Anti-omkoping en anticorruptie

Brooke en Kim, UCB (Foto)

Brooke en Kim, UCB

UCB’s Gedragscode, die onderdeel is van de verplichte training voor alle UCB-medewerkers, omvat anti-omkoping en anti-corruptie (ABAC) standaarden. Daarnaast vervat UCB deze standaarden in hun voor de zakelijke naleving van de procedures aangaande de betrokkenheid van belanghebbenden in de gezondheidszorg.

Risico’s van omkoping en corruptie in de gezondheidssector bestaan vooral uit omkoping bij ontvangen van medische diensten, corruptie in de inkoopketen, ongepaste marketingrelaties, misbruik van posities, ongeldige terugbetalingsclaims en fraude en verduistering van medicijnen. Deze risico’s van omkoping of corruptie kunnen van UCB-medewerkers, maar ook van derde partijen die namens UCB optreden, komen.

Er zijn diverse processen ter ondersteuning van het ABAC-beleid, zoals:

  • specifieke ABAC-trainingen voor die medewerkers die contact hebben met externe belanghebbenden;
  • systematische procescontroles van financiële transacties aan belanghebbenden in de gezondheidszorg, waaronder evaluatie en goedkeuring van activiteiten en de daaraan gekoppelde overdracht van waarde door het management van UCB en/of onafhankelijke functies, zoals Ethiek & Naleving;
  • regelmatige monitoring van naleving en doeltreffendheid van die beheersmaatregelen is ingesteld, waaronder monitoring van overdracht van waarde en controle van deze door Financiën, Ethiek & Naleving en Wereldwijde afdelingen voor interne audits;
  • integriteit zorgvuldigheidseisen wordt doorgevoerd binnen UCB om voorgaande geschiedenis van overtredingen van ABAC-standaarden door onze potentiële partners die contact hebben met belanghebbenden in de gezondheidszorg namens UCB te identificeren;
  • effectieve monitoring van waardeoverdracht door een systematische evaluatie van financiële transacties in de vorm van een vergoeding voor diensten, rechten, donaties of sponsoring van die belanghebbenden, en niet-financiële transacties als organisatie van zakelijke reizen en wetenschappelijke/medische evenementen; en
  • elke derde partij, die optreedt namens UCB, en contact heeft met die belanghebbenden, wordt geacht en is contractueel verplicht om de hoogste standaarden te respecteren, waaronder de ABAC-standaarden, en dergelijke derde partijen dienen interne standaarden en controles te hebben of zich te conformeren aan die van UCB, onder andere.

Tot nu toe is er geen corruptie of omkoping geconstateerd door UCB of geselecteerde derde partijen die namens UCB handelen. Gemelde beschuldigingen van individueel wangedrag zijn systematisch onderzocht en er zijn disciplinaire maatregelen genomen. Om ons succes te meten zijn de relevante KPI’s weergegeven in de GRI G4 indicatoren van duurzaamheid, categorie ‘Sociaal’.