22 Financiële en overige activa

22 Financiële en overige activa

22.1 Financiële en overige vaste activa

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Financiële activa aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten (FVOCI) (zie hieronder)

81

52

Investeringen in Geassocieerde Ondernemingen

2

3

Deposito’s in contanten

12

9

Afgeleide financiële instrumenten (Toelichting 38)

26

38

Restitutierechten voor toegezegd-pensioenregelingen in Duitsland

23

23

Overige financiële activa

30

34

Financiële en overige vaste activa

175

159

 

 

 

22.2 Financiële en overige vlottende activa

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Materiaal voor klinische tests

114

77

Financiële activa aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten (FVOCI) (zie hieronder)

25

17

Afgeleide financiële instrumenten (Toelichting 38)

24

11

Financiële en overige vlottende activa

163

105

 

 

 

22.3 Financiële activa aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten (FVOCI)

De courante, niet-courante en voor verkoop beschikbare financiële activa omvatten het volgende:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Aandelen

106

69

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten

106

69

 

 

 

De evolutie van de boekwaarde van de voor verkoop beschikbare financiële activa is als volgt samengesteld:

 

 

 

 

 

 

2019

2018

€ miljoen

Aandelen

Schuldin­strumenten

Aandelen

Schuldin­strumenten

Per 1 januari

69

0

83

0

Verwervingen

30

0

23

0

Afstotingen

−7

0

0

0

Winsten / verliezen van reële waarde (−) die door OCI gaan

14

0

−37

0

Per 31 december

106

0

69

0

 

 

 

 

 

Voor de financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs, benadert de boekwaarde de reële waarde.

De Groep heeft geen investeringen in schuldinstrumenten.

De aandelen omvatten voornamelijk de investeringen in Dermira Inc., Heidelberg Pharma AG, Ceribell Inc. en investeringen door UCB Ventures die geclassificeerd werden als financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten (FVOCI). Deze investeringen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Winsten en verliezen ten gevolge van wijzigingen in reële waarde worden getoond in de niet-gerealiseerde resultaten.

Eind 2019 bedroeg het belang van UCB in Dermira Inc., Heidelberg Pharma en Ceribell Inc. respectievelijk 3,38%, 4,02% en 2,44% (2018: 4,45%, 4,03%, en 4,41%). Aangezien UCB geen invloed van betekenis heeft in deze ondernemingen, worden deze eigen-vermogensinstrumenten geclassificeerd als financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten.

De verwervingen van financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten gedurende het jaar omvatten € 22 miljoen aan investeringen gedaan door UCB Ventures, het risicokapitaalfonds van UCB.

De winsten op reële waardevermeerderingen verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten hebben voornamelijk betrekking op de stijging van de waarde van UCB’s belang in Dermira Inc. (€ 13 miljoen).

De financiële vlottende activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten (€ 25 miljoen) hebben betrekking op definitief verworven lange-termijnincentives toegekend aan werknemers. Deze worden in bewaring gehouden voor rekening van de relevante deelnemers op een afzonderlijke effectenrekening van UCB. Er is een overeenkomstige verplichting opgenomen onder Overige verplichtingen (Toelichting 34).

22.4 Investeringen in geassocieerde deelnemingen

In december 2017 heeft de Groep een investering gedaan in Syndesi Therapeutics SA, een Belgisch bedrijf. Deze investering wordt beschouwd als een investering in een geassocieerde deelneming en wordt opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, omdat UCB een invloed van betekenis heeft via haar aandelenbelang (18,1%) en aanwezigheid in de Raad van bestuur. Het aandeel van de Groep in de winst van de geassocieerde deelneming voor 2019 bedraagt € 1 miljoen en er zijn geen niet-gerealiseerde resultaten verbonden aan de investering van de Groep in deze geassocieerde deelneming. Deze investering is opgenomen in de financiële en overige vaste activa in de balans.

22.5 Gezamenlijke activiteiten

Er werden geen gezamenlijke activiteiten aangegaan door de Groep in 2019.

22.6 Dochterondernemingen met materiële minderheidsbelangen

De geaccumuleerde minderheidsbelangen bedragen € −30 miljoen op 31 december 2019 en hebben voornamelijk betrekking op Edev S.à.r.l. (”Edev”). Er zijn geen dividenden betaald aan minderheidsbelangen noch in 2019 noch in 2018.

Het in Luxemburg gevestigde Edev is volledig eigendom van minderheidsbelangen.

Het overzicht van de financiële informatie voor minderheidsbelangen in opgenomen in onderstaande tabellen en is gebaseerd op de financiële situatie voor eliminatie van de intragroepstransacties.

Samenvatting van de balans

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Vaste activa

0

0

Vlottende activa

5

1

Totaal activa

5

1

Langlopende verplichtingen

6

29

Kortlopende verplichtingen

29

27

Totaal verplichtingen

35

56

Minderheidsbelangen

−30

−55

 

 

 

Samenvatting van de winst- en verliesrekening

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Opbrengsten

30

29

Kosten

−5

−6

Winst (verlies) toewijsbaar aan de minderheidsbelangen

25

23

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst (verlies) toewijsbaar aan de minderheidsbelangen

25

22

 

 

 

Samenvatting van het kasstroomoverzicht

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Netto kasinstroom (uitstroom) uit operationele activiteiten

−1

0

Netto kasinstroom (uitstroom) uit investeringsactiviteiten

0

0

Netto kasinstroom (uitstroom) uit financieringsactiviteiten

6

0

Netto kasinstroom (uitstroom)

5

0