Verklarende woordenlijst

CPM/Corporate Performance Multiplier

De bedrijfsresultatencoëficiënt is een van de twee vermenigvuldigers die de bonusuitbetaling definiëren. Deze is gebaseerd op het behalen van de bedrijfsdoelwitten door de vennootschap.

CW

Constante wisselkoersen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Verzameling van 17 wereldwijd doelen gesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015 gedefinieerd als een oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen van vrede en welvaart genieten.

EBIT/Operationele winst

Bedrijfsresultaat zoals vermeld in de geconsolideerde jaarrekening.

EMA/European Medicines Agency

Instantie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van geneesmiddelen ter bescherming en bevordering van de gezondheid van mens en dier. www.emea.europa.eu.

FDA/Food and Drug Administration (VS)

Agentschap binnen het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services dat verantwoordelijk is voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de natie. www.fda.gov.

Financiële éénmalige posten

Winsten en verliezen voortvloeiend uit de verkoop van financiële vaste activa (andere dan afgeleide financiële instrumenten en restitutierechten voor toegezegd-pensioenregelingen) alsook bijzondere waardeverminderingsverliezen op deze financiële vaste activa worden beschouwd als financiële eenmalige posten.

FRMC/Financial Risk Management Committee

Financieel risicobeheer Comité.

Gevestigde merken

Portfolio van 150 geneesmiddelen van hoge kwaliteit die niet langer beschermd zijn door een patent, met bewezen waarde voor patiënten en dokters gedurende vele jaren.

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen

Aantal uitstaande gewone aandelen aan het begin van de periode, aangepast voor het aantal aandelen ingekocht of uitgegeven gedurende de periode, vermenigvuldigd met een tijdswegingsfactor.

IPM/Individuele prestatie coëfficiënt

De individuele prestatie coëfficiënt is een van de twee vermenigvuldigers die de bonusuitbetaling definiëren Het beschouwt een combinatie van individuele behaalde resultaten en gedemonstreerd gedrag.

Kernproducten

Cimzia®, Vimpat®, Keppra®, Briviact® en Neupro®.

Kern-WPA/Kern winst per aandeel

Winst die kan worden toegerekend aan UCB aandeelhouders, aangepast voor de impact na belasting van niet-recurrente posten, financiële eenmalige posten, éénmalige winstbelastingen, de bijdrage na belasting van beëindigde bedrijfsactiviteiten, en de netto-afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet, gedeeld door het niet-verwaterd gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

KU

Kremers Urban, farmaceutische vennootschap in de VS, gespecialiseerd in generische geneesmiddelen. Afgestoten in november 2015.

LTI

Lange-termijnincentives zijn gericht op het motiveren en behouden van sleuteltalent gedurende een periode van minimaal 3 jaar. Ze stemmen de beloningen van medewerkers af op de bedrijfs- en patiëntdoelen en zorgen voor meer financiële voordelen naarmate het bedrijf groeit. Bij UCB omvat dit toegekende aandelen, aandelenopties en prestatieaandelen.

Netto dividend

Het bedrag dat een aandeelhouder van UCB zal ontvangen na aftrek van de Belgische roerende voorheffing, die momenteel 30% bedraagt. Lagere tarieven voor roerende voorheffing kunnen van toepassing zijn voor bepaalde categorieën van beleggers.

Netto financiële schuld

Langlopende en kortlopende leningen, obligaties en voorschotten in rekening-courant verminderd met voor verkoop beschikbare obligaties, in pand gegeven contanten met betrekking tot financiële leaseovereenkomsten, geldmiddelen en kasequivalenten.

OCI

Other comprehensive income/andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.

PA

Partieel beginnende aanvallen, ook bekend als focale aanvallen.

PBM

Pharmacy Benefit Manager.

PGTCA

Primaire, gegeneraliseerde tonische-clonische aanvallen.

PMDA/Pharmaceuticals and medical devices agency

Japanse regelgevende autoriteit belast met de bescherming van de gezondheid van de bevolking door het verzekeren van de veiligheid, efficiëntie en kwaliteit van geneesmiddelen en medische toestellen. http://www.pmda.go.jp/english.

PSP

Performance Share Plan. Het prestatie aandelen plan kent gewone UCB aandelen toe aan in aanmerking komende kaderleden. De toekenningen worden drie jaar na toekenning onvoorwaardelijk, in afwachting van bepaalde voorwaarden, waaronder het voldoen aan vooraf vastgestelde bedrijfsbrede doelstellingen.

Recurrente EBIT (REBIT)

Operationele winst gecorrigeerd voor bijzondere waardevermindering van activa, reorganisatiekosten en overige baten en lasten.

Recurrente EBITDA (REBITDA/Recurring Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization charges)

Operationele winst gecorrigeerd voor afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen, reorganisatiekosten en overige baten en lasten.

Risk2Value

Dit vermogen om risico’s te overwegen – positief en negatief – en om bewust van het risico eerder dan beperkt door risico beslissingen te nemen bij de planning en uitvoering van de patiënt waarde strategieën noemen wij “Risk2Value”.

Wereldwijd rapporteringsinitiatief

Een internationale onafhankelijke standaardorganisatie die bedrijven, overheden en andere organisaties helpt bij het begrijpen en rapporteren van de belangrijkste sociale, milieu- en bestuuraspecten die door interne en externe belanghebbenden worden opgeroepen.

Werkkapitaal

Omvat voorraden, handelsvorderingen en overige vorderingen en handelsschulden en overige schulden, verplicht binnen en na 12 maanden.

WPA

Winst per aandeel.