3.2 Kapitaal en aandelen

3.2 Kapitaal en aandelen

3.2.1 Kapitaal

In 2019 is het kapitaal van UCB niet gewijzigd. Op 31 december 2019 bedroeg het € 583 516 974, vertegenwoordigd door 194 505 658 aandelen.

3.2.2 Aandelen

Sinds 13 maart 2014 wordt het aandelenkapitaal van UCB vertegenwoordigd door 194 505 658 volledig volgestorte aandelen (“UCB aandelen”). UCB aandelen zijn, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd, in overeenstemming met het WVV.

Ingevolge de Wet van 14 december 2005 werden aandelen aan toonder geleidelijk afgeschaft, wat leidde tot hun omzetting in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten vanaf 1 januari 2014, een verplichte verkoop van uitstaande aandelen aan toonder door de Vennootschap in juni 2015 en hun complete afschaffing op het einde van 2015.

Vanaf 1 januari 2016 hebben de rechtmatige eigenaars van niet opgeëiste aandelen aan toonder het recht om bij de Deposito- en Consignatiekas de terugbetaling te vorderen van de netto-opbrengst van de onderliggende aandelen, op voorwaarde dat zij op geldige wijze hun hoedanigheid van rechthebbende kunnen aantonen en mits een boete van 10% van de verkoopsopbrengst van de onderliggende aandelen aan toonder per begonnen jaar. Meer details zijn beschikbaar op de website van UCB.

UCB aandelen op naam worden ingeschreven in UCB’s register van aandelen op naam. Alle UCB aandelen zijn toegelaten tot de notering en verhandeling op Euronext Brussels.

3.2.3 Eigen aandelen

In overeenstemming met artikel 12, §2 van de statuten van UCB (“Statuten van UCB”), heeft de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2018 beslist om de Raad van bestuur te machtigen, voor een nieuwe periode van 2 jaar (en 2 maanden) die afloopt op 30 juni 2020, om op of buiten de beurs, door aankoop, omruiling, inbreng of om het even welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot 10% van het totale aantal UCB aandelen te verwerven, berekend op de datum van elke verwerving, tegen een prijs of een tegenwaarde per aandeel gelijk aan maximaal de hoogste koers van het UCB aandeel op Euronext Brussel op de datum van de verwerving en minimaal € 1, zonder afbreuk te doen aan artikel 208 van het Koninklijk Besluit van 31 januari 2001. UCB NV mag, samen met zijn directe of indirecte dochtervennootschappen, evenals personen die handelen in hun eigen naam maar voor rekening van UCB of zijn directe of indirecte dochtervennootschappen, als gevolg van dergelijke verkrijging(en) niet meer dan 10% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door UCB verwerven, berekend op het moment van de relevante verwerving. De machtiging die aan de Raad werd verleend, is ook van toepassing op alle verwervingen van UCB aandelen, direct dan wel indirect, door de rechtstreekse dochtervennootschappen van UCB in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. Elke vervreemding van eigen aandelen door UCB of haar rechtstreekse dochtervennootschappen kan in voorkomend geval worden uitgevoerd op basis van de machtiging verleend aan de Raad opgenomen in artikel 12 in fine van de statuten. De Raad zal de buitengewone algemene vergadering op 30 april 2020 vragen om de huidige machtiging te verlengen voor een nieuwe periode van 2 jaar (tot 30 juni 2022) onder dezelfde voorwaarden en rekening houdend met de bepalingen van artikel 7:215 en volgende van het WVV.

In 2019 heeft UCB NV 39 327 UCB aandelen verworven en 392 003 UCB aandelen overgedragen. Op 31 december 2019 was UCB NV eigenaar van 1 749 680 UCB aandelen, die 0,90% van het totale aantal UCB aandelen vertegenwoordigen. Het hield geen andere UCB effecten aan.

UCB Fipar SA, een onrechtstreekse dochtervennootschap van UCB, heeft 1 085 000 UCB aandelen verworven en 406 870 UCB aandelen verkocht in 2019. Op 31 december 2019 was UCB Fipar SA eigenaar van 4 172 958 UCB aandelen, die 2,15% van het totale aantal UCB aandelen vertegenwoordigen. Het hield geen andere UCB effecten aan.

De UCB aandelen werden verworven door UCB en UCB Fipar SA om de verplichtingen van UCB in te dekken die voortvloeien uit de aandelen­optieplannen, aandelen­toekennings­plannen en aandelen­prestatie­plannen voor werknemers. Een aantal van deze aandelen werd daarna overgedragen aan andere met UCB verbonden vennootschappen in de loop van 2019, uitsluitend om deze te leveren aan werknemers van deze andere verbonden vennootschappen. Aangezien deze aandelen allemaal geleverd zijn aan de in aanmerking komende werknemers, houdt geen enkele van deze andere verbonden vennootschappen nog UCB aandelen aan op 31 december 2019. Voor meer details verwijzen we naar Toelichting 26.2 Eigen aandelen.

3.2.4 Toegestaan kapitaal

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2018 besloot om de Raad te machtigen (en om de statuten overeenkomstig te wijzigen) om gedurende 2 jaar het kapitaal in één of meer malen te verhogen, onder meer door de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of warranten, en dit binnen de wettelijke grenzen,

  1. met maximaal 5% van het kapitaal op het moment dat de Raad beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten (al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen);
  2. met maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de Raad beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders niet wordt beperkt of uitgesloten.

Het totale bedrag waarmee de Raad het kapitaal kan verhogen door een combinatie van de machtigingen zoals bepaald onder (i) en (ii), is in ieder geval beperkt tot maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de Raad beslist om gebruik te maken van deze machtiging.

De Raad is bovendien uitdrukkelijk gemachtigd om deze machtiging te gebruiken, binnen de beperkingen zoals bepaald onder (i) en (ii) hierboven, voor de volgende verrichtingen:

  1. een kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties of van warranten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
  2. een kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; en
  3. een kapitaalverhoging door omzetting van reserves.

Een dergelijke kapitaalverhoging kan om het even welke vorm aannemen, met inbegrip van, maar zonder beperking tot, een inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgiftepremie, door omzetting van reserves en/of uitgiftepremies en/of overgedragen winst, voor zover maximaal door de Wet is toegestaan.

Elke beslissing van de Raad om gebruik te maken van deze machtiging vereist een meerderheid van 75%.

De Raad heeft de bevoegdheid, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten te wijzigen om daarin de kapitaalverhogingen weer te geven die het gevolg zijn van de uitoefening van deze machtiging.

Het WVV laat niet toe om gebruik te maken van deze machtiging vanaf het ogenblik dat de Vennootschap op de hoogte werd gebracht door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’) over een publiek overnamebod. 

De Raad zal de buitengewone algemene vergadering op 30 april 2020 vragen om de huidige machtiging te verlengen voor een nieuwe periode van 2 jaar onder dezelfde voorwaarden en rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 7:198 tot 7:202 van het WVV.