1.2 Anti-Omkoping en Anticorruptie

1.2 Anti-Omkoping en Anticorruptie

Gezien de aard van onze activiteiten, identificeerde UCB onze betrokkenheid met de belanghebbenden in de gezondheidszorg als het primaire anti-omkomping en anticorruptie (ABAC: anti-bribery & anti-corruption) risicogebied.

Naast de Gedragscode zijn principes, processen en controles van kracht, ingebed in UCB’s Beleid voor Zakelijke Naleving en procedures met betrekking tot de betrokkenheid van belanghebbenden in de gezondheidszorg. Naast de verplichte training in UCB-gedragscode, is een training in onze Zakelijke Nalevingsprincipes en procedures met betrekking tot de betrokkenheid van belanghebbenden in de gezondheidszorg onderdeel van de introductie van nieuwe medewerkers gericht op uitwisseling en interactie met deze belanghebbenden in de gezondheidszorg.

Een speciale ABAC-training is ontwikkeld en toegewezen aan de werknemers die het meest zijn blootgesteld. In 2019 volgden in totaal 1 166 UCB-werknemers de ABAC-training (voltooiingspercentage 97%).1Ga voor meer informatie naar de sectie Medewerkersgegevens.

UCB blijft zijn nalevingsprogramma bevorderen op basis van gestructureerde risicobeoordeling. Elementen van het UCB-nalevingsprogramma omvatten automatisering van besturings- en detectiesystemen, voortdurende training en communicatie, monitoring en controle, evenals onderzoek naar en oplossing van vermoed wangedrag.

Het Ethics & Compliance departement voert een regelmatige risicobeoordeling uit van onze activiteiten van onze dochterondernemingen, inclusief specifieke beoordelingen van risico’s met betrekking tot ABAC. Minimalisatiestrategieën worden na deze oefening gedefinieerd en geïmplementeerd.

Verder worden alle opdrachten van belanghebbenden in de gezondheidszorg, inclusief waardeoverdracht, onderworpen aan een evaluatie- en goedkeuringsproces door afzonderlijke functies, waaronder de beoordeling van nalevingselementen van de opdracht.

Onze ethiek- en nalevingsstrategie omvat het waarborgen van een open omgeving waar onze werknemers de ruimte en het vertrouwen hebben om een vermeende inbreuk op de naleving of andere bezorgdheid te melden. Medewerkers worden aangemoedigd om vermoede niet-naleving of wangedrag te melden aan hun manager of hun primaire contacten binnen de afdelingen Legal, Ethics and Compliance of HR. Waar dit geen optie is, biedt UCB een vertrouwelijke, gratis rapporteringslijn aan (ook gekend als de Integrity Line™), die beschikbaar is voor alle werknemers in 26 talen en 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Informatie die via dit forum wordt ontvangen, wordt als gevoelig behandeld en op prioriteit onderzocht voor passende corrigerende maatregelen.

In 2019 zijn 52 gevallen onderzocht na gerapporteerde aantijgingen. 11 hadden betrekking op ABAC, twee hadden betrekking op Mensenrechten en 39 hadden betrekking op de naleving van specifieke farmaceutische voorschriften. Er werden twee aantijgingen bevestigd op het gebied van ABAC (twee lopende onderzoeken); nul beweringen waren onderbouwd op het gebied van de Mensenrechten (één lopend onderzoek) en 15 beweringen werden bevestigd met betrekking tot farmaceutische voorschriften (drie lopende onderzoeken). Verder onderzoek naar deze zaken leidde tot 10 disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag van betrokken werknemers.

Als een essentieel onderdeel van UCB’s algemene interne controleomgeving en -structuur, biedt UCB Global Internal Audit onafhankelijke, objectieve verzekeringsactiviteiten die zijn ontworpen om de interne controle en activiteiten van UCB te evalueren en te verbeteren, inclusief om te zorgen voor naleving van toepasselijke wetten, regels, voorschriften en onze Gedragscode. De afdeling Internal Audit controleert periodiek de wereldwijde activiteiten van UCB op potentiële risico’s met betrekking tot deze gebieden in overeenstemming met een vastgesteld rotatieschema of op basis van problemen indien van toepassing. Ze controleren, handhaven en volgen continu alle naleving gerelateerde bevindingen op.

1 Ga voor meer informatie naar de sectie Medewerkersgegevens