Financiële gegevens

Financiële gegevens

Kerncijfers

 

 

 

 

 

 

Actueel1

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW2

1

Ten gevolge van afrondingen is het mogelijk dat het totaal van bepaalde financiële cijfers in de tabellen in dit overzicht van de bedrijfsprestaties niet gelijk is aan de weergegeven som.

2

CW: constante wisselkoersen zonder afdekkingen

Opbrengsten

4 913

4 632

6%

7%

Netto-omzet

4 680

4 412

6%

7%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

78

92

−15%

−21%

Overige opbrengsten

155

128

22%

20%

Brutowinst

3 645

3 434

6%

8%

Marketing- en verkoopkosten

−1 108

−964

15%

12%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

−1 272

−1 161

10%

8%

Algemene en administratiekosten

−195

−180

8%

7%

Overige bedrijfsbaten/-lasten (−)

48

−24

>100%

>100%

Recurrente EBIT (rEBIT)

1 118

1 105

1%

12%

Bijzondere waardevermindering, reorganisatiekosten en overige baten/lasten (−)

−50

4

>−100%

>−100%

EBIT (operationele winst)

1 068

1 109

−4%

7%

Netto financiële kosten

−107

−93

15%

14%

Winst vóór belastingen

960

1 015

−5%

6%

Winstbelastingen

−146

−200

−27%

−26%

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

814

815

0%

16%

Winst/verlies (−) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

2

8

−71%

−73%

Winst

817

823

−1%

15%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

25

23

8%

2%

Recurrente EBITDA

1 431

1 398

2%

11%

Kapitaalinvesteringen (inclusief immateriële activa)

294

341

−14%

 

Netto financiële kaspositie/schuld (−)

12

−237

>100%

 

Netto kasstroom uit voortgezette operationele activiteiten

893

1 098

−19%

 

Gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd (miljoen)

187

188

−1%

 

Winst per aandeel (€ per gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd)

4,23

4,24

0%

16%

Kernwinst per aandeel (€ per gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd)

5,20

4,78

9%

24%

Netto-omzet per product

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Immunologie

 

 

 

 

Cimzia®

1 712

1 446

18%

14%

Neurologie

 

 

 

 

Vimpat®

1 322

1 099

20%

15%

Keppra® (inclusief Keppra® XR/E Keppra®)

770

790

−3%

−5%

Neupro®

319

321

−1%

−3%

Briviact®

221

142

56%

49%

Gevestigde merken/Andere producten

440

514

−14%

−15%

Netto omzet vóór afdekkingen

4 784

4 312

11%

7%

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

−104

100

>−100%

 

Totale netto-omzet

4 680

4 412

6%

7%

 

 

 

 

 

Netto-omzet per geografisch gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil actuele wisselkoersen

Verschil CW

€ miljoen

2019

2018

€ miljoen

%

€ miljoen

%

Netto-omzet in de VS

2 546

2 158

388

18%

256

12%

Cimzia®

1 088

896

192

21%

136

15%

Vimpat®

1 001

822

179

22%

127

15%

Keppra®

189

221

−32

−14%

−42

−19%

Briviact®

170

109

61

56%

52

48%

Neupro®

97

101

−4

−4%

−9

−9%

Gevestigde merken/Andere producten

1

9

−9

−95%

−9

−95%

Netto-omzet in Europa

1 332

1 325

7

1%

8

1%

Cimzia®

429

400

30

7%

29

7%

Keppra®

196

216

−20

−9%

−20

−9%

Vimpat®

236

206

29

14%

29

14%

Neupro®

170

174

−4

−2%

−4

−2%

Briviact®

45

29

16

53%

16

53%

Gevestigde merken/Andere producten

256

300

−43

−14%

−42

−14%

Netto-omzet op internationale markten

906

829

76

9%

53

6%

Keppra® (inclusief E Keppra®)

385

352

32

9%

21

6%

Cimzia®

194

150

45

30%

42

28%

Vimpat®

86

70

15

22%

12

17%

Neupro®

52

46

6

12%

3

7%

Briviact®

6

4

2

57%

2

55%

Gevestigde merken/Andere producten

183

207

−23

−11%

−27

−13%

Netto omzet vóór afdekkingen

4 784

4 312

472

11%

317

7%

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

−104

100

−204

>−100%

 

 

Totale netto-omzet

4 680

4 412

268

6%

317

7%

 

 

 

 

 

 

 

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Biotechnologische IE

38

56

−32%

−38%

Zyrtec® in de VS

11

12

−3%

−8%

Toviaz®

19

19

−3%

−8%

Overige

11

5

>100%

85%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

78

92

−15%

−21%

 

 

 

 

 

Overige opbrengsten

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Opbrengsten uit contractproductie

109

83

32%

31%

Samenwerkingen in Japan

20

8

>100%

>100%

Product-winstdeling

0

11

−100%

−100%

Overige

26

26

−1%

−6%

Overige opbrengsten

155

128

22%

20%

 

 

 

 

 

Brutowinst

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Opbrengsten

4 913

4 632

6%

7%

Netto-omzet

4 680

4 412

6%

7%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

78

92

−15%

−21%

Overige opbrengsten

155

128

22%

20%

Kostprijs van de omzet

−1 268

−1 198

6%

4%

Kostprijs van de omzet voor producten en diensten

−816

−823

−1%

−1%

Royaltylasten

−298

−241

24%

18%

Afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet

−154

−134

14%

13%

Brutowinst

3 645

3 434

6%

8%

 

 

 

 

 

Recurrente EBIT en recurrente EBITDA

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Opbrengsten

4 913

4 632

6%

7%

Netto-omzet

4 680

4 412

6%

7%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

78

92

−15%

−21%

Overige opbrengsten

155

128

22%

20%

Brutowinst

3 645

3 434

6%

8%

Marketing- en verkoopkosten

−1 108

−964

15%

12%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

−1 272

−1 161

10%

8%

Algemene en administratiekosten

−195

−180

8%

7%

Overige bedrijfsbaten/-lasten (−)

48

−24

>100%

>100%

Totale bedrijfskosten

−2 527

−2 329

9%

6%

Recurrente EBIT (rEBIT)

1 118

1 105

1%

12%

Plus: Afschrijving van immateriële activa

190

170

12%

10%

Plus: Afschrijving van materiële vaste activa

123

123

0%

−2%

Recurrente EBITDA (rEBITDA)

1 431

1 398

2%

11%

 

 

 

 

 

Nettowinst

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Recurrente EBIT

1 118

1 105

1%

12%

Kosten voor bijzondere waardeverminderingen

−2

0

N/A

N/A

Reorganisatiekosten

−47

−20

>100%

>100%

Nettowinst op afstotingen

41

47

−12%

−12%

Overige baten/lasten (−)

−42

−23

86%

84%

Totaal bijzondere waardeverminderingen, reorganisatiekosten en overige baten/lasten (−)

−50

4

>−100%

>−100%

EBIT (operationele winst)

1 068

1 109

−4%

7%

Netto financiële kosten (−)

−107

−93

15%

14%

Resultaat van geassocieerde deelnemingen

−1

−1

−48%

−48%

Winst vóór belastingen

960

1 015

−5%

6%

Winstbelastingen

−146

−200

−27%

−26%

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

814

815

0%

16%

Winst/verlies (−) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

2

8

−71%

−73%

Winst

817

823

−1%

15%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

25

23

8%

2%

Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

 

 

 

 

 

Kern-WPA

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW

Winst

817

823

−1%

15%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

25

23

8%

2%

Winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

Totaal bijzondere waardeverminderingen, reorganisatiekosten en overige baten (−)/lasten

50

−4

>−100%

>−100%

Winstbelastingen op bijzondere waardeverminderingen, reorganisatiekosten en overige lasten (−)/baten

−1

7

>−100%

>−100%

Winst (−)/verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

−2

−8

−71%

−73%

Afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan de omzet

154

134

14%

13%

Winstbelasting op afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan de omzet

−17

−28

−39%

−39%

Kern-winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

974

901

8%

23%

Gewogen gemiddeld aantal aandelen (miljoen)

187

188

−1%

 

Kern-WPA toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB (€)

5,20

4,78

9%

24%

 

 

 

 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Netto-omzet

5

4 680

4 412

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

 

78

92

Overige opbrengsten

9

155

128

Opbrengsten

 

4 913

4 632

Kostprijs van de omzet

 

−1 268

−1 198

Brutowinst

 

3 645

3 434

Marketing- en verkoopkosten

 

−1 108

−964

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

 

−1 272

−1 161

Algemene en administratiekosten

 

−195

−180

Overige bedrijfsbaten/-lasten (−)

12

48

−24

Operationele winst vóór bijzondere waardevermindering van activa, reorganisatiekosten en overige baten en lasten

 

1 118

1 105

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa

13

−2

0

Reorganisatiekosten

14

−47

−20

Overige baten/lasten (−)

15

−1

24

Operationele winst

 

1 068

1 109

Financiële opbrengsten

16

18

16

Financiële kosten

16

−125

−109

Aandeel in het verlies van geassocieerde deelnemingen

 

−1

−1

Winst vóór belastingen

 

960

1 015

Winstbelastingen

17

−146

−200

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

814

815

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Winst/verlies (−) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

2

8

Winst

 

817

823

Toerekenbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van UCB NV

 

792

800

Minderheidsbelangen

 

25

23

Gewone winst per aandeel (€)

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

40

4,22

4,20

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

40

0,01

0,04

Totale gewone winst per aandeel

 

4,23

4,24

Verwaterde winst per aandeel (€)

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

40

4,22

4,20

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

40

0,01

0,04

Totale verwaterde winst per aandeel

 

4,23

4,24

 

 

 

 

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Winst van de periode

 

817

823

Niet-gerealiseerde resultaten

 

 

 

Posten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden

 

 

 

- Nettowinst/-verlies (−) op de financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten

 

14

−35

- Wisselkoersverschillen op omzetting van buitenlandse activiteiten

 

96

65

- Effectief gedeelte van winst/verlies (−) op kasstroomafdekkingen

 

36

−194

Winstbelasting met betrekking tot de componenten van niet-gerealiseerde resultaten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden

 

19

53

Posten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden

 

 

 

- Herwaardering van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

32

28

12

- Winstbelasting met betrekking tot de componenten van niet-gerealiseerde resultaten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden

 

1

−3

Niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

194

−102

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

1 011

721

Toerekenbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van UCB NV

 

986

699

Minderheidsbelangen

 

25

22

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

1 011

721

 

 

 

 

Geconsolideerde balans

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Te betalen inkomstenbelasting waarvan verwacht wordt dat de afrekening ten minste 12 maanden na balansdatum zal plaatsvinden, worden geclassificeerd als langlopende verplichtingen per 31 december 2019. Vergelijkende cijfers voor 2018 werden geherclassificeerd.

Activa

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

Immateriële activa

19

839

870

Goodwill

20

5 059

4 970

Materiële vaste activa

21

840

805

Uitgestelde belastingvorderingen

31

873

760

Financiële en overige activa (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

22

175

159

Totaal vaste activa

 

7 786

7 564

Vlottende activa

 

 

 

Voorraden

23

780

647

Handelsvorderingen en overige vorderingen

24

950

835

Te ontvangen belastingen

 

59

81

Financiële en overige activa (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

22

163

105

Geldmiddelen en kasequivalenten

25

1 293

1 262

Activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

8.2

50

20

Totaal vlottende activa

 

3 295

2 950

Totaal activa

 

11 081

10 514

Eigen vermogen en verplichtingen

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal en reserves toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

26

7 039

6 310

Minderheidsbelangen

22.6

−30

−55

Totaal eigen vermogen

 

7 009

6 255

Langlopende verplichtingen

 

 

 

Leningen

28

79

198

Obligaties

29

896

1 152

Andere financiële verplichtingen (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

1

32

Uitgestelde belastingverplichtingen

31

51

39

Personeelsbeloningen

32

382

419

Voorzieningen

33

146

155

Handels- en overige verplichtingen

34

32

26

Te betalen belastingen1

35

91

86

Totaal langlopende verplichtingen

 

1 678

2 107

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

Leningen

28

56

74

Obligaties

29

250

75

Andere financiële verplichtingen (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

70

133

Voorzieningen

33

72

51

Handels- en overige verplichtingen

34

1 856

1 786

Te betalen belastingen

35

81

33

Verplichtingen van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

8.2

9

0

Totaal kortlopende verplichtingen

 

2 394

2 152

Totaal verplichtingen

 

4 072

4 259

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

11 081

10 514

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Jaarwinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

 

792

800

Minderheidsbelangen

 

25

24

Aanpassing voor winst (−) / verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

−1

−11

Aanpassing voor winst (−) / verlies uit geassocieerde deelnemingen

 

1

1

Aanpassing voor niet-geldelijke transacties

36

231

254

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit operationele activiteiten

36

144

202

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten

36

−7

2

Wijzigingen in het werkkapitaal

36

−232

−35

Ontvangen rente

16

18

20

Kasstromen uit operationele activiteiten

 

971

1 257

Betaalde belastingen gedurende de periode

 

−89

−168

Netto kasstromen gebruikt voor (−) / uit operationele activiteiten:

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

893

1 098

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

−11

−9

Netto kasstromen uit operationele activiteiten

 

882

1 089

Verwerving van materiële vaste activa

21

−99

−94

Verwerving van immateriële activa

19

−195

−247

Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen

 

0

−13

Verwerving van overige investeringen

 

−20

−21

Subtotaal verwervingen

 

−314

−375

Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa

 

31

1

Ontvangsten uit verkoop van andere bedrijfsactiviteiten, na aftrek van overgedragen geldmiddelen

 

41

52

Ontvangsten uit de verkoop van andere investeringen

 

7

2

Subtotaal ontvangsten uit verkopen

 

79

55

Netto kasstromen gebruikt voor (−) / uit investeringsactiviteiten:

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

−235

−320

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

0

Netto kasstromen gebruikt voor (−) / uit investeringsactiviteiten:

 

−235

−320

Terugbetaling van obligaties (−)

29.3

−75

0

Ontvangsten uit leningen

28

0

8

Terugbetalingen van leningen (−)

28

−118

−177

Terugbetaling van leaseverplichtingen

28

−48

−33

Inkoop (−)/vervreemding van eigen aandelen

26

−77

−51

Uitgekeerde dividenden aan aandeelhouders van UCB, na aftrek van dividenden betaald op eigen aandelen

26.2, 41

−228

−222

Betaalde rente

16

−59

−63

Netto kasstromen gebruikt voor (−) / uit financieringsactiviteiten

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

−605

−538

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

0

Netto kasstromen gebruikt voor (−) financieringsactiviteiten

 

−605

−538

Netto toename / afname (−) van geldmiddelen en kasequivalenten

 

42

231

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

53

240

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

−11

−9

Netto geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

 

1 237

1 022

Effect van wisselkoersschommelingen

 

9

−16

Netto geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

 

1 288

1 237

 

 

 

 

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

 

 

€ miljoen

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Eigen aandelen

Over­gedragen resultaat

Overige reserves

Cumula­tieve omreke­nings­verschillen

Financiële activa aan FVOCI

Kasstroom­afdekkingen

Totaal

Minder­heids­belangen

Totaal eigen vermogen

Balans per 1 januari 2019

2 614

−342

4 394

−146

−154

−5

−51

6 310

−55

6 255

Winst van de periode

792

792

25

817

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

29

96

14

55

194

194

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

792

29

96

14

55

986

25

1 011

Dividenden (Toelichting 41)

−228

−228

−228

Op aandelen gebaseerde betalingen (Toelichting 27)

58

58

58

Overboeking tussen reserves

52

−52

Eigen aandelen (Toelichting 26)

−87

−87

−87

Balans per 31 december 2019

2 614

−377

4 964

−117

−58

9

4

7 039

−30

7 009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

 

 

€ miljoen

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Eigen aandelen

Over­gedragen resultaat

Overige reserves

Cumula­tieve omreke­nings­verschillen

Financiële activa aan FVOCI

Kasstroom­afdekkingen

Totaal

Minder­heids­belangen

Totaal eigen vermogen

Balans per 1 januari 2018

2 614

−357

3 811

−155

−220

30

90

5 813

−77

5 736

Winst van de periode

800

800

23

823

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

9

66

−35

−141

−101

−1

−102

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

800

9

66

−35

−141

699

22

721

Dividenden (Toelichting 41)

−222

−222

−222

Op aandelen gebaseerde betalingen (Toelichting 27)

58

58

58

Overboeking tussen reserves

53

−53

Eigen aandelen (Toelichting 26)

−38

−38

−38

Balans per 31 december 2018

2 614

−342

4 394

−146

−154

−5

−51

6 310

−55

6 255