Onze vooruitgang tegenover de groene doelen1,2,3

Onze vooruitgang tegenover de groene doelen1,2,3

UCB heeft verschillende initiatieven genomen in onze lokale en wereldwijde activiteiten om onze ambitieuze groene doelen te bereiken. Deze combineren strategische bedrijfsbrede investeringen in duurzamere infrastructuur en activiteiten en de uitbreiding van onze belangrijkste milieuprestatie indicatoren doorheen ontwikkeling, productie en levering.

In 2019 hebben we het engagement om onze BKG emissies te verminderen verder versterkt door onze milieudoelstellingen in te dienen bij het Science Based Target Initiative en onze impact in ons netwerk van partners en doorheen onze waardeketen verder uitgebreid.

Deze initiatieven hebben bijgedragen tot de vooruitgang die is geboekt sinds we onze groene doelstellingen in 2016 hebben geïmplementeerd, en resulteren in een vermindering van 31% van ons energieverbruik, een vermindering van 27% van onze wateronttrekking en een vermindering van 32% van onze afvalproductie. Onze scope 1 en 2 broeikasgasemissies (BKG) werden met 55% verminderd in vergelijking met ons referentiejaar 2015, wat UCB goed positioneert om onze ambitie te realiseren om de BKG-uitstoot als gevolg van activiteiten die we rechtstreeks beheren (en die ook een deel van onze scope 3-emissies omvatten) met 35% te verminderen tegen 2030. Aangezien alle gestelde doelen absoluut zijn, zal de verwachte groei van UCB’s activiteiten ons in de komende jaren niettemin noodzaken voortdurende inspanningen te blijven leveren om onze doelstellingen voor 2030 te halen.

 

 

 

 

 

 

 

2015 (referentie­jaar)

2017

2018

2019

Verschil 2019/2015

Bereik (% werknemers)

86%

90%

90%

89%

3%

Energie (megajoules)

1 137 502

797 900

829 248

781 301

−31%

Elektriciteit van hernieuwbare bronnen

59%

92%

92%

94%

35%

CO2 emissies (ton)

112 415

86 965

78 328

73 156

−35%

Reikwijdte 1 – Directe CO2 emissies

37 573

26 090

27 508

26 121

−30%

Reikwijdte 2 – Indirecte CO2 emissies (markt-gebaseerd)

28 108

5 888

5 818

3 655

−87%

Reikwijdte 2 – Indirecte CO2 emissies (locatie-gebaseerd)

 

 

20 703

18 414

 

Reikwijdte 3 – Andere indirecte broeikasgassen (BKG) emissies

46 734

54 987

45 009

43 381

−7%

Water (m3)

804 360

663 359

799 469

590 867

−27%

Afval (ton)

9 746

7 090

6 970

6 605

−32%

Teruggewonnen afval

95%

91%

92%

91%

−4%

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie, bezoek de sectie Milieugegevens.

Voor meer informatie, bezoek de sectie Milieugegevens.

De uitstoot van broeikasgassen met 35% verminderen en CO2-neutraal worden voor de activiteiten die we rechtstreeks beheren tegen 20304,5,6,7

We hebben er ons al toe verbonden om koolstof-neutraal te zijn in 2030 voor de activiteiten die we rechtstreeks beheren, door onze uitstoot te verminderen en door de uitstoot die we niet op korte termijn kunnen verminderen te compenseren. We besteden 80% van onze inspanningen aan de vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen en 20% aan compensatieprogramma’s voor broeikasgassen.

Deze ambitie omvat:

  • Onze scope 1-emissies (afkomstig natuurlijk gas en brandstof die worden verbruikt als energiebron op UCB-sites en van het wagenpark van UCB),
  • Onze scope 2-emissies (afkomstig van elektriciteit die wordt verbruikt als energiebron op UCB-locaties) en
  • Het deel van de scope 3-emissies, dat betrekking heeft op activiteiten die worden uitgevoerd op UCB-locaties (bijv. productonderzoek, ontwikkeling en productie), de distributie van UCB-producten, zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers.

Onze strategie is om:

  1. Ons energieverbruik te optimaliseren door onze activiteiten energiezuiniger te maken
  2. Onze broeikasgasemissies te verminderen door het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te verhogen (op basis van procenten)
  3. elke BKG uitstoot compenseren die we niet op de korte termijn kunnen verminderen (toepassing van het bovengenoemde 80/20-principe) en
  4. werknemers mobiliseren en gedrag veranderen door het voeren van interne bewustmakingscampagnes over energieverbruik en koolstofemissies

Ons doel is om de koolstofvoetafdruk van onze hele waardeketen te verminderen, in overeenstemming met de ambitie die is vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs (2015).

UCB trad toe tot het Science Based Targets-initiatief in 2017 en heeft zijn engagement in 2019 verder versterkt door specifieke doelstellingen voor scope 3-emissies toe te voegen aan onze algemene doelstellingen. Om onze hele waardeketen te bestrijken, hebben we bovendien contact opgenomen met onze leveranciers en contract manufacturing-organisaties en onze partners gevraagd om ook ambitieuze klimaatdoelen te definiëren. Het doel is dat 60% van onze externe partners (op emissiebasis) ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van broeikasgassen opstellen tegen 2024.

Dit jaar zijn we er trots op dat we onze ambitie en doelstellingen die de gehele waardeketen omvatten hebben hernieuwd en ingediend bij het Science Based Targets-initiatief in november 2019.

 

 

 

 

 

 

 

GRI-Indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2019 Actueel

Verschil (%)

305-1

Directe CO2 emissies – reikwijdte 1

Elektriciteit

Ton CO2

0

0

Niet van toepassing

 

 

Gas

Ton CO2

36 610

25 176

−31%

 

 

Brandstof

Ton CO2

963

944

−3%

305-2

Indirecte CO2 emissies – reikwijdte 2

Elektriciteit (markt-gebaseerd)

Ton CO2

28 108

3 655

−79%

 

 

Elektriciteit (locatie-gebaseerd)

Ton CO2

Niet van toepassing

18 414

Niet van toepassing

 

 

Gas

Ton CO2

0

0

Niet van toepassing

 

 

Brandstof

Ton CO2

0

0

Niet van toepassing

305-3

Andere indirecte broeikasgassen emissies – reikwijdte 3

Zakenreizen

Ton CO2

46 734

43 381

−7%

 

 

 

 

 

 

 

a. Op weg om energiezuiniger te worden 

Verschillende energiebesparende initiatieven geïmplementeerd in 2019 op de locaties in Bulle (Zwitserland), Braine l’Alleud (België) en Zhuhai (China) hebben geleid tot een terugkerende energiebesparing van 7 092 Gigajoules, wat overeenkomt met 0,9% van UCB’s scope 1 en scope 2 energieverbruik. 

Deze prestaties dragen bij aan de eerdere reducties van ons energieverbruik gerealiseerd door de verkoop van de sites in Seymour (VS) en Shannon (Ierland) in 2015 en 2016. In 2019 hebben we onze site in Monheim (Duitsland) afgestoten.

Zakenreizen geassocieerd met scope3 CO2-uitstoot resulteerden in 43 381 ton CO2-uitstoot, een daling van 7% ten opzichte van onze nulmeting in 2015.

 

 

 

 

 

 

 

GRI indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2019 Actueel

Verschil (%)

302-1

Totaal

Totaal energieverbruik

Gigajoule

1 137 502

781 301

−31%

 

Gas

Gasverbruik

Gigajoule

652 584

442 118

−32%

 

Stookolie

Verbruik stookolie

Gigajoule

12 956

15 279

18%

 

Brandstof voor voertuigen

Brandstofverbruik utilitaire voertuigen

Gigajoule

158

91

−42%

 

Elektriciteit

Elektriciteitsverbruik

Gigajoule

471 804

323 812

−31%

302-4

Bespaarde energie

Energie bespaard door besparingen en efficiëntieverbeteringen

Gigajoule

6 743

7 093

5%

 

 

 

 

 

 

 

b. Gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

De afgelopen jaren concentreerde UCB zich op het opwekken van de elektriciteit dat verbruikt wordt op de sites uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, waterkracht en biomassa. Het percentage elektriciteit wereldwijd afkomstig van hernieuwbare bronnen is gestegen tot 94% in 2019, vergeleken met 59% in ons referentiejaar 2015.

Bovendien heeft UCB geïnvesteerd in zonnepanelen die zijn geïnstalleerd op de sites in Bulle (Zwitserland), Braine l’Alleud en Brussel. De drie zonneparken produceerden in 2019 2 611 GigaJoules elektriciteit (0,3% van het wereldwijde energieverbruik van UCB).

c. Compenseren voor broeikasgasemissies (BKG)s

Hoewel onze focus ligt op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen moeten we de emissies die we niet op korte termijn kunnen verminderen compenseren. Daarom is UCB in 2017 een partnerschap aangegaan met CO Logic en WeForest voor herbebossings’ en milieubeschermingsprojecten.

In 2019 hebben we onze herbebossingsinspanningen voortgezet in het Virunga Park in de Democratische Republiek Congo en het Desa’a-bos in Noord-Ethiopië. Onze ambitie is om tegen 2030 een oppervlakte van 22.000 ha te herstellen.

EcoMakala8

Desa’a Forest

Koolstofcompensatie - locatie (icon)

Virunga Park, Democratische Republiek Congo

Noord-Ethiopië

Koolstofcompensatie - partnerorganisatie (logo)
Koolstofcompensatie - CO2-logic (logo)
Koolstofcompensatie - WeForest (icon)
Koolstofcompensatie - deadline (icon)

2025

2030

Koolstofcompensatie - getroffen gebied (icon)

10 000 hectare

12 000 hectare

Koolstofcompensatie - CO2 bespaard (icon)

+/-300 000 ton CO2 bespaard

+/-200 000 ton CO2 bespaard

Koolstofcompensatie - vertificatie (icon)

wordt momenteel gecertificeerd door de Gouden Standaard

wordt momenteel gecertificeerd door de Plan Vivo Standaard

Koolstofcompensatie - verdere informatie (icon)

Bovenop koolstofsequestratie bezorgen deze projecten de lokale bevolking ook tewerkstelling en helpen ze tevens met de verbetering van de lokale leefomstandigheden.

d. Onze Groene teams

Groene Teams zijn groepen van gemotiveerde UCB medewerkers die bevoegd zijn om milieuvriendelijke activiteiten aan te sturen, waaronder recyclinginitiatieven, lokale afval- en waterreductie-initiatieven. Tien Groene Teams zijn actief in vijf verschillende UCB vestigingen: Brussel en Braine-l’Alleud (België), Monheim (Duitsland), Slough (VK) en Atlanta (VS).

Uta, UCB (photo)

Uta, UCB

In 2019 hebben we Wereldmilieudag gevierd door CO2 Logic en WeForest uit te nodigen om de impact van koolstofcompensatieprojecten van UCB in de Democratische Republiek Congo en in Ethiopië te delen met het UCB-team. Bijna 1 200 UCB-collega’s namen deel aan het evenement, fysiek of op afstand - wat een sterke interesse en betrokkenheid in dit onderwerp aantoont.

Wateronttrekking verminderen met 20% tegen 2030

Onze doelstelling van 20% reductie ten opzichte van onze 2015 nulmeting is ambitieus, aangezien onze onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn verschillende antilichamen bevat met productieprocessen die meer water vereisen dan voor chemische entiteiten. Desondanks daalde ons wateronttrekking in 2019 met 27% ten opzichte van 2015.

Deze vermindering werd gedeeltelijk bereikt dankzij de strategische afstoting van productielocaties in Seymour, Shannon en Monheim. In 2019 hebben we ook waterbesparende projecten geïmplementeerd, wat resulteerde in een terugkerende besparing van 26 328 m3 water.

 

 

 

 

 

 

 

GRI-Indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2019 Actueel

Verschil (%)

303-1

Water

Totaal volume water

m3

804 360

590 867

−27%

 

 

Leidingwater

m3

624 427

509 629

−18%

 

 

Grond- en oppervlaktewater

m3

179 933

81 238

−55%

 

 

 

 

 

 

 

Afvalproductie verminderen9,10

UCB stelde een absoluut doel om ons afval met 25% tegen 2030 te verminderen, vergeleken met de uitgangswaarde in 2015. 

We zijn er wereldwijd in geslaagd om 91% van ons afval te hergebruiken, voornamelijk door middel van het terugwinnen van afval als brandstof voor energieopwekking en de terugwinning en regeneratie van oplosmiddelen. Dit percentage van teruggewonnen afval is een lichte daling in vergelijking met de uitgangswaarde van 94% in 2015.

 

 

 

 

 

 

 

GRI Indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2019 Actueel

Verschil (%)

306-2

Afvalverwijdering

Totaal gewicht aan afval

Ton

9 745

6 605

−32%

 

 

Totaal gewicht aan afval dat niet wordt hergebruikt

Ton

520

626

20%

 

 

Totaal gewicht aan afval dat wordt hergebruikt

Ton

9 255

5 979

−35%

 

 

Subtotalen

Ton

 

 

 

 

 

Subtotaal afval dat hoofdzakelijk als brandstof of een ander middel voor energieopwekking wordt hergebruikt (EU-afvalterugwinningscode R1)

Ton

2 919

1 867

−36%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door terugwinning of regeneratie van oplosmiddelen (EU-afvalterugwinningscode R2)

Ton

2 839

2 207

−22%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door hergebruik/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (EU-afvalterugwinningscode R3)

Ton

1 604

1 286

−20%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door hergebruik/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen (EU-afvalterugwinning R5)

Ton

1 790

439

−76%

 

 

Subtotaal afval hergebruikt volgens andere methoden (EU-afvalhergebruikscodes R4, R6 & R9)

Ton

74

179

143%

306-3

Totaal aantal en volume van belangrijke lekken

Aantal

Ton

0

0

N/A

 

 

Volume

Ton

0

0

N/A

306-4

Gevaarlijk afval

Gevaarlijke afval zoals gedefinieerd door de plaatselijk geldende voorschriften

Ton

6 455

3 913

−39%

 

Niet-gevaarlijk afval

Ander vast afval (met uitzondering van emissies en afvalwater)

Ton

3 291

2 692

−18%

 

 

 

 

 

 

 

1 Bereik van de rapportage De planeetgegevens worden geconsolideerd voor alle onderzoeks-, ontwikkelings en productiecentra, het hoofdkantoor en filialen in Brazilië, China, India, Italië, Japan, Duitsland, Mexico, Rusland en de Verenigde Staten. Deze groep omvat 90% van de medewerkers van UCB, in vergelijking met een dekking van 86% in 2015 (referentiejaar).

2Veranderingen het bereik in de laatste jaren:
2015: Start van de biofabriek in Bulle (Zwitserland) en afstoting van de Kremers Urban activiteiten samen met de productielocatie in Seymour (VS).
2016: Afstoting van de productielocatie in Shannon (Ierland)
2017: Consolidatie van 2 bijkomende filialen: Brazilië en Rusland.
2019: Desinvestering van de site in Monheim (Duitsland). Faciliteiten worden momenteel op de site gehuurd.

3 Bereik van de rapportage In Atlanta (VS) worden er gebouwen verhuurd aan derden en zijn er geen afzonderlijke elektriciteitsmeters geïnstalleerd. Als gevolg daarvan wordt het verbruik overschat, waarvoor de impact niet betrouwbaar kan worden gemeten.

4 Bereik van de rapportage Scope 1 CO-uitstoot van het wagenpark van UCB is (nog) niet opgenomen.

5 Bereik van de rapportage De berekening van de emissies van broeikasgassen die het gevolg zijn van het aardgasverbruik neemt de hoge of lage verbrandingswaarden van het gas in acht. Vanaf 2016 worden de conversiefactoren gebruikt die zijn gepubliceerd in versie 8.2 van de ‘Bilan Carbone’ richtlijnen. Voorheen werd de conversiefactor gebruikt gepubliceerd in het intergouvernementele panel over Klimaatverandering 2006 Richtlijnen voor nationale broeikasgasinventarissen en het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken 2013 BKG-regeringsfactoren voor bedrijven: Methodologiedocument voor emissiefactoren. De nieuwe factoren werden gekozen om consistent te zijn met een CO-inventaris die UCB in 2015 heeft uitgevoerd en ze zijn gebaseerd op de ‘Bilan Carbone’-methode.

6 Bereik van de rapportage Gezien het groeiend percentage elektriciteit dat wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, werden de CO-emissies als gevolg van elektriciteitsverbruik berekend op basis van marktconforme equivalenten van CO voor de verbruikte elektriciteitsmix zoals gerapporteerd door de locaties van UCB. Wanneer de specifieke verhouding niet beschikbaar was voor een bepaalde locatie werden standaard de locatiespecifieke verhoudingen van het International Energy Agency (IEA) voor 2019 toegepast. In de GRI Duurzaamheidsindicatoren-sectie worden zowel de locatie- als de marktgebaseerde emissies gerapporteerd. Conversiefactoren die worden gebruikt voor de berekening van de CO-emissies die zijn veroorzaakt door zakenreizen per vliegtuig houden rekening met stralingsforcering.

7 Bereik van de rapportage: De andere indirecte broeikasgasemissies (scope 3) gerapporteerd onder GRI-indicator 305-3 hebben betrekking op binnenlandse en internationale vliegreizen van UCB-werknemers die in 30 landen werken: Australië, België, Bulgarije, Brazilië, Canada, China (inclusief Hong Kong), Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, de Tsjechische Republiek, Taiwan, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

8 Onze partner zal over een periode van 10 jaar de lokale populatie ook voorzien van energie-efficiënte fornuizen en duurzaam geproduceerde houtskool. Dit helpt het illegaal kappen van bossen voor het klaarmaken van dagelijkse maaltijden in het Virunga-park te voorkomen. Via dit initiatief wordt de uitstoot van zo’n 400 000 ton CO2 voorkomen.

9 Bereik van de rapportage: In totaal wordt 91% van het door UCB geproduceerde afval teruggewonnen en de methoden waarmee afval wordt teruggewonnen zijn geclassificeerd overeenkomstig bijlage B van de EU-richtlijn 2008/98/EU.

10 Bereik van de rapportage: Afval dat wordt gegenereerd op onze kantoren in Mumbai (India), Milaan (Italië), Polanco (Mexico), Shanghai (China), Tokio (Japan) en Moskou (Rusland) wordt niet opgenomen in de rapportageomvang, aangezien de gegenereerde hoeveelheid afval niet gekend is.

Relevante GRI indicatoren

102-48 gri-id34:102-48 303-1 gri-id53:303-1