31 Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

31 Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

31.1 Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

2018

Acquisities/Verkopen

Aanpassing O&O

Beweging van het jaar

Niet-gerealiseerde resultaten – Kasstroom-afdekkingen

Niet-gerealiseerde resultaten – Pensioenen

Effect van wisselkoers­wijzigingen

2019

Immateriële activa

−52

0

0

19

0

0

0

−33

Materiële vaste activa

−21

0

0

3

0

0

0

−18

Voorraden

200

0

0

74

0

0

0

274

Handelsvorderingen en overige vorderingen

36

0

0

22

0

0

0

58

Personeelsbeloningen

48

0

0

−5

0

1

0

44

Voorzieningen

3

0

0

3

0

0

0

6

Overige korte-termijnverplichtingen

−222

0

0

38

−19

0

0

−203

Netto lease-activa/-verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Ongebruikte fiscale verliezen

291

0

0

−58

0

0

6

239

Ongebruikte belastingtegoeden

438

0

26

−9

0

0

0

455

Totaal netto uitgestelde belastingvorderingen/verplichtingen(−)

721

0

26

87

−19

1

6

822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

2017

Acquisities/Verkopen

Aanpassing O&O

Beweging van het jaar

Niet-gerealiseerde resultaten – Kasstroom-afdekkingen

Niet-gerealiseerde resultaten – Pensioenen

Effect van wisselkoers­wijzigingen

2018

Immateriële activa

−73

0

0

21

0

0

0

−52

Materiële vaste activa

−20

0

0

−1

0

0

0

−21

Voorraden

166

0

0

34

0

0

0

200

Handelsvorderingen en overige vorderingen

33

0

0

3

0

0

0

36

Personeelsbeloningen

52

0

0

0

0

−4

0

48

Voorzieningen

15

0

0

−12

0

0

0

3

Overige korte-termijnverplichtingen

−264

0

0

−12

52

0

2

−222

Netto lease-activa/-verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Ongebruikte fiscale verliezen

382

0

0

−90

0

0

0

291

Ongebruikte belastingtegoeden

371

0

65

2

0

0

0

438

Totaal netto uitgestelde belastingvorderingen/verplichtingen(−)

662

0

65

−55

52

−4

1

721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal werden uitgestelde belastingvorderingen ten belope van €822 miljoen geboekt per 31 december 2019. Op basis van het niveau van voorgaande belastbare winsten en geprojecteerde toekomstige fiscale winsten over de perioden waarin verrekenbare tijdelijke verschillen naar verwachting zullen worden tegengeboekt, is de Groep van mening dat het waarschijnlijk is dat de voordelen van de geboekte uitgestelde belastingvorderingen zullen worden gerealiseerd.

De Groep zag een algemene stijging van de erkende uitgestelde belastingvorderingen, ondanks een substantiële aanwending van overgedragen fiscale verliezen. Dit is te wijten aan regelmatige bewegingen op de balans van UCB en herzieningen ingevolge wijzigingen in de fiscale wetgeving.

Belastinghervormingen

De impact van wijzigingen in belastingwetgeving en -tarieven, voornamelijk in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en België, werden beoordeeld door het management en, waar van toepassing, werden de uitgestelde belastingbalansen geherwaardeerd.

Belastingtegoeden

De groep heeft hogere uitgestelde belastingvorderingen erkend op belastingkredieten. De totale uitgestelde belastingvorderingen met betrekking tot belastingkredieten voor O&O per jaareinde bedragen € 439 miljoen (2018: € 424 miljoen). Deze zullen effectief resulteren in een belastingvoordeel in cash in toekomstige periodes. Er werden ook overige belastingkredieten geboekt voor een bedrag van € 16 miljoen.

Uitgestelde belastingvorderingen op verliezen

UCB heeft een substantiële aanwending van overgedragen fiscale verliezen gekend, gedeeltelijk gecompenseerd door een afname van uitgestelde belastingverplichtingen. Een uitgestelde belastingvordering van € 239 miljoen (2018: € 291 miljoen) werd erkend met betrekking tot overgedragen fiscale verliezen voor een totaal bedrag van € 1,09 miljard (2018: € 1,33 miljard) aangezien de Groep besloten heeft dat de relevante entiteiten belastbare winsten zullen blijven genereren in de voorzienbare toekomst tegenover dewelke deze verliezen kunnen worden afgezet. Deze verliezen hebben zich voorgedaan in jurisdicties waarin UCB opereert en vervallen niet. Er werden in deze periode geen bijkomende eerder niet-erkende fiscale verliezen en belastingtegoeden erkend. Om de beschikbaarheid van de toekomstige belastbare winsten in te schatten, werd gebruik gemaakt van niet-verdisconteerde prognoses.

31.2 Ongebruikte fiscale verliezen

Per 31 december 2019 had de Groep € 2 792 miljoen (2018: € 2 506 miljoen) aan bruto ongebruikte fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is opgenomen in de balans. Deze overdraagbare fiscale verliezen hebben geen vervaldatum.

Op basis van de huidige prognoses en de huidige wetgeving zal de meerderheid van deze verliezen volledig gebruikt worden binnen 10 jaar maar er werd besloten om voorlopig geen uitgestelde belastingvordering te erkennen voor deze verliezen gezien het lange-termijnkarakter van deze prognoses.

31.3 Tijdelijke verschillen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering of -verplichting erkend werd

Uitgestelde belastingvorderingen worden geboekt op tijdelijke overgedragen verschillen die inkomsten vertegenwoordigen die waarschijnlijk in de nabije toekomst gerealiseerd zullen worden. Uitgestelde belastingvorderingen van € 360 miljoen (2018: € 392 miljoen) voor niet opgenomen belastingkredieten en immateriële activa werden niet erkend omwille van de onzekerheid omtrent de terugvordering.

Er worden geen uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen voor belastbare tijdelijke verschillen ontstaan bij investeringen in dochterondernemingen, aangezien er een 100% participatievrijstelling beschikbaar is voor inkomende dividenden.

Er bestaat een aanvullende niet-erkende uitgestelde belastingverplichting van € 176 miljoen (2018: € 220 miljoen) met betrekking tot een interne reorganisatie die plaats vond in 2014. De belastingverplichting zal alleen worden verwezenlijkt bij verkoop van het relevante actief, een gebeurtenis die door UCB wordt gecontroleerd en waarvoor geen concrete plannen in de nabije toekomst zijn.

31.4 Direct in niet-gerealiseerde resultaten erkende uitgestelde winstbelastingen

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Uitgestelde belasting op pensioenen

1

−3

Uitgestelde belasting op het effectief gedeelte van de wijzigingen in reële waarde van kasstroomafdekkingen

−19

53

Uitgestelde winstbelastingen direct erkend in niet-gerealiseerde resultaten

−18

50