1.6 Balans en kapitaaluitgaven

1.6 Balans en kapitaaluitgaven

1.6.1 Kapitaaluitgaven

De kapitaaluitgaven voor materiële vaste activa voortvloeiend uit de biofarmaceutische activiteiten van UCB bedroegen € 99 miljoen in 2019 (2018: € 94 miljoen). De kapitaaluitgaven van 2019 zijn uitgaven die voornamelijk verband houden met productiecapaciteiten in België en Zwitserland.

De verwerving van immateriële activa bedroeg € 195 miljoen in 2019 (2018: € 247 miljoen) en hebben betrekking op licentieovereenkomsten, geactiveerde in aanmerking komende ontwikkelingskosten en software-aankopen. De belangrijkste impact is de mijlpaalbetaling (€ 113 miljoen) die verband houdt met de acquisitie van midazolam na goedkeuring van Nayzilam® door de FDA in de VS.

Bovendien heeft UCB, zoals bepaald in de overeenkomst tussen UCB en Lonza voor de productie door Lonza van gepegyleerde actieve bulkproducten op basis van antilichaamfragmenten, deelgenomen in de voorfinanciering van de gerelateerde kapitaaluitgaven. De afschrijvingskosten op deze investering zijn opgenomen in de kostprijs van de omzet en zijn weer toegevoegd met het oog op de berekening van de recurrente EBITDA.

1.6.2 Balans

De immateriële activa daalden met € 31 miljoen van € 870 miljoen per 31 december 2018 tot € 839 miljoen op 31 december 2019. Dit omvat de lopende afschrijvingen op immateriële activa (€ 190 miljoen), gedeeltelijk gecompenseerd door toevoegingen resulterend uit de aankoop van midazolam (€ 113 miljoen), de aankoop van software en geactiveerde in aanmerking komende ontwikkelingskosten.

Goodwill bedraagt € 5 059 miljoen, verhoogd met € 88 miljoen, voortkomend uit een sterkere Amerikaanse dollar en Britse pond in vergelijking met december 2018.

De overige vaste activa stegen met € 164 miljoen, voornamelijk gedreven door materiële vaste activa (erkenning van gebruiksrechten van activa, verhoogde en verbeterde productiecapaciteit in België en Zwitserland, vernieuwing van kantoorfaciliteiten) en de erkenning van uitgestelde belastingen.

De stijging van de vlottende activa van € 2 950 miljoen op 31 december 2018 tot € 3 295 miljoen op 31 december 2019 is voornamelijk het gevolg van hogere commerciële en ontwikkelingsvoorraad en verhoogde handelsvorderingen na een sterke netto-omzet in het vierde kwartaal van 2019.

Het eigen vermogen van UCB bedraagt € 7 009 miljoen, een toename van € 754 miljoen tussen 31 december 2018 en 31 december 2019. De belangrijke wijzigingen vloeien voort uit de nettowinst na minderheidsbelangen (€ 792 miljoen), de kasstroomafdekkingen (€ 55 miljoen), de omrekeningsverschillen van de Amerikaanse dollar en het Britse pond (€ 96 miljoen), gecompenseerd door de dividendbetalingen (€ −228 miljoen) en de verwerving van eigen aandelen (€ −87 miljoen).

De langlopende verplichtingen bedragen € 1 678 miljoen, een daling van € 429 miljoen voornamelijk als gevolg van de vervroegde terugbetaling van de langlopende lening en de overdracht van obligaties naar kortlopende verplichtingen.

De kortlopende verplichtingen bedragen € 2 394 miljoen, € 242 miljoen hoger, voornamelijk als gevolg van de overdracht van obligaties uit langlopende verplichtingen en handelsverplichtingen die iets hoger zijn.

De netto financiële kaspositie van € 12 miljoen per eind december 2019 vergeleken met de netto financiële schuld van € −237 miljoen per eind december 2018 heeft voornamelijk betrekking op de onderliggende netto rentabiliteit, gecompenseerd door de verwerving van activa, de betaling van dividenden op het resultaat van 2018 en de verwerving van eigen aandelen.