2.3 Geconsolideerde balans

2.3 Geconsolideerde balans

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Te betalen inkomstenbelasting waarvan verwacht wordt dat de afrekening ten minste 12 maanden na balansdatum zal plaatsvinden, worden geclassificeerd als langlopende verplichtingen per 31 december 2019. Vergelijkende cijfers voor 2018 werden geherclassificeerd.

Activa

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

Immateriële activa

19

839

870

Goodwill

20

5 059

4 970

Materiële vaste activa

21

840

805

Uitgestelde belastingvorderingen

31

873

760

Financiële en overige activa (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

22

175

159

Totaal vaste activa

 

7 786

7 564

Vlottende activa

 

 

 

Voorraden

23

780

647

Handelsvorderingen en overige vorderingen

24

950

835

Te ontvangen belastingen

 

59

81

Financiële en overige activa (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

22

163

105

Geldmiddelen en kasequivalenten

25

1 293

1 262

Activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

8.2

50

20

Totaal vlottende activa

 

3 295

2 950

Totaal activa

 

11 081

10 514

Eigen vermogen en verplichtingen

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal en reserves toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

26

7 039

6 310

Minderheidsbelangen

22.6

−30

−55

Totaal eigen vermogen

 

7 009

6 255

Langlopende verplichtingen

 

 

 

Leningen

28

79

198

Obligaties

29

896

1 152

Andere financiële verplichtingen (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

1

32

Uitgestelde belastingverplichtingen

31

51

39

Personeelsbeloningen

32

382

419

Voorzieningen

33

146

155

Handels- en overige verplichtingen

34

32

26

Te betalen belastingen1

35

91

86

Totaal langlopende verplichtingen

 

1 678

2 107

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

Leningen

28

56

74

Obligaties

29

250

75

Andere financiële verplichtingen (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

70

133

Voorzieningen

33

72

51

Handels- en overige verplichtingen

34

1 856

1 786

Te betalen belastingen

35

81

33

Verplichtingen van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

8.2

9

0

Totaal kortlopende verplichtingen

 

2 394

2 152

Totaal verplichtingen

 

4 072

4 259

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

11 081

10 514