1.1 Kerncijfers

1.1 Kerncijfers

  • In 2019 stegen de opbrengsten met 6% ((+7% aan constante wisselkoersen (CW)) naar € 4 913 miljoen. De netto-omzet steeg ook en bedroeg € 4 680 miljoen, een stijging van 6% (+7% CW). De netto-omzet voor “aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet” steeg met 11% (+7% CW). Deze groei is het gevolg van de voortdurende sterke prestaties van de kernproducten die meer dan 90% vertegenwoordigen van de netto-omzet vóór hedging. Royaltyinkomsten en -vergoedingen bedroegen € 78 miljoen, terwijl overige opbrengsten € 155 miljoen bedroegen.
  • De recurrente EBITDA bedroeg € 1 431 miljoen (+2%; +11% CW), gedreven door hogere marketing- en verkoopkosten door de lancering van nieuwe indicaties van Cimzia®, de voorbereidingen voor de lancering van Evenity® in Europa en hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten als gevolg van de voortgang van de pijplijn.
  • De winst van de Groep bleef stabiel op € 817 miljoen, tegenover € 823 miljoen in 2018 (−1%; +15% CW), waarvan € 792 miljoen toe te rekenen is aan de aandeelhouders van UCB en € 25 miljoen aan minderheidsbelangen.
  • De kern-winst per aandeel bereikte € 5,20 (tegenover € 4,78 in 2018) op basis van een gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 187 miljoen.

 

 

 

 

 

 

Actueel1

Verschil

€ miljoen

2019

2018

Actuele
wisselkoersen

CW2

1

Ten gevolge van afrondingen is het mogelijk dat het totaal van bepaalde financiële cijfers in de tabellen in dit overzicht van de bedrijfsprestaties niet gelijk is aan de weergegeven som.

2

CW: constante wisselkoersen zonder afdekkingen

Opbrengsten

4 913

4 632

6%

7%

Netto-omzet

4 680

4 412

6%

7%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

78

92

−15%

−21%

Overige opbrengsten

155

128

22%

20%

Brutowinst

3 645

3 434

6%

8%

Marketing- en verkoopkosten

−1 108

−964

15%

12%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

−1 272

−1 161

10%

8%

Algemene en administratiekosten

−195

−180

8%

7%

Overige bedrijfsbaten/-lasten (−)

48

−24

>100%

>100%

Recurrente EBIT (rEBIT)

1 118

1 105

1%

12%

Bijzondere waardevermindering, reorganisatiekosten en overige baten/lasten (−)

−50

4

>−100%

>−100%

EBIT (operationele winst)

1 068

1 109

−4%

7%

Netto financiële kosten

−107

−93

15%

14%

Winst vóór belastingen

960

1 015

−5%

6%

Winstbelastingen

−146

−200

−27%

−26%

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

814

815

0%

16%

Winst/verlies (−) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

2

8

−71%

−73%

Winst

817

823

−1%

15%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

792

800

−1%

15%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

25

23

8%

2%

Recurrente EBITDA

1 431

1 398

2%

11%

Kapitaalinvesteringen (inclusief immateriële activa)

294

341

−14%

 

Netto financiële kaspositie/schuld (−)

12

−237

>100%

 

Netto kasstroom uit voortgezette operationele activiteiten

893

1 098

−19%

 

Gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd (miljoen)

187

188

−1%

 

Winst per aandeel (€ per gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd)

4,23

4,24

0%

16%

Kernwinst per aandeel (€ per gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd)

5,20

4,78

9%

24%

Dit overzicht van de bedrijfsprestaties is gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingsgroep UCB, opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen. De afzonderlijke statutaire jaarrekening van UCB NV, opgesteld volgens de Belgische boekhoudkundige normen, evenals het verslag van de Raad van bestuur aan de Algemene aandeelhoudersvergadering en het verslag van de commissaris, zullen binnen de statutaire termijnen neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en zijn verkrijgbaar op aanvraag of via onze website.

Wijziging van de reikwijdte: als gevolg van de afstoting van de activiteiten Films (in september 2004), Surface Specialties (in februari 2005) en Kremers Urban Pharmaceuticals Inc. (in november 2015), rapporteert UCB de resultaten van deze activiteiten als deel van de winst/verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Recurrente: eenmalige transacties en beslissingen (bijzondere waardevermindering, reorganisatiekosten en overige baten/lasten) die de resultaten van UCB beïnvloeden en eerder niet-recurrent genoemd waren, worden afzonderlijk weergegeven. Naast de EBIT (winst vóór rente en belastingen of operationele winst), wordt ook de “recurrente EBIT” (rEBIT of recurrente operationele winst) opgenomen, die de lopende rentabiliteit van de biofarmaceutische activiteiten van de onderneming weerspiegelt. De rEBIT is gelijk aan de lijn “operationele winst vóór bijzondere waardeverminderingen van activa, reorganisatiekosten en overige baten en lasten” die in de geconsolideerde jaarrekening gerapporteerd wordt.

Kern-WPA is de winst die kan worden toegerekend aan UCB aandeelhouders, aangepast voor de impact na belasting van bijzondere waardeverminderingen, reorganisatiekosten, overige baten/lasten, financiële eenmalige posten, de bijdrage na belasting van beëindigde activiteiten en de netto afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet, per niet-verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen.