24 Handelsvorderingen en overige vorderingen

24 Handelsvorderingen en overige vorderingen

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Handelsvorderingen

700

625

Min: provisie voor waardeverminderingen

−14

−9

Handelsvorderingen – netto

686

616

Te ontvangen BTW

40

43

Te ontvangen interesten

12

11

Vooruitbetaalde onkosten

129

95

Nog te ontvangen inkomsten

0

0

Overige vorderingen

62

54

Te ontvangen royalty’s

21

16

Handelsvorderingen en overige vorderingen

950

835

 

 

 

De boekwaarde van handelsvorderingen en overige vorderingen benadert hun reële waarde. Met betrekking tot handelsvorderingen wordt de reële waarde geacht overeen te komen met de boekwaarde verminderd met de voorziening voor waardeverminderingen, en voor alle andere vorderingen benadert de boekwaarde de reële waarde, gezien de korte looptijd van deze bedragen.

Er bestaat enige concentratie van kredietrisico bij de handelsvorderingen. Voor bepaalde kredietposities in kritieke landen, zoals sommige Zuid-Europese landen, heeft de Groep kredietverzekeringen afgesloten. De Groep werkt samen met specifieke groothandelaars in bepaalde landen. De grootste uitstaande handelsvordering op één klant in 2019 was 15% (2018: 18%) namelijk op McKesson Corp. U.S.

De ouderdomsanalyse van de handelsvorderingen van de Groep per jaareinde is als volgt:

 

 

 

 

 

 

2019

2018

€ miljoen

Bruto boekwaarde

Waarde-verminderingen

Bruto boekwaarde

Waarde-verminderingen

Niet vervallen

669

0

556

0

Vervallen – minder dan één maand

7

0

43

0

Vervallen – langer dan een maand en niet langer dan drie maanden

9

0

6

0

Vervallen – langer dan drie maanden en niet langer dan zes maanden

0

0

4

0

Vervallen – langer dan zes maanden en niet langer dan één jaar

4

−5

9

−3

Vervallen – langer dan één jaar

11

−9

7

−6

Totaal

700

−14

625

−9

 

 

 

 

 

Op basis van historische percentages van wanbetaling, meent de Groep dat er geen voorziening voor waardeverminderingen nodig is voor handelsvorderingen die nog niet vervallen zijn. Dit betreft 96% (2018: 89%) van het uitstaande saldo op de balansdatum.

De bewegingen in de voorziening voor waardeverminderingen op handelsvorderingen worden hieronder vermeld:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Saldo per 1 januari

−9

−8

Waardeverminderingsverliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening

−4

−1

Benutting/afname van provisie voor waardeverminderingen

0

−1

Effect van wisselkoerswijzigingen

−1

1

Balans per 31 december

−14

−9

 

 

 

De overige categorieën binnen handels- en overige vorderingen bevatten geen activa die een waardevermindering hebben ondergaan.

De boekwaarden van de handels- en overige vorderingen van de Groep zijn in de volgende valuta’s uitgedrukt:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

EUR

296

264

USD

359

318

JPY

66

58

GBP

57

40

CNY

39

30

CHF

14

20

KRW

9

3

Overige valuta’s

110

102

Handelsvorderingen en overige vorderingen

950

835

 

 

 

De maximale blootstelling aan kredietrisico op de rapporteringsdatum is de reële waarde van elke categorie van vorderingen zoals hierboven vermeld.

De Groep houdt geen enkel onderpand als zekerheid aan.