34 Handels- en overige verplichtingen

34 Handels- en overige verplichtingen

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Overige schulden

32

26

Totaal langlopende handels- en overige verplichtingen

32

26

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Handelsschulden

403

364

Te ontvangen facturen

100

117

Te betalen belastingen, andere dan winstbelastingen

43

57

Lonen en socialezekerheidsbijdragen

198

184

Overige schulden

66

37

Uitgestelde inkomsten in verband met ontwikkelingsovereenkomsten

3

12

Overige uitgestelde inkomsten

35

51

Te betalen royalty’s

105

91

Te betalen rabatten/kortingen en overige omzetreducties

673

569

Gelopen interesten

32

32

Overige toe te rekenen kosten

198

272

Totaal kortlopende handels- en overige verplichtingen

1 856

1 786

 

 

 

De handels- en overige verplichtingen worden grotendeels geclassificeerd als kortlopend en bijgevolg worden de boekwaarden van de totale handels- en overige verplichtingen verondersteld een redelijke benadering te zijn van hun reële waarde.

“Te betalen rabatten/kortingen en overige omzetreducties” bevatten rabatten, terugvorderingen (charge-backs), kortingen en accruals voor verwachte verkoopretours met betrekking tot producten die verkocht werden in de VS aan verschillende klanten die deel uitmaken van commerciële contractuele overeenkomsten en contractuele overeenkomsten met de overheid of andere terugbetalingsprogramma’s inclusief de programma’s “Medicaid Drug Rebate”, “Federal Medicare” en andere. De verkoopretouren en omzetreducties worden geboekt in dezelfde periode als de onderliggende verkopen als een vermindering van de omzet.

De directie is van oordeel dat de totale toerekeningen voor deze items volstaan, op basis van de momenteel beschikbare informatie en interpretatie van relevante regelgeving.

Aangezien deze verminderingen gebaseerd zijn op schattingen van de directie, kunnen de werkelijke verminderingen afwijken van deze schattingen. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op de accruals die in de balans worden opgenomen in toekomstige periodes en bijgevolg op het niveau van de omzet die in toekomstige periodes in de winst- en verliesrekening wordt erkend, gezien er vaak een tijdsverschil bestaat van verschillende maanden tussen het boeken van de schatting en de werkelijke finale omzetreducties.

De accruals worden beoordeeld en regelmatig aangepast gelet op de contractuele en wettelijke verplichtingen, historische trends, ervaring uit het verleden en verwachte marktomstandigheden.

Alle retouren, terugvorderingen, rabatten en kortingen die niet op de factuur vermeld worden, worden geschat, afgetrokken van de omzet en in de toepasselijke accrualrekening op de balans gepresenteerd. De schatting voor toekomstige retouren van producten is gebaseerd op verschillende factoren zoals onder andere historische retourpercentages, vervaldatum per product, retourpercentage per afgesloten batch, effectief verwerkte retouren alsook alle andere specifiek geïdentificeerde verwachte retouren ten gevolge van gekende factoren zoals verlies van exclusiviteit van patent, terugroepingen van producten en stopzettingen of een veranderende competitieve omgeving. Aanpassingen aan deze accruals kunnen noodzakelijk zijn in de toekomst gebaseerd op herziene schattingen betreffende onze veronderstellingen, hetgeen een impact zou hebben op het geconsolideerd resultaat uit onze bedrijfsactiviteiten. De verplichting voor verkoopretouren en reducties in de VS die opgenomen is als onderdeel van de verplichting voor te betalen rabatten en kortingen bedraagt € 549 miljoen per 31 december 2019 (31 december 2018: € 460 miljoen).