18 december 2015 tot omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, worden de uitzonderlijke resultaten nu opgenomen onder het bedrijfsresultaat of het financieel resultaat afhankelijk van de aard van de bedragen.

6.4 Winstbestemmingsrekening

De activiteiten van UCB NV genereerden in 2018 een nettowinst van € 22 miljoen na belastingen. Het bedrag dat beschikbaar is voor uitkering bedraagt € 22 miljoen.

Het geplaatst kapitaal van UCB NV wordt vertegenwoordigd door 194 505 658 aandelen zonder nominale waarde per 31 december 2018.

Op 31 december 2018 bezit UCB NV 2 012 356 eigen aandelen om te kunnen voldoen aan de uitoefening van de aandelenopties en de toegekende aandelen die aan de Raad van bestuur en aan bepaalde categorieën van werknemers toegekend werden.

De Raad van bestuur stelt voor om een bruto-dividend van € 1,21 per aandeel uit te keren. Als dit dividendvoorstel is goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 25 april 2019 zal het netto-dividend van € 0,847 per aandeel betaalbaar zijn vanaf 30 april 2019 tegen afgifte van coupon nummer 22. De aandelen ingekocht door UCB NV hebben geen recht op een dividend.

Per 31 december 2018 is het bruto-dividend betaalbaar aan de houders van de 192 493 302 UCB-aandelen, of een totale uitkering van € 233 miljoen. Dit bedrag kan wijzigen afhankelijk van het aantal UCB-aandelen in handen van UCB NV op de datum waarop het dividend wordt goedgekeurd. De Raad van bestuur zal het aantal UCB aandelen waarvoor een dividend betaalbaar is meedelen tijdens de algemene vergadering en zal het totaalbedrag dat moet uitgekeerd worden ter goedkeuring voorleggen. De jaarrekening van 2018 zal dienovereenkomstig worden aangepast.

6.5 Overzicht van de belangrijkste grondslagen voor de financiële verslaggeving

De Raad van bestuur heeft de volgende beslissingen genomen in overeenstemming met Artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Belgische Wetboek van vennootschappen.

6.5.1 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa die werden gekocht van derden zijn tegen aankoopprijs opgenomen in de activa van de balans; activa die door het bedrijf zelf geproduceerd worden, zijn gewaardeerd tegen hun kostprijs. De aankoop- of kostprijs wordt “prorata temporis” lineair afgeschreven. De volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages werden toegepast:

  • Administratieve gebouwen 3%
  • Industriële gebouwen 5%
  • Uitrusting/gereedschap 15%
  • Meubilair en kantoorbenodigdheden 15%
  • Voertuigen20%
  • Computerapparatuur en kantoorbenodigdheden 33,3%
  • Prototypemateriaal 33.3%

6.5.2 Financiële activa

UCB deelnemingen werden gewaardeerd in overeenstemming met het deel dat werd aangehouden in het eigen vermogen van de betrokken UCB bedrijven.

Aandelen die geen deel uitmaken van de UCB-bedrijven worden gewaardeerd tegen kostprijs. Een bijzondere waardevermindering wordt geboekt wanneer de waardering een permanent verlies in realiseerbare waarde laat zien.

6.5.3 Vorderingen en schulden

Die worden tegen hun boekwaarde weergegeven. Er wordt een afschrijving op vorderingen geboekt indien de terugbetaling op de vervaldatum geheel of gedeeltelijk onzeker of twijfelachtig is.

6.5.4 Activa en verbintenissen in vreemde valuta’s

Transacties in vreemde munteenheden worden verwerkt tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa en passiva (materiële en immateriële activa, participaties) die in een vreemde munt uitgedrukt zijn, worden omgerekend tegen de wisselkoers die geldt op de transactiedatum. Monetaire activa en passiva die uitgedrukt zijn in vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers die geldt op de balansdatum. Gerealiseerde en niet-gerealiseerde wisselkoersverschillen worden erkend in de resultatenrekening.

6.5.5 Voorzieningen

Alle risico's die de onderneming loopt, maken het voorwerp uit van voorzieningen die elk jaar herzien worden aan de hand van de principes van voorzichtigheid, goede trouw en oprechtheid. Voorzieningen worden tegen de normale waarde geboekt.

6.5.6 Vreemde valuta’s

Afgeleide financiële instrumenten worden geboekt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, tenzij het afgeleide financiële instrument geen compenserende tegenpost heeft in de enkelvoudige jaarrekening. In dit geval zal het afgeleide financiële instrument alleen in de toelichting opgenomen worden als een buiten-balans verplichting en bijgevolg geen impact hebben op de balans en/of de winst- en verliesrekening. Het bedrag dat toegelicht wordt als buiten-balans verplichting zal in lijn zijn met de IFRS-methodologie. Bovendien zal het effectieve gedeelte van de wijzigingen in de reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten die aangemerkt zijn en kwalificeren als kasstroomafdekkingen, geclassificeerd worden op dezelfde lijn van de winst- en verliesrekening of de balans waar ook de post die aangemerkt werd als afgedekt, de winst- en verliesrekening beïnvloedt of resulteert in de erkenning van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting.

6.5.7 Reële waarde-aanpassingen op verworven leningen

Leningen die zijn verworven, worden opgenomen in de balans tegen nominale waarde. Alle verschillen tussen de nominale waarde en de aanschaffingswaarde worden erkend op een overlopende rekening en opgenomen in de winst- en verliesrekening prorata temporis op een lineaire basis over de resterende looptijd van de leningen.