33 Voorzieningen

33 Voorzieningen

De wijzigingen in de voorzieningen worden hieronder weergegeven:

 

 

 

 

 

€ miljoen

Milieu

Herstructurering

Overige

Totaal

Per 1 januari 2019

19

8

179

206

Ontstaan in het jaar

1

25

58

84

Tegenboeking ongebruikte bedragen

0

−1

−34

−35

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

0

0

0

0

Effect van wisselkoerswijzigingen

0

0

2

2

Gebruikt in het jaar

−4

−7

−28

−39

Per 31 december 2019

16

25

177

218

Langlopend gedeelte

15

0

131

146

Kortlopende gedeelte

1

25

46

72

Totale voorzieningen

16

25

177

218

 

 

 

 

 

33.1 Milieuvoorzieningen

UCB heeft bepaalde milieuverplichtingen behouden die verband hielden met de overname van Schwarz Pharma en het afstoten van Films en Surface Specialties in het verleden. Deze verplichtingen hebben betrekking op de afgestoten vestigingen waarvoor UCB volledig verantwoordelijk is gebleven, in overeenstemming met de contractuele bepalingen die zijn overeengekomen met Cytec Industries Inc. In 2019 werd er een bijkomende milieuvoorziening aangelegd voor de folie-activiteiten en een gedeelte van de voorziening werd aangewend ter dekking van werkelijke kosten.

33.2 Reorganisatievoorzieningen

De voorzieningen voor reorganisatie die in 2019 werden aangelegd, hebben betrekking op verdere optimalisatie en reorganisatie in Europa. Het gebruik van de voorzieningen heeft vooral betrekking op eerdere reorganisaties in Europa.

33.3 Overige voorzieningen

Overige voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op:

  • voorzieningen voor rechtszaken die voornamelijk voorzieningen omvatten voor geschillen waar UCB of een dochteronderneming gedagvaard wordt voor claims van voormalige werknemers van UCB;
  • voorzieningen voor productaansprakelijkheid die betrekking hebben op de risico’s die gepaard gaan met de normale bedrijfsvoering en waarvoor de Groep aansprakelijk kan worden gesteld door de verkoop van dit soort geneesmiddelen. UCB is momenteel gedaagde in verschillende productaansprakelijkheidsrechtzaken in Frankrijk met betrekking tot Distilbène, een voormalig product van de UCB Groep. De eisers in deze rechtszaken beweren dat hun moeders tijdens hun zwangerschap Distilbène genomen hebben en dat zij als gevolg daarvan lichamelijke letsels hebben opgelopen. De voorziening met betrekking tot Distilbène steeg met € 13 miljoen tot een totaal van € 112 miljoen om de netto geschatte toekomstige kasuitstromen weer te geven. De voorziening werd verdisconteerd op basis van een disconteringsvoet van 0,07%. Indien de disconteringsvoet 25 basispunten hoger zou zijn, zou de voorziening dalen met € 3 miljoen; indien de disconteringsvoet 0% zou zijn, zou de voorziening stijgen met € 1 miljoen.
  • indien de disconteringsvoet 0% zou zijn, zou de voorziening stijgen met € 1 miljoen (Toelichting 39);
  • voorzieningen met betrekking tot de recupereerbaarheid van te ontvangen belastingen, andere dan winstbelastingen. In 2019 werden er voorzieningen tegengedraaid voor een bedrag van € 21 miljoen.

Er wordt met betrekking tot de bovenvermelde risico’s een evaluatie gemaakt samen met de juridische adviseurs van de Groep en verschillende vak-experts.