17 Winstbelastingen (-)/tegoeden

17 Winstbelastingen (-)/tegoeden

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Over de verslagperiode verschuldigde winstbelasting

−225

−145

Uitgestelde winstbelasting

80

−55

Totale winstbelastingen (−)/ tegoeden

−146

−200

 

 

 

De Groep is actief in verschillende landen en is bijgevolg onderworpen aan winstbelastingen in veel verschillende fiscale jurisdicties.

De kost uit hoofde van winstbelastingen op de winst van de Groep vóór belastingen verschilt van het theoretische bedrag dat tot stand zou komen bij gebruik van het gewogen gemiddelde belastingtarief dat van toepassing is op de winsten (verliezen) van de geconsolideerde ondernemingen.

De winstbelastingen die erkend werden in de winst- en verliesrekening kunnen als volgt worden gedetailleerd:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Winst vóór belastingen

960

1 015

Winstbelastingen (−) berekend op basis van lokale belastingpercentages die van toepassing zijn in de respectievelijke landen

−210

−213

Theoretisch belastingpercentage

22%

21%

Erkende winstbelasting voor de periode

−225

−145

Erkende uitgestelde winstbelasting

80

−55

Totale winstbelastingen

−146

−200

Effectief belastingpercentage

15%

20%

Verschil tussen theoretische en erkende winstbelastingen

64

13

Verworpen uitgaven

−28

−27

Niet-belastbare inkomsten

19

15

Stijging (−)/daling in verplichtingen voor onzekere belastingposities

−53

−33

Effect van het gebruik gedurende de periode van voorheen niet erkende belastingtegoeden en verliezen

3

4

Belastingtegoeden

89

73

Wijziging in belastingpercentages

42

59

Effect van de tegenboeking van voorheen erkende uitgestelde belastingvorderingen op fiscale verliezen

0

0

Aanpassingen aan de winstbelasting voor de periode gerelateerd aan voorgaande jaren

17

6

Aanpassingen aan de uitgestelde winstbelasting gerelateerd aan voorgaande jaren

6

8

Netto-effect van voorheen niet erkende DTA en niet-erkenning van uitgestelde belastingvorderingen voor huidig boekjaar

−38

−95

Bronbelasting

−2

−1

Overige belastingen

9

4

Totaal verschil tussen theoretische en erkende winstbelastingen

64

13

 

 

 

Het theoretische belastingpercentage bleef stabiel in vergelijking met vorig jaar.

Het effectief belastingpercentage van 15% is lager dan voorgaand jaar en is samengesteld uit een kost voor wat betreft de winstbelasting die over de verslagperiode verschuldigd is en een tegoed voor wat betreft de uitgestelde winstbelasting. De voornaamste drijfveren voor dit belastingpercentage kunnen als volgt worden samengevat:

Over de verslagperiode verschuldigde winstbelasting

  • De toenemende impact van fiscale stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling in belangrijke jurisdicties.
  • Een toename van de reserves voor onzekere belastingposities die de technische aspecten van de posities en de huidige status van de besprekingen met de belastingsadministratie in belangrijke jurisdicties weergeven. Deze reserves worden gedeeltelijk gecompenseerd door de verdere erkenning van activa voor Onderling Overlegprocedures.
  • De impact van bepaalde eenmalige reorganisatietransacties in het kader van de rationalisatie van juridische entiteiten en centralisatie van intellectuele eigendom.

Uitgestelde winstbelasting

  • In lijn met voorgaande jaren, hoewel minder uitgesproken door de stijging van de winstgevendheid van UCB, is het belastingpercentage gestegen als gevolg van verliezen en verrekenbare innovatie-aftrek die tijdens de periode werden gegenereerd maar waarvoor geen uitgestelde belastingvordering kon worden erkend.
  • Uitgestelde belastingvorderingen met betrekking tot Britse, Zwitserse en Belgische activiteiten dienden geherwaardeerd te worden op basis van recent aangenomen wijzigingen met betrekking tot het van toepassing zijnde belastingpercentage voor vennootschappen.
  • Erkenning van bijkomende uitgestelde belastingvorderingen op belastingkredieten voor onderzoek en ontwikkeling die verrekend zullen worden ten opzichte van toekomstige belastbare inkomsten.

Factoren die de kost voor winstbelastingen in de toekomst zullen beïnvloeden

De Groep is op de hoogte van verschillende factoren die het toekomstige effectieve belastingpercentage van de Groep zouden kunnen beïnvloeden, meer bepaald de mix van winsten en verliezen tussen de verschillende landen waarin de Groep actief is, het bedrag van niet erkende verliezen en andere belastingattributen die in de toekomst erkend kunnen worden als een uitgestelde belastingvordering op de balans alsook het resultaat van lopende en toekomstige belastingcontroles.

Bedrijfsherstructureringen, acquisities, desinvesteringen evenals de toekomstige planning kunnen ook gevolgen hebben voor de toekomstige kost voor winstbelastingen van de Groep.

Wijzigingen in de fiscale wetgeving in jurisdicties waarin de Groep actief is alsook de impact van internationale fiscale regelgeving, zoals de Gemeenschappelijke Geconsolideerde Heffingsgrondslag (CCCTB) van de Europese Unie en de initiatieven van de OESO inzake de fiscale uitdagingen die voortvloeien uit de digitalisering van de economie, kunnen ook een belangrijke impact hebben.

Naast de Europese en OESO ontwikkelingen, besteedt de Groep specifiek aandacht aan de aanstaande verkiezingen of regeringsonderhandelingen in België en de Verenigde Staten.

Tenslotte volgt het management van UCB nauwlettend de effectieve Brexit-regelingen op na de uittredingsovereenkomst op 31 januari 2020 en de mogelijke gevolgen hiervan vanuit het perspectief van de vennootschapsbelasting.