3.1 Reikwijdte van rapportering

3.1 Reikwijdte van rapportering

Bill Silbey, Executive Vice President & General Counsel (portrait)

Patiënten hebben er het meeste baat bij dat we samenwerken met al onze belanghebbenden op een ethische en juridisch correcte wijze om de beste oplossing te brengen om tegemoet te komen aan hun noden.

Bill Silbey, Executive Vice President & General Counsel

Als een Belgische vennootschap genoteerd op Euronext Brussel, die de hoogste normen inzake deugdelijk bestuur nastreeft, is UCB NV (UCB) door de Belgische wet verplicht om de Belgische Corporate Governance Code toe te passen.

In 2019 heeft België een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd1De wet van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019, voerde het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’) in, die het bestaande wetboek van vennootschappen verving en waarvan de dwingende bepalingen in werking traden voor bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020. UCB gaat het WVV in zijn statuten implementeren tijdens de algemene vergadering van 30 april 2020. (het WVV) en ook een nieuwe Corporate Governance Code (Code van Deugdelijk Bestuur).2De “Belgische Corporate Governance Code 2020” is beschikbaar op de website van de Corporate Governance Commissie. De 2020 code vervangt de vorige versies van 2004 en 2009. Net als de 2009 versie is de 2020 Code gebaseerd op het principe ‘leef na of leg uit’. Het Belgische vennootschapsrecht en de Belgische Corporate Governance Code, zowel in hun vroegere als in hun huidige versies, verplichten UCB ertoe om een Corporate Governance Charter aan te nemen en te publiceren, en om jaarlijks een Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur op te nemen in het jaarverslag.

De Raad van bestuur (de ‘Raad’) heeft een Corporate Governance Charter sinds 2005. Het beschrijft de belangrijkste aspecten van het deugdelijk bestuur van UCB, inclusief de bestuursstructuur en het intern reglement van de Raad, zijn comités en het Uitvoerend Comité, en de regels van toepassing op aandeelhoudersvergaderingen. Het Charter wordt regelmatig bijgewerkt en jaarlijks herzien door de Raad om in overeenstemming te zijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de Corporate Governance Code, internationale standaarden en de evolutie van UCB. De laatste versie van het Charter werd aangenomen door de Raad in december 2019 en past de 2020 Code toe. De versie van het Charter dat van toepassing was in 2019 en de versie die van toepassing is sinds 1 januari 2020 zijn beiden beschikbaar op de UCB website.

Zoals vereist door de Belgische wet en de Belgische Corporate Governance Code publiceert UCB ook elk jaar een Verklaring van Deugdelijk Bestuur, die deel uitmaakt van het jaarverslag, en die alle informatie bevat vereist door de wet, een beschrijving hoe de Belgische Corporate Governance Code werd toegepast in het laatste boekjaar en, indien van toepassing, toelichting bij afwijkingen op de bepalingen van deze Code tijdens het boekjaar.

Dit deel van het jaarverslag vormt de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur voor het jaar 2019, en verwijst bijgevolg naar het UCB Charter dat van toepassing was in 2019, en naar de 2009 versie van de Belgische Corporate Governance Code3De “Belgische Corporate Governance Code 2009” is beschikbaar op de website van de Corporate Governance Commissie. (de ‘2009 Code’) en het vorige Belgische Wetboek van vennootschappen, die ook beiden van toepassing waren op UCB tot 31 december 2019. Wanneer we bijgevolg in de volgende afdelingen van deze Verklaring verwijzen naar de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code, verwijzen we naar de 2009 Code, tenzij anders aangegeven. We zullen ook waar nodig aangeven of we naar oude of nieuwe artikelen van Belgisch vennootschapsrecht verwijzen (referenties naar de nieuwe WVV of het oude Wetboek van vennootschappen).

1 De wet van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019, voerde het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’) in, die het bestaande wetboek van vennootschappen verving en waarvan de dwingende bepalingen in werking traden voor bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020. UCB gaat het WVV in zijn statuten implementeren tijdens de algemene vergadering van 30 april 2020.

2 De “Belgische Corporate Governance Code 2020” is beschikbaar op de website van de Corporate Governance Commissie.

3 De “Belgische Corporate Governance Code 2009” is beschikbaar op de website van de Corporate Governance Commissie.

Relevante GRI indicatoren

102-1 gri-id1:102-1 102-5 gri-id5:102-5