2.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

2.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Jaarwinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

 

792

800

Minderheidsbelangen

 

25

24

Aanpassing voor winst (−) / verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

−1

−11

Aanpassing voor winst (−) / verlies uit geassocieerde deelnemingen

 

1

1

Aanpassing voor niet-geldelijke transacties

36

231

254

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit operationele activiteiten

36

144

202

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten

36

−7

2

Wijzigingen in het werkkapitaal

36

−232

−35

Ontvangen rente

16

18

20

Kasstromen uit operationele activiteiten

 

971

1 257

Betaalde belastingen gedurende de periode

 

−89

−168

Netto kasstromen gebruikt voor (−) / uit operationele activiteiten:

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

893

1 098

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

−11

−9

Netto kasstromen uit operationele activiteiten

 

882

1 089

Verwerving van materiële vaste activa

21

−99

−94

Verwerving van immateriële activa

19

−195

−247

Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen

 

0

−13

Verwerving van overige investeringen

 

−20

−21

Subtotaal verwervingen

 

−314

−375

Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa

 

31

1

Ontvangsten uit verkoop van andere bedrijfsactiviteiten, na aftrek van overgedragen geldmiddelen

 

41

52

Ontvangsten uit de verkoop van andere investeringen

 

7

2

Subtotaal ontvangsten uit verkopen

 

79

55

Netto kasstromen gebruikt voor (−) / uit investeringsactiviteiten:

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

−235

−320

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

0

Netto kasstromen gebruikt voor (−) / uit investeringsactiviteiten:

 

−235

−320

Terugbetaling van obligaties (−)

29.3

−75

0

Ontvangsten uit leningen

28

0

8

Terugbetalingen van leningen (−)

28

−118

−177

Terugbetaling van leaseverplichtingen

28

−48

−33

Inkoop (−)/vervreemding van eigen aandelen

26

−77

−51

Uitgekeerde dividenden aan aandeelhouders van UCB, na aftrek van dividenden betaald op eigen aandelen

26.2, 41

−228

−222

Betaalde rente

16

−59

−63

Netto kasstromen gebruikt voor (−) / uit financieringsactiviteiten

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

−605

−538

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

0

Netto kasstromen gebruikt voor (−) financieringsactiviteiten

 

−605

−538

Netto toename / afname (−) van geldmiddelen en kasequivalenten

 

42

231

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

53

240

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

−11

−9

Netto geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

 

1 237

1 022

Effect van wisselkoersschommelingen

 

9

−16

Netto geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

 

1 288

1 237