2.1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Netto-omzet

5

4 680

4 412

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

 

78

92

Overige opbrengsten

9

155

128

Opbrengsten

 

4 913

4 632

Kostprijs van de omzet

 

−1 268

−1 198

Brutowinst

 

3 645

3 434

Marketing- en verkoopkosten

 

−1 108

−964

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

 

−1 272

−1 161

Algemene en administratiekosten

 

−195

−180

Overige bedrijfsbaten/-lasten (−)

12

48

−24

Operationele winst vóór bijzondere waardevermindering van activa, reorganisatiekosten en overige baten en lasten

 

1 118

1 105

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa

13

−2

0

Reorganisatiekosten

14

−47

−20

Overige baten/lasten (−)

15

−1

24

Operationele winst

 

1 068

1 109

Financiële opbrengsten

16

18

16

Financiële kosten

16

−125

−109

Aandeel in het verlies van geassocieerde deelnemingen

 

−1

−1

Winst vóór belastingen

 

960

1 015

Winstbelastingen

17

−146

−200

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

814

815

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Winst/verlies (−) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

2

8

Winst

 

817

823

Toerekenbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van UCB NV

 

792

800

Minderheidsbelangen

 

25

23

Gewone winst per aandeel (€)

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

40

4,22

4,20

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

40

0,01

0,04

Totale gewone winst per aandeel

 

4,23

4,24

Verwaterde winst per aandeel (€)

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

40

4,22

4,20

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

40

0,01

0,04

Totale verwaterde winst per aandeel

 

4,23

4,24