2.4 Milieu- en sociale risico’s

2.4 Milieu- en sociale risico’s

Milieu-, sociale en governance-risico’s worden naast strategische en bedrijfsrisico’s beheerd in ons Ondernemingsrisicobeheer-proces en -beheer, zoals hierboven beschreven. Milieu- en sociale risico’s worden daarom geïdentificeerd en beheerd volgens het beleid en de procedures van de respectieve bedrijfsactiviteiten en geëscaleerd volgens het proces voor bedrijfsrisicobeheer. Waar milieu-, sociale en bestuursrisico’s niet worden geïdentificeerd als de belangrijkste bedrijfsrisico’s hierboven, betekent dit dat deze risico’s niet de drempel hebben bereikt om als een toprisico te worden beschouwd, maar deze risico’s worden beheerd op het niveau van de business area en het team.

UCB heeft prioritaire pijlers geïdentificeerd in 2019. Onze daaraan gerelateerde risico’s en mitigatiestrategieën zijn hierboven uiteengezet, aangezien ze betrekking hebben op Innovatie en Toegang. Naast deze risico’s wordt hieronder een overzicht gegeven van sociale, milieu- en bestuursrisico’s:

Risico geïdentificeerd

UCB-antwoord / Beleid

Resultaten

Sociale Risico’s en Processen

In een zeer gespecialiseerde, gereguleerde en branche met een competitieve talentmarkt is het belangrijkste sociale en werknemersrisico de uitdaging om belangrijke leiderschapsprofielen aan te trekken en te behouden. Dit omvat het risico van het niet kunnen bieden van adequate nalevingstraining aan werknemers, niet in staat zijn om een ​​gezonde en veilige omgeving te bieden waar het welzijn van werknemers onvoldoende wordt ondersteund of gepromoot, of waar gevaren op de werkplek niet worden beheerd of onvoldoende worden beschreven. Deze risico’s kunnen leiden tot een verlies van collectief vermogen, wat de operationele efficiëntie en strategie-implementatie kan beïnvloeden, wat kan leiden tot suboptimale resultaten en / of veiligheidsincidenten of suboptimale gezondheid van werknemers, zowel fysiek als mentaal.

De afdeling Talent beheert het personeelsbeleid en het beleid wordt continu verbeterd door verschillende processen, waaronder

 • Robuuste jaarlijkse HR-processen om kansen voor talentontwikkeling te optimaliseren, inclusief besprekingen over de ontwikkeling van werknemers met voldoende en doorlopende leermogelijkheden voor werknemers; voortdurende beoordelingen van werknemersprestaties, inclusief een articulatie van verwachte waarden en gedragingen,
 • Regelmatige evaluatie van het totale beloningsaanbod om te zorgen voor een evenwichtige, competitieve vergoeding om resultaten te stimuleren die in lijn zijn met de bedrijfsstrategie en om ervoor te zorgen dat de werknemer en zijn gezin voldoende worden gedekt tijdens belangrijke levens­gebeurtenissen,
 • Periodieke medewerkers­betrokkenheids­enquêtes die UCB en haar leiderschap toelaat om te antwoorden op de feedback van medewerkers over hun werkervaring;
 • Werkpraktijken in lijn met de gegevens­privacy-vereisten (GDPR) en
 • UCB heeft ook verschillende gezondheids- en veiligheidsbeleid uitgerold zoals eerder uiteengezet.

De resultaten van de sociale en medewerkers beleidslijnen bevatten:

 • Vermindering en beperking van sociale en medewerkers risico’s;
 • Personeel dat in lijn met de gedefinieerde bedrijfswaarden werkt, wat leidt tot een gezonde bedrijfscultuur waar medewerkers kunnen gedijen en naar hun beste behoren presteren.
 • Verhoogde betrokkenheid van de medewerkers, resulterend in grotere discretionaire inspanningen en duurzame tewerkstelling;
 • Voortdurende ontwikkeling en behoud van UCB talent, wat leidt tot een grotere organisatorische mogelijkheden, versnelde innovatie en competitieve voordelen en uitmuntendheid;
 • Verhoogd begrip van de zakelijke en nalevingsomgeving, resulterend in verhoogd ethisch en nalevingsgedrag en praktijken;
 • Veilige en gezonde medewerkers die kunnen werken in een positieve werkomgeving; en
 • Focus op het leveren van UCB’s Patiëntenwaardestrategie, met de verzekering dat zij, en hun gezinnen, goed gedekt zijn in het geval van ziekte, handicap, overlijden en pensioen.

Risico geïdentificeerd

UCB-antwoord / Beleid

Resultaten

Milieurisico’s en Processen

UCB heeft bepaalde risico’s geïdentificeerd die verband houden met de aard van onze productie, levering en bedrijfsactiviteiten. Afgezien van het risico om lokaal bodem- of waterverontreiniging te veroorzaken die zou kunnen voortvloeien uit zijn industriële activiteiten, erkende UCB dat klimaatverandering, en meer in het bijzonder de daarmee samenhangende opkomende wettelijke vereisten en de versnelde overgang naar een koolstofarme economie, wereldwijd een negatieve invloed kunnen hebben op de nalevingsstatus van UCB en waardeketen, indien niet stevig aangepakt.

UCB heeft een robuuste milieuambitie gedefinieerd en een strategie en beleid ontwikkeld om onze ecologische voetafdruk en impact te minimaliseren, zowel op de korte als op de lange termijn. UCB’s managementbenadering, strategie en beleid worden uiteengezet in sectie 3.3 van dit rapport.

De resultaten van ons milieubeleid worden beschreven in sectie 3.3 van dit rapport.

Anti-Omkoping en Corruptie

De risico’s, het beleid en de resultaten van UCB voor het beheer en de beperking van risico’s met betrekking tot omkoping en corruptie worden beschreven in sectie 4.1.2 hierboven.

Mensenrechten

De risico’s, het beleid en de resultaten van UCB met betrekking tot ons beleid om te beheren en de beperking van risico’s in verband met mensenrechtenschendingen, waaronder slavernij, worden beschreven in sectie 4.1.3 hierboven.