36 Toelichting bij het geconsolideerde kasstroomoverzicht

36 Toelichting bij het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft de operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten weer.

UCB past de indirecte methode toe voor de operationele kasstromen. Het nettoresultaat is aangepast voor:

  • de effecten van niet-geldelijke transacties zoals afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingsverliezen, provisies, waarderingen tegen reële waarde enz., alsook de wijzigingen inzake werkkapitaal;
  • opbrengsten en kosten die verband houden met kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten.

Belangrijke niet-geldelijke transacties voor 2019 hebben voornamelijk betrekking of belastingkredieten (€ 69 miljoen) waarvoor het cashvoordeel pas in latere jaren zal ontvangen worden.

Belangrijke niet-geldelijke transacties voor 2018 hebben voornamelijk betrekking op cumulatieve omrekeningsverschillen op geliquideerde entiteiten die overgeboekt werden naar de winst- en verliesrekening (€ 32 miljoen) en belastingkredieten (€ 74 miljoen) waarvoor het cashvoordeel pas in latere jaren zal ontvangen worden.

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

1

Niet-geldelijke posten houden hoofdzakelijk verband met transfers van de ene rubriek naar de andere, met niet-geldelijke bewegingen die verband houden met een nieuwe waardering door een geassocieerde deelneming in een vreemde munt en andere bewegingen die verband houden met toevoegingen/verwijderingen binnen de consolidatiekring of met fusies van entiteiten.

Aanpassing voor niet-geldelijke transacties

 

231

254

Afschrijvingen en waardeverminderingen

10, 21, 19

313

288

Bijzondere waardeverminderingsverliezen/terugname (−)

10, 13

1

1

Kost voor in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingen

 

6

12

Overige niet-geldelijke transacties in de winst-en-verliesrekening

 

−68

−110

Als gevolg van de toepassing van IFRS 9

16

−1

4

Niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (−)/verlies

 

−9

8

Wijziging in voorzieningen en personeelsbeloningen

 

−6

26

Voorraadwijzigingen en voorzieningen voor dubieuze debiteuren

 

−5

25

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit operationele activiteiten

 

144

202

Belastingkost voor de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

17

145

199

Belastingkost voor de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

−1

3

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten

 

−7

2

Winst (−) / verlies uit de verkoop van vaste activa

 

−48

−41

Renteopbrengsten (−)/-kosten

 

41

43

Wijzigingen in het werkkapitaal

 

 

 

Voorraadbewegingen per geconsolideerde balans

 

−134

−53

Handels- en overige vorderingen en andere activa, beweging per geconsolideerde balans

 

−147

−32

Handels- en overige schulden, beweging per geconsolideerde balans

 

60

69

Zoals opgenomen in de geconsolideerde balans en gecorrigeerd met:

 

−221

−16

Niet-geldelijke posten

 

−15

33

Wijzigingen in voorraden en voorzieningen voor dubieuze debiteuren afzonderlijk vermeld onder kasstromen uit operationele activiteiten

 

5

−25

Aanpassingen voor de omrekening van vreemde valuta

 

−1

−27

Zoals opgenomen in het geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

−232

−35