26 Kapitaal en reserves

26 Kapitaal en reserves

26.1 Aandelenkapitaal en uitgiftepremies

Het geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt € 584 miljoen (2018: € 584 miljoen) en wordt vertegenwoordigd door 194 505 658 aandelen (2018: 194 505 658 aandelen). De aandelen van de Vennootschap hebben geen nominale waarde. Per 31 december 2019 waren er 68 872 003 aandelen op naam en 125 633 655 gedematerialiseerde aandelen. Houders van UCB aandelen hebben recht op dividenden, zoals vastgesteld, en op één stem per aandeel op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap. Er is geen maatschappelijk niet‑geplaatst kapitaal.

Op 31 december 2019 bedroegen de uitgiftepremies € 2 030 miljoen (2018: € 2 030 miljoen).

26.2 Ingekochte eigen aandelen

De Groep verwierf, via UCB NV en UCB Fipar NV, 1 085 000 eigen aandelen (2018: 780 013) voor een totaal bedrag van € 77 miljoen (2018: € 51 miljoen) en transfereerde 759 546 eigen aandelen (2018: 1 477 506) voor een totaal bedrag van € 36 miljoen (2018: € 62 miljoen). Netto inkoop van 325 454 eigen aandelen voor een netto bedrag van € 41 miljoen.

In 2019 verwierf of verkocht de Groep geen eigen aandelen als gevolg van aandelenruiltransacties (2018: 0 verworven en 0 verkocht). De Groep behield 5 922 638 eigen aandelen (waarvan geen gerelateerd aan aandelenruiltransacties) op 31 december 2019 (2018: 5 597 184). Deze eigen aandelen werden verworven om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de uitoefening van aandelenopties en de toekenning van prestatieaandelen aan de leden van het Uitvoerend Comité en aan bepaalde categorieën van werknemers.

In het lopende jaar werden geen callopties op UCB aandelen aangekocht (2018: 0) en werden er geen callopties uitgeoefend (2018: 0). 435 000 opties op UCB-aandelen werden terug verkocht aan de tegenpartij. Per 31 december 2019 hield de Groep geen opties aan op UCB-aandelen (31 december 2018: 435 000).

26.3 Overige reserves

De overige reserves bedragen € -117 miljoen (2018: € -146 miljoen) en omvatten de volgende items:

  • de IFRS-acquisitiemeerwaarde die werd gerealiseerd tijdens de Schwarz Pharma-bedrijfscombinatie voor € 232 miljoen (2018: € 232 miljoen);
  • de herwaarderingswaarde van de toegezegd-pensioenverplichting voor € −315 miljoen (2018: € −344 miljoen);
  • de aankoop van de resterende 25% minderheidsbelangen in Schwarz Pharma Zuhai Ltd voor € −11 miljoen (2018: € −11 miljoen);
  • de aankoop van de resterende 30% minderheidsbelangen in Meizler Biopharma (2016: € −23 miljoen (2018: € −23 miljoen). UCB verwierf 51% van de aandelen van Meizler Biopharma (vervolgens “Meizler UCB” genaamd) in 2012. Bij de koopovereenkomst werd een putoptie toegekend aan de verkopende aandeelhouders en aan UCB werd een calloptie toegekend op de overblijvende aandelen. In 2013 werden wijzigingen aangebracht aan de originele aankoopovereenkomst waarbij het procentuele belang van UCB werd aangepast naar 70% en de bepalingen van de put- en callopties werden aangepast. In 2014 verwierf UCB het resterende belang van 30% in de gewone en preferente aandelen van Meizler UCB. Na voltooiing van deze transactie in 2014 zijn er geen uitstaande put- en callopties meer.

26.4 Cumulatieve omrekeningsverschillen

De reserve voor cumulatieve omrekeningsverschillen vertegenwoordigt de cumulatieve valuta-omrekeningsverschillen die ontstaan bij de consolidatie van bedrijven van de Groep die andere functionele valuta dan de euro gebruiken. De reserve omvat ook de niet gerealiseerde gecumuleerde wisselkoerswinsten of -verliezen als gevolg van de afdekking van netto-investeringen.