Limited assurance rapport van de onafhankelijke auditor met betrekking tot het Geïntegreerd Jaarverslag 2019 van UCB

Limited assurance rapport van de onafhankelijke auditor met betrekking tot het Geïntegreerd Jaarverslag 2019 van UCB

Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in onze opdrachtbrief, voor een periode van drie jaar, gedateerd op 22 oktober 2018, waarbij we werden aangesteld om een onafhankelijk limited assurance rapport uit te brengen met betrekking tot geselecteerde duurzaamheidsgegevens, aangegeven door middel van een kleine Griekse letter beta (β), van het Geïntegreerd Verslag voor het jaar afgesloten op 31 december 2019 (het “Verslag”).

Verantwoordelijkheden van de Raad van bestuur

De Raad van bestuur van UCB (“de Vennootschap”) is verantwoordelijk voor het opstellen van de geselecteerde gegevens voor het jaar 2019, aangegeven door middel van een kleine Griekse letter beta (β), van het Verslag van UCB en haar dochtermaatschappijen, alsook voor de verklaring dat het Verslag is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van het “Global Reporting Initiative” (“GRI”) Standards - Core (de “Informatie Over Het Object Van Onderzoek”), in overeenstemming met de criteria die in het Verslag beschreven staan en met de aanbevelingen van GRI Standards (de “Criteria”).

Deze verantwoordelijkheid behelst de selectie en toepassing van de geschikte methoden voor het voorbereiden van de informatie over het onderwerp, het garanderen van de betrouwbaarheid van onderliggende gegevens en voor het gebruik van veronderstellingen en inschattingen van individuele openbaarmakingen over duurzaamheid die gezien de omstandigheden als redelijk kunnen worden beschouwd. Bovendien bevat de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur het ontwerpen, het implementeren en het onderhouden van systemen en processen die relevant zijn bij het opstellen van de “Informatie Over Het Object Van Onderzoek”, die geen afwijkingen van materieel belang die het gevolg zijn van fraude of fouten bevatten.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een onafhankelijke conclusie te formuleren met betrekking tot de “Informatie Over Het Object Van Onderzoek” die opgenomen is in het Verslag, gebaseerd op de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen onderbouwende informatie. Onze betrouwbaarheidsverklaring is voorbereid volgens de voorwaarden van onze opdrachtovereenkomst.

We hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) “Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”. Deze norm vereist dat we voldoen aan ethische vereisten en dat we de opdracht plannen en uitvoeren om beperkte zekerheid te verkrijgen over de vraag of de informatie over de betrokken materie in alle materiële opzichten is opgesteld in overeenstemming met de door het bedrijf uitgegeven criteria.

De doelstelling van een opdracht voor een beperkte betrouwbaarheidsverklaring is om die procedures uit te voeren die we nodig achten om ons te voorzien van voldoende bewijs voor het onderbouwen van een conclusie in de negatieve vorm omtrent de informatie over het onderwerp.

De werkzaamheden uitgevoerd in een limited assurance opdracht verschillen naar aard en timing van, en hebben een kleinere omvang dan het geval is bij, een reasonable assurance opdracht. Dienovereenkomstig is het niveau van zekerheid verkregen in een limited assurance opdracht substantieel lager dan het niveau van zekerheid dat zou worden verkregen indien een reasonable assurance opdracht was uitgevoerd.

De selectie van deze procedures wordt bepaald door ons professionele oordeel, met inbegrip van de beoordeling van de risico’s dat de bewering van het management op een wezenlijke manier onjuist werd voorgesteld. Ons werk bestond uit de volgende procedures:

  • het beoordelen en testen van het ontwerp en de werking van de systemen en processen die worden gebruikt voor het inzamelen, vergelijken, consolideren en valideren van informatie, met inbegrip van de methoden gebruikt om de informatie over het onderwerp te berekenen en in te schatten vanaf en voor het jaar eindigend op 31 december 2019, zoals weergegeven in het rapport;
  • het uitvoeren van interviews met verantwoordelijken, inclusief bezoeken ter plaatse;
  • het inspecteren van interne en externe documenten.

Wij hebben de "Informatie Over Het Object Van Onderzoek" geëvalueerd tegenover de Criteria. De juistheid en volledigheid van de informatie over het onderwerp zijn onderhevig aan inherente beperkingen door hun aard en de methoden voor het bepalen, berekenen of inschatten van dergelijke informatie. Onze beperkte betrouwbaarheidsverklaring moet daarom worden gelezen met inachtneming van de criteria.

Onze onafhankelijkheid en kwaliteitsbewaking

We hebben gewerkt volgens de vereisten op het vlak van onafhankelijkheid en andere ethische kwesties van de gedragscode voor professionele accountants uitgegeven door de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), die is gebaseerd op de fundamentele principes van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en professioneel gedrag.

Ons auditbedrijf gebruikt de International Standard on Quality Control (ISQC) nr. 1 en heeft daarom een uitgebreid kwaliteitsbewakingssysteem met gedocumenteerde beleidslijnen en procedures voor het naleven van ethische vereisten, beroepsnormen en toepasselijke wettelijke vereisten en vereisten van regelgevende instanties.

Conclusie

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde werkzaamheden, zoals beschreven in dit onafhankelijk limited assurance rapport, en op de verkregen onderbouwende informatie, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons laat vermoeden dat de geselecteerde duurzaamheidsgegevens, aangegeven door middel van een kleine Griekse letter beta (β), van het 2019 Verslag van UCB, alsook de verklaring van UCB dat dit rapport voldoet aan de GRI Standards – Core vereisten, niet zijn opgesteld, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenkomstig de Criteria.

Beperking op het Gebruik en Verspreiding van onze Verklaring

Onze verklaring is uitsluitend bedoeld voor gebruik door het bedrijf, in verband met hun rapport over duurzaamheid vanaf en voor het jaar eindigend op 31 december 2019 en mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt. We accepteren of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of zorgplicht jegens een andere partij aan wie dit rapport kan worden getoond of in wiens handen het kan komen.

Sint-Stevens Woluwe, 19 februari 2020

PwC Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door

Marc Daelman
Erkende auditeur

Relevante GRI indicatoren

102-56 gri-id42:102-56